Go to Chapter Index or Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Philemon 1

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

PHILEMON CHAPTER 1

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Philemon 1:1 Paulus vinctus Christi Jesu, et Timotheus frater, Philemoni dilecto, et adjutori nostro, Philemon 1:1 παῦλος δέσμιος χριστοῦ ἰησοῦ, καὶ τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς, φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν Philemon 1:1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
1:2 et Appiæ sorori carissimæ, et Archippo commilitoni nostro, et ecclesiæ, quæ in domo tua est. 1:2 καὶ ἀπφίᾳ τῇ ἀγαπητῇ, καὶ ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν, καὶ τῇ κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ 1:2 And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
1:3 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo. 1:3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν, καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ 1:3 Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
1:4 Gratias ago Deo meo, semper memoriam tui faciens in orationibus meis, 1:4 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου, πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου 1:4 I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
1:5 audiens caritatem tuam, et fidem, quam habes in Domino Jesu, et in omnes sanctos: 1:5 ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν κύριον ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους 1:5 Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
1:6 ut communicatio fidei tuæ evidens fiat in agnitione omnis operis boni, quod est in vobis in Christo Jesu. 1:6 ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ὑμῖν εἰς χριστὸν ἰησοῦν 1:6 That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
1:7 Gaudium enim magnum habui, et consolationem in caritate tua: quia viscera sanctorum requieverunt per te, frater. 1:7 χάριν γὰρ ἔχομεν πολλὴν καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ 1:7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
1:8 Propter quod multam fiduciam habens in Christo Jesu imperandi tibi quod ad rem pertinet: 1:8 διὸ πολλὴν ἐν χριστῷ παῤῥησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον 1:8 Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
1:9 propter caritatem magis obsecro, cum sis talis, ut Paulus senex, nunc autem et vinctus Jesu Christi: 1:9 διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ τοιοῦτος ὢν ὡς παῦλος πρεσβύτης νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος ἰησοῦ χριστοῦ 1:9 Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
Philemon 1:10 obsecro te pro meo filio, quem genui in vinculis, Onesimo, Philemon 1:10 παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς μου ὀνήσιμον Philemon 1:10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
1:11 qui tibi aliquando inutilis fuit, nunc autem et mihi et tibi utilis, 1:11 τὸν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δέ σοι καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον 1:11 Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
1:12 quem remisi tibi. Tu autem illum, ut mea viscera, suscipe: 1:12 ὃν ἀνέπεμψα σὺ δὲ αὐτὸν τουτέστι τὰ ἐμὰ σπλάγχνα προσλαβοῦ 1:12 Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
1:13 quem ego volueram mecum detinere, ut pro te mihi ministraret in vinculis Evangelii: 1:13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν ἵνα ὑπὲρ σοῦ διακονῇ μοι ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου 1:13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
1:14 sine consilio autem tuo nihil volui facere, uti ne velut ex necessitate bonum tuum esset, sed voluntarium. 1:14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον 1:14 But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
1:15 Forsitan enim ideo discessit ad horam a te, ut æternum illum reciperes: 1:15 τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς 1:15 For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
1:16 jam non ut servum, sed pro servo carissimum fratrem, maxime mihi: quanto autem magis tibi et in carne, et in Domino? 1:16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητὸν μάλιστα ἐμοὶ πόσῳ δὲ μᾶλλόν σοι καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ 1:16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
1:17 Si ergo habes me socium, suscipe illum sicut me: 1:17 εἰ οὖν ἐμὲ ἔχεις κοινωνὸν προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ 1:17 If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
1:18 si autem aliquid nocuit tibi, aut debet, hoc mihi imputa. 1:18 εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει 1:18 If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
1:19 Ego Paulus scripsi mea manu: ego reddam, ut non dicam tibi, quod et teipsum mihi debes: 1:19 ἐγὼ παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρὶ ἐγὼ ἀποτίσω ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις 1:19 I Paul have written it with mine own hand, I will repay it : albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
Philemon 1:20 ita, frater. Ego te fruar in Domino: refice viscera mea in Domino. Philemon 1:20 ναὶ ἀδελφέ ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν κυρίῳ Philemon 1:20 Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
1:21 Confidens in obedientia tua scripsi tibi: sciens quoniam et super id, quod dico, facies. 1:21 πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ὃ λέγω ποιήσεις 1:21 Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
1:22 Simul autem et para mihi hospitium: nam spero per orationes vestras donari me vobis. 1:22 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν 1:22 But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
1:23 Salutat te Epaphras concaptivus meus in Christo Jesu, 1:23 ἀσπάζονταί σε ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν χριστῷ ἰησοῦ 1:23 There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
1:24 Marcus, Aristarchus, Demas, et Lucas, adjutores mei. 1:24 μάρκος ἀρίσταρχος δημᾶς λουκᾶς οἱ συνεργοί μου 1:24 Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
1:25 Gratia Domini nostri Jesu Christi cum spiritu vestro. Amen. 1:25 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἀμήν 1:25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

Top

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles