Go to Chapter Index or Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Philippians 1

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

PHILIPPIANS CHAPTER 1

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Philippians 1:1 Paulus et Timotheus, servi Jesu Christi, omnibus sanctis in Christo Jesu, qui sunt Philippis, cum episcopis et diaconibus. Philippians 1:1 παῦλος καὶ τιμόθεος δοῦλοι ἰησοῦ χριστοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν χριστῷ ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις Philippians 1:1 Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons:
1:2 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo. 1:2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ 1:2 Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
1:3 Gratias ago Deo meo in omni memoria vestri, 1:3 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν 1:3 I thank my God upon every remembrance of you,
1:4 semper in cunctis orationibus meis pro omnibus vobis, cum gaudio deprecationem faciens, 1:4 πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος 1:4 Always in every prayer of mine for you all making request with joy,
1:5 super communicatione vestra in Evangelio Christi a prima die usque nunc. 1:5 ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν 1:5 For your fellowship in the gospel from the first day until now;
1:6 Confidens hoc ipsum, quia qui cœpit in vobis opus bonum, perficiet usque in diem Christi Jesu: 1:6 πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας ἰησοῦ χριστοῦ 1:6 Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ:
1:7 sicut est mihi justum hoc sentire pro omnibus vobis: eo quod habeam vos in corde, et in vinculis meis, et in defensione, et confirmatione Evangelii, socios gaudii mei omnes vos esse. 1:7 καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας 1:7 Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace.
1:8 Testis enim mihi est Deus, quomodo cupiam omnes vos in visceribus Jesu Christi. 1:8 μάρτυς γάρ μου ἐστιν ὁ θεός ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις ἰησοῦ χριστοῦ 1:8 For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ.
1:9 Et hoc oro, ut caritas vestra magis ac magis abundet in scientia, et in omni sensu: 1:9 καὶ τοῦτο προσεύχομαι ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει 1:9 And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment;
Philippians 1:10 ut probetis potiora, ut sitis sinceri, et sine offensa in diem Christi, Philippians 1:10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν χριστοῦ Philippians 1:10 That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ;
1:11 repleti fructu justitiæ per Jesum Christum, in gloriam et laudem Dei. 1:11 πεπληρωμένοι καρπῶν δικαιοσύνης τῶν διὰ ἰησοῦ χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ 1:11 Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God.
1:12 Scire autem vos volo fratres, quia quæ circa me sunt, magis ad profectum venerunt Evangelii: 1:12 γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι ἀδελφοί ὅτι τὰ κατ᾽ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν 1:12 But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel;
1:13 ita ut vincula mea manifesta fierent in Christo in omni prætorio, et in ceteris omnibus, 1:13 ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πάσιν 1:13 So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other places;
1:14 et plures e fratribus in Domino confidentes vinculis meis, abundantius auderent sine timore verbum Dei loqui. 1:14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν 1:14 And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear.
1:15 Quidam quidem et propter invidiam et contentionem: quidam autem et propter bonam voluntatem Christum prædicant: 1:15 τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν τινὲς δὲ καὶ δι᾽ εὐδοκίαν τὸν χριστὸν κηρύσσουσιν 1:15 Some indeed preach Christ even of envy and strife; and some also of good will:
1:16 quidam ex caritate, scientes quoniam in defensionem Evangelii positus sum. 1:16 οἱ μὲν ἐξ ἐριθείας τὸν χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν ἐπιφέρειν τοῖς δεσμοῖς μου 1:16 The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds:
1:17 Quidam autem ex contentione Christum annuntiant non sincere, existimantes pressuram se suscitare vinculis meis. 1:17 οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι 1:17 But the other of love, knowing that I am set for the defence of the gospel.
1:18 Quid enim? Dum omni modo sive per occasionem, sive per veritatem, Christus annuntietur: et in hoc gaudeo, sed et gaudebo. 1:18 τί γάρ πλὴν παντὶ τρόπῳ εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ χριστὸς καταγγέλλεται καὶ ἐν τούτῳ χαίρω ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι 1:18 What then? notwithstanding, every way, whether in pretence, or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice.
1:19 Scio enim quia hoc mihi proveniet ad salutem, per vestram orationem, et subministrationem Spiritus Jesu Christi, 1:19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος ἰησοῦ χριστοῦ 1:19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ,
Philippians 1:20 secundum exspectationem et spem meam, quia in nullo confundar: sed in omni fiducia sicut semper, et nunc magnificabitur Christus in corpore meo, sive per vitam, sive per mortem. Philippians 1:20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ παῤῥησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου Philippians 1:20 According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life, or by death.
1:21 Mihi enim vivere Christus est, et mori lucrum. 1:21 ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος 1:21 For to me to live is Christ, and to die is gain.
1:22 Quod si vivere in carne, hic mihi fructus operis est, et quid eligam ignoro. 1:22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω 1:22 But if I live in the flesh, this is the fruit of my labour: yet what I shall choose I wot not.
1:23 Coarctor autem e duobus: desiderium habens dissolvi, et esse cum Christo, multo magis melius: 1:23 συνέχομαι γὰρ ἐκ τῶν δύο τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν χριστῷ εἶναι πολλῷ μᾶλλον κρεῖσσον 1:23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:
1:24 permanere autem in carne, necessarium propter vos. 1:24 τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι᾽ ὑμᾶς 1:24 Nevertheless to abide in the flesh is more needful for you.
1:25 Et hoc confidens scio quia manebo, et permanebo omnibus vobis ad profectum vestrum, et gaudium fidei: 1:25 καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ συμπαραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως 1:25 And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;
1:26 ut gratulatio vestra abundet in Christo Jesu in me, per meum adventum iterum ad vos. 1:26 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν χριστῷ ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς 1:26 That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again.
1:27 Tantum digne Evangelio Christi conversamini: ut sive cum venero, et videro vos, sive absens audiam de vobis, quia statis in uno spiritu unanimes, collaborantes fidei Evangelii: 1:27 μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ χριστοῦ πολιτεύεσθε ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούσω τὰ περὶ ὑμῶν ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου 1:27 Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel;
1:28 et in nullo terreamini ab adversariis: quæ illis est causa perditionis, vobis autem salutis, et hoc a Deo: 1:28 καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων ἥτις αὐτοῖς μέν ἐστὶν ἔνδειξις ἀπωλείας ὑμῖν δὲ σωτηρίας καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ 1:28 And in nothing terrified by your adversaries: which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God.
1:29 quia vobis donatum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, sed ut etiam pro illo patiamini: 1:29 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ χριστοῦ οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν 1:29 For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake;
Philippians 1:30 idem certamen habentes, quale et vidistis in me, et nunc audistis de me. Philippians 1:30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον ἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί Philippians 1:30 Having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me.

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

Top

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles