Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 1 THESSALONIANS Chapter 4

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 1 Thessalonians chapter 4.

YOUTUBE VIDEO The Book of 1 THESSALONIANS - 14 Minutes

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 4 || 05 ||

1 THESSALONIANS Chapter 4

1.
3588
to
τὸ
Art-ANS
For the
115
loipon
λοιπὸν
Adj-ANS
rest
3767
oun
οὖν
Conj
then,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
2065
erōtōmen
ἐρωτῶμεν
V-1PPAI
we ask
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
2532
kai
καὶ
Conj
and
3870
parakaloumen
παρακαλοῦμεν
V-1PPAI
we exhort
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
even as
3880
parelabete
παρελάβετε
V-2PAAI
you received
3844
par'
παρ᾽
Prep
from
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
us,
3588
to
τὸ
Art-ANS
-
4459
pōs
πῶς
Adv
how
1163
dei
δεῖ
V-3SPAI
it is necessary
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
for you
4043
peripatein
περιπατεῖν
V-PAN
to walk
2532
kai
καὶ
Conj
and
700
areskein
ἀρέσκειν
V-PAN
to please
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
4052
perisseuēte
περισσεύητε
V-2PPAS
you could abound
3123
māllon
μᾶλλον
Adv
more.
2.
1492//1063
oidate gar
οἴδατε γὰρ
V-2PRAI//Conj
For you know
5100
tinas
τίνας
ItPr-AFP
what
3852
parangelias
παραγγελίας
N-AFP
commandments
1325
edōkamen
ἐδώκαμεν
V-1PAAI
we gave
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus.
3.
5124//1063
touto gar
τοῦτο γάρ
DPr-NNS//Conj
For this
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
2307
thelēma
θέλημα
N-ANS
the will
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
3588
ho

Art-NMS
the
38
hagiasmos
ἁγιασμὸς
N-NMS
holiness
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
567
apechesthai
ἀπέχεσθαι
V-PMN
to abstain
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
4202
porneias
πορνείας
N-GFS
fornication,
4.
1492
eidenai
εἰδέναι
V-RAN
To know
1538
hekaston
ἕκαστον
Adj-AMS
each
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
1438
heautou
ἑαυτοῦ
RfPr-3GMS
of him
4632
skeuos
σκεῦος
N-ANS
vessel,


 

how
2932
ktāsthai
κτᾶσθαι
V-PDN
to possess
1722
en
ἐν
Prep
in
38
hagiasmō
ἁγιασμῷ
N-DMS
holiness
2532
kai
καὶ
Conj
and
5092
timē
τιμῇ
N-DFS
honour,
5.
3361

μὴ
Adv
Not
1722
en
ἐν
Prep
in
3806
pathei
πάθει
N-DNS
passion
1939
epithumias
ἐπιθυμίας
N-GFS
of lust,
2509
kathaper
καθάπερ
Adv
even as
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588
ta
τὰ
Art-NNP
the
1484
ethnē
ἔθνη
N-NNP
Gentiles,
3588
ta
τὰ
Art-NNP
those
3361

μὴ
Adv
not
1492
eidota
εἰδότα
V-NNP-RAP
knowing
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2316
theon
θεόν
N-AMS
God.
6.
3588//3361//5233
to mē huperbainein
τὸ μὴ ὑπερβαίνειν
Art-ANS//Adv//V-PAN
Not to go beyond
2532
kai
καὶ
Conj
and
4122
pleonektein
πλεονεκτεῖν
V-PAN
to take advantage of
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DNS
the
4229
pragmati
πράγματι
N-DNS
matter
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
80
adelphon
ἀδελφὸν
N-AMS
brother
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
1360
dioti
διότι
Conj
because
1558
ekdikos
ἔκδικος
Adj-NMS
the avenger


 

is
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
3956
pantōn
πάντων
Adj-GNP
of all
3778
toutōn
τούτων
DPr-GNP
these,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
even as
2532
kai
καὶ
Conj
also
4277
proeipamen
προείπαμεν
V-1PAAI
we told before
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1263
diemarturametha
διεμαρτυράμεθα
V-1PADI
testified.
7.
3756//1063
ou gar
οὐ γὰρ
Adv//Conj
For not
2564
ekalesen
ἐκάλεσεν
V-3SAAI
did call
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
1909
epi
ἐπὶ
Prep
to
167
akatharsia
ἀκαθαρσίᾳ
N-DFS
uncleanness,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
1722
en
ἐν
Prep
in
38
hagiasmō
ἁγιασμῷ
N-DMS
holiness.
8.
5105
toigaroun
τοιγαροῦν
Conj
So then,
3588
ho

Art-NMS
the one
114
athetōn
ἀθετῶν
V-NMS-PAP
who rejects
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
444
anthrōpon
ἄνθρωπον
N-AMS
man
114
athetei
ἀθετεῖ
V-3SPAI
does reject,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2316
theon
θεὸν
N-AMS
God,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the God
2532
kai
καὶ
Conj
also
1325
donta
δόντα
V-AMS-AAP
giving
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
4151
pneuma
πνεῦμα
N-ANS
Spirit
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
40
hagion
ἅγιον
Adj-ANS
Holy Spirit
1519
eis
εἰς
Prep
to
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us.
9.
4012//1161
peri de
περὶ δὲ
Prep//Conj
And concerning
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
5360
philadelphias
φιλαδελφίας
N-GFS
brotherly love,
3756
ou
οὐ
Adv
no
5532
chreian
χρείαν
N-AFS
need
2192
echete
ἔχετε

V-2PPAI
you have


 

for me
1125
graphein
γράφειν
V-PAN
to write
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you,
846//1063
autoi gar
αὐτοὶ γὰρ
PPr-3NMP//Conj
for yourselves
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2NMP
you
2312
theodidaktoi
θεοδίδακτοί
Adj-NMP
taught by God
2075
este
ἐστε
V-2PPAI
are
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588//25
to agapān
τὸ ἀγαπᾶν
Art-ANS//V-PAN
to love
240
allēlous
ἀλλήλους
RcPr-AMP
one another;
10.
2532//1063
kai gar
καὶ γὰρ
Conj
For also
4160
poieite
ποιεῖτε
V-2PPAM
you do
846
auto
αὐτὸ
PPr-3ANS
it
1519
eis
εἰς
Prep
to
3956
pantas
πάντας
Adj-AMP
all
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
80
adelphous
ἀδελφοὺς
N-AMP
brothers,
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
1722
en
ἐν
Prep
in
3650
holē
ὅλῃ
Adj-DFS
the whole
3588

τῇ
Art-DFS
the
3109
makedonia
μακεδονίᾳ
N-DFS
Macedonia.
3870//1161
parakaloumen de
παρακαλοῦμεν δὲ
V-1PPAI//Conj
But we exhort
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers
4052
perisseuein
περισσεύειν
V-PAN
to abound
3123
māllon
μᾶλλον
Adv
more,
11.
2532
kai
καὶ
Conj
And
5389
philotimeisthai
φιλοτιμεῖσθαι
V-PDN
to endeavour
3370
hēsuchadzein
ἡσυχάζειν
V-PAN
to be quiet,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4238
prassein
πράσσειν
V-PAN
to do
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
2398
idia
ἴδια
Adj-ANP
own


 

things of you,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2038
ergadzesthai
ἐργάζεσθαι
V-PDN
to work with
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
2398
idiais
ἰδίαις
Adj-DFP
own
5495
chersin
χερσὶν
N-DFP
hands
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
as
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
3853
parēngeilamen
παρηγγείλαμεν
V-1PAAI
we commanded,
12.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
4043
peripatēte
περιπατῆτε
V-2PPAS
you may walk
2156
euschēmonōs
εὐσχημόνως
Adv
honourably
4314
pros
πρὸς
Prep
towards
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
1854
exō
ἔξω
Adv
outside,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3367
mēdenos
μηδενὸς
Adj-GNS
of nothing
5532
chreian
χρείαν
N-AFS
need
2192
echēte
ἔχητε
V-2PPAS
may you have.
13.
3756//2309//1161
ou thelō de
οὐ θέλω δὲ
Adv//V-1SPAI//Conj
But I do not want
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
50
agnoein
ἀγνοεῖν
V-PAN
to be ignorant
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
those
2837
kekoimēmenōn
κεκοιμημένων
V-GMP-RMP
who are asleep,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3361

μὴ
Adv
not
3076
lupēsthe
λυπῆσθε
V-2PPPS
you should be sad
2531
kathōs
καθὼς
Adv
even as
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
3062
loipoi
λοιποὶ
Adj-NMP
rest,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
3361

μὴ
Adv
not
2192
echontes
ἔχοντες
V-NMP-PAP
having
1680
elpida
ἐλπίδα
N-AFS
hope.
14.
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
Conj
For if
4100
pisteuomen
πιστεύομεν
V-1PPAI
we believe
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2424
yēsous
ἰησοῦς
N-NMS
Jesus
599
apethanen
ἀπέθανεν
V-3SAAI
died
2532
kai
καὶ
Conj
and
450
anestē
ἀνέστη
V-3SAAI
rose again,
3779
houtōs
οὕτως
Adv
so
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God,
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
2837
koimēthentas
κοιμηθέντας
V-AMP-APP
who were asleep
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
71
axei
ἄξει
V-3SFAI
will bring
4862
sun
σὺν
Prep
with
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
him.
15.
5124//1063
touto gar
τοῦτο γὰρ
DPr-ANS//Conj
For this
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you
3004
legomen
λέγομεν
V-1PPAI
we say
1722
en
ἐν
Prep
by
3056
logō
λόγῳ
N-DMS
a word
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
from the Lord,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2249
hēmeis
ἡμεῖς
PPr-1NMP
we,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
2198
zōntes
ζῶντες
V-NMP-PAP
living,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the ones
450
perileipomenoi
περιλειπόμενοι
V-NMP-PDP
remaining,
1519
eis
εἰς
Prep
to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3952
parousian
παρουσίαν
N-AFS
coming
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
3364
ou mē
οὐ μὴ
Adv
surely not
5348
phthasōmen
φθάσωμεν
V-1PAAS
shall precede
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
2837
koimēthentas
κοιμηθέντας
V-AMP-APP
who were asleep.
16.
3754
hoti
ὅτι
Conj
For
846
autos
αὐτὸς
PPr-3NMS
himself
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord,
1722
en
ἐν
Prep
with
2752
keleusmati
κελεύσματι
N-DNS
a loud command,
1722
en
ἐν
Prep
with
5456
phōnē
φωνῇ
N-DFS
the voice
743
archangelou
ἀρχαγγέλου
N-GMS
of an archangel,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1722
en
ἐν
Prep
with
4536
salpingi
σάλπιγγι
N-DFS
the trumpet
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God,
2597
katabēsetai
καταβήσεται
V-3SFDI
shall come down
575
ap'
ἀπ᾽
Prep
from
2772
ouranou
οὐρανοῦ
N-GMS
heaven,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
3498
nekroi
νεκροὶ
Adj-NMP
dead
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
450
anastēsontai
ἀναστήσονται
V-3PFMI
shall rise
4412
prōton
πρῶτον
Adv
first.
17.
1899
epeita
ἔπειτα
Adv
Then
2249
hēmeis
ἡμεῖς
PPr-1NMP
we,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
2198
zōntes
ζῶντες
V-NMP-PAP
living,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the ones
450
perileipomenoi
περιλειπόμενοι
V-NMP-PDP
remaining,
260
hama
ἅμα
Adv
together
4862
sun
σὺν
Prep
with
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
them
726
harpagēsometha
ἁρπαγησόμεθα
V-1PFPI
will be caught up
1722
en
ἐν
Prep
in
3507
nephelais
νεφέλαις
N-DFP
the clouds
1519
eis
εἰς
Prep
to
529
apantēsin
ἀπάντησιν
N-AFS
a meeting
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
1519
eis
εἰς
Prep
in
109
aera
ἀέρα
N-AMS
the air,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3779
houtōs
οὕτως
Adv
so
3842
pantote
πάντοτε
Adv
always
4862
sun
σὺν
Prep
with
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord
2071
esometha
ἐσόμεθα
V-1PFDI
we shall be.
18.
5620
hōste
ὥστε
Conj
So then,
3870
parakaleite
παρακαλεῖτε
V-2PPAM
encourage
240
allēlous
ἀλλήλους
RcPr-AMP
one another
1722
en
ἐν
Prep
with
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
the
3056
logois
λόγοις
N-DMP
words
5125
toutois
τούτοις
DPr-DMP
these.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 4 || 05 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top