Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 1 TIMOTHY Chapter 3

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 1 Timothy chapter 3.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

1 TIMOTHY Chapter 3

1.
4103
pistos
πιστὸς
Adj-NMS
Faithful
3588
ho

Art-NMS
the
3056
logos
λόγος
N-NMS
word is.
1487
ei
εἴ
Conj
If
5100
tis
τις
IdPr-NMS
anyone
1984
episkopēs
ἐπισκοπῆς
N-GFS
the office of
an overseer
3713
oregetai
ὀρέγεται
V-3SPMI
longs for,
2570
kalou
καλοῦ
Adj-GNS
a good
2041
ergou
ἔργου
N-GNS
work
1937
epithumei
ἐπιθυμεῖ
V-3SPAI
he desires.
2.
1163
dei
δεῖ
V-3SPAI
It is necessary,
3767
oun
οὖν
Conj
therefore,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
for the
1985
episkopon
ἐπίσκοπον
N-AMS
overseer
423
anepilēmpton
ἀνεπίληπτον
Adj-AMS
blameless
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be,
3391
miās
μιᾶς
NAdj-GFS
of one
1135
gunaikos
γυναικὸς
N-GFS
wife
435
andra
ἄνδρα
N-AMS
the husband,
3524
nēphalion
νηφάλεον
Adj-AMS
sober,
4998
sōphrona
σώφρονα
Adj-AMS
sound-minded,
2887
kosmion
κόσμιον
Adj-AMS
modest,
5382
philoxenon
φιλόξενον
Adj-AMS
hospitable,
1317
didaktikon
διδακτικόν
Adj-AMS
able to teach,
3.
3361

μὴ
Adv
Not
3943
paroinon
πάροινον
Adj-AMS
given to wine,
3361

μὴ
Adv
not
4131
plēktēn
πλήκτην
N-AMS
violent,
3361

μὴ
Adv
not
146
aischrokerdē
αἰσχροκερδῆ
Adj-AMS
greedy for gain,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
1933
epieikē
ἐπιεικῆ
Adj-AMS
gentle,
269
amachon
ἄμαχον
Adj-AMS
not contentious,
866
aphilarguron
ἀφιλάργυρον
Adj-AMS
without covetousness,
4.
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
The
2398
idiou
ἰδίου
Adj-GMS
own
3624
oikou
οἴκου
N-GMS
house
2573
kalōs
καλῶς
Adv
well
4291
proistamenon
προϊστάμενον
V-AMS-PMP
ruling,
5043
tekna
τέκνα
N-ANP
children
2192
echonta
ἔχοντα
V-AMS-PAP
having
1722
en
ἐν
Prep
in
5292
hupotagē
ὑποταγῇ
N-DFS
subjection
3326
meta
μετὰ
Prep
with
3956
pasēs
πάσης
Adj-GFS
all
4587
semnotētos
σεμνότητος
N-GFS
seriousness.
5.
1487//1161
ei de
εἰ δέ
Conj
But if
5100
tis
τις
IdPr-NMS
anyone
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2398
idiou
ἰδίου
Adj-GMS
own
3624
oikou
οἴκου
N-GMS
house
4291
prostēnai
προστῆναι
V-AAN
to rule
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1492
oiden
οἶδεν
V-3SRAI
knows,
4459
pōs
πῶς
Adv
how
1577
ekklēsias
ἐκκλησίας
N-GFS
the church
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God
1959
epimelēsetai
ἐπιμελήσεται
V-3SFMI
will he take care of?
6.
3361

μὴ
Adv
Not
3504
neophuton
νεόφυτον
Adj-AMS
a novice,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3361

μὴ
Adv
not
5187
typhōtheis
τυφωθεὶς
V-NMS-APP
having been puffed up
1519
eis
εἰς
Prep
into
2917
krima
κρίμα
N-ANS
the judgement
1706
empesē
ἐμπέσῃ
V-3SAAS
he would fall
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
1228
diabolou
διαβόλου
N-GMS
Devil.
7.
1163//1161
dei de
δεῖ δὲ
V-3SPAI//Conj
But it is necessary
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
for him
2532
kai
καὶ
Conj
also
3141
marturian
μαρτυρίαν
N-AFS
a testimony
2570
kalēn
καλὴν
Adj-AFS
good
2192
echein
ἔχειν
V-PAN
to have
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
those
1855
exōthen
ἔξωθεν
Adv
outside,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3361

μὴ
Adv
not
1519
eis
εἰς
Prep
into
3680
oneidismon
ὀνειδισμὸν
N-AMS
reproach
1706
empesē
ἐμπέσῃ
V-3SAAS
he would fall
2532
kai
καὶ
Conj
and
3803
pagida
παγίδα
N-AFS
the snare
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
1228
diabolou
διαβόλου
N-GMS
Devil.
8.
1249
diakonous
διακόνους
N-AMP
Deacons
5615
hōsautōs
ὡσαύτως
Adv
likewise
4586
semnous
σεμνούς
Adj-AMP
should be serious,
3361

μὴ
Adv
not
1351
dilogous
διλόγους
Adj-AMP
double-tongued,
3361

μὴ
Adv
not
3631
oinō
οἴνῳ
N-DMS
wine
4183
pollō
πολλῷ
Adj-DMS
much
4337
proserchontas
προσέχοντας
V-AMP-PAP
given to having,
3361

μὴ
Adv
not
146
aischrokerdeis
αἰσχροκερδεῖς
Adj-AMP
greedy for gain,
9.
2192
echontas
ἔχοντας
V-AMP-PAP
Having
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
3466
mustērion
μυστήριον
N-ANS
mystery
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith
1722
en
ἐν
Prep
in
2513
katharā
καθαρᾷ
Adj-DFS
a pure
4893
suneidēsei
συνειδήσει
N-DFS
conscience.
10.
2532//3778//1161
kai houtoi de
καὶ οὗτοι δὲ
Conj//DPr-NMP//Conj
And also these,
1381
dokimadzesthōsan
δοκιμαζέσθωσαν
V-3PPPM
let be proved
4412
prōton
πρῶτον
NAdv
first,
1534
eita
εἶτα
Adv
then
1247
diakoneitōsan
διακονείτωσαν
V-3PPAM
let them minister
410
anenklētoi
ἀνέγκλητοι
Adj-NMP
blameless
1510
ontes
ὄντες
V-NMP-PAP
being.
11.
1135
gunaikas
γυναῖκας
N-AFP
Wives
5615
hōsautōs
ὡσαύτως
Adv
likewise
4586
semnas
σεμνάς
Adj-AFP
should be sensible,
3361

μὴ
Adv
not
1228
diabolous
διαβόλους
Adj-AFP
slanderers,
3524
nēphalious
νηφαλέους
Adj-AFP
sober,
4103
pistas
πιστὰς
Adj-AFP
faithful,
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DNP
all things.
12.
1249
diakonoi
διάκονοι
N-NMP
Deacons
2077
estōsan
ἔστωσαν
V-3PPAM
let be
3391
miās
μιᾶς
NAdj-GFS
of one
1135
gunaikos
γυναικὸς
N-GFS
wife
435
andres
ἄνδρες
N-NMP
husbands,
5043
teknōn
τέκνων
N-GNP
children
2573
kalōs
καλῶς
Adv
well
4291
proistamenoi
προϊστάμενοι
V-NMP-PMP
ruling,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
their
2398
idiōn
ἰδίων
Adj-GMP
own
3624
oikōn
οἴκων
N-GMP
houses.
13.
3588//1063
hoi gar
οἱ γὰρ
Art-NMP//Conj
For those
2573
kalōs
καλῶς
Adv
well
1247
diakonēsantes
διακονήσαντες
V-NMP-AAP
having ministered,
898
bathmon
βαθμὸν
N-AMS
a standing
1438
heautois
ἑαυτοῖς
RfPr-3DMP
for themselves
2570
kalon
καλὸν
Adj-AMS
good
4046
peripoiountai
περιποιοῦνται
V-3PPMI
they obtain,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4183
pollēn
πολλὴν
Adj-AFS
great
3954
parrēsian
παῤῥησίαν
N-AFS
boldness
1722
en
ἐν
Prep
in
4102
pistei
πίστει
N-DFS
faith
3588

τῇ
Art-DFS
-
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus.
14.
3778
tauta
ταῦτά
DPr-ANP
These things
4671
soi
σοι
PPr-2DMS
to you
1125
graphō
γράφω
V-1SPAI
I write,
1679
elpidzōn
ἐλπίζων
V-NMS-PAP
hoping
2064
elthein
ἐλθεῖν
V-AAN
to come
4314
pros
πρὸς
Prep
to
4771
se
σὲ
PPr-2AMS
you
5032
tachion
τάχιον
CAdv
sooner,
15.
1437//1161
ean de
ἐὰν δὲ
Conj
But if
1019
bradunō
βραδύνω
V-1SPAS
I should delay,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
1492
eidēs
εἰδῇς
V-2SRAS
you could know
4459
pōs
πῶς
Adv
how
1163
dei
δεῖ
V-3SPAI
it is necessary
1722
en
ἐν
Prep
in
3650
oikō
οἴκῳ
N-DMS
the house
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God
390
anastrephesthai
ἀναστρέφεσθαι
V-PMN
to conduct yourself,
3748
hētis
ἥτις
RlPr-NFS
which
2076
estin
ἐστὶν
V-3SPAI
is
1577
ekklēsia
ἐκκλησία
N-NFS
the church
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God
2198
zōntos
ζῶντος
V-AMS-PAP
the living,
4769
stulos
στῦλος
N-NMS
the pillar
2532
kai
καὶ
Conj
and
1477
hedraiōma
ἑδραίωμα
N-NMS
foundation
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
225
alētheias
ἀληθείας
N-GFS
truth.
16.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3672
homologoumenōs
ὁμολογουμένως
Adv
confessedly,
3173
mega
μέγα
Adj-NNS
great
2076
estin
ἐστὶν
V-3SPAI
is
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
2150
eusebeias
εὐσεβείας
N-GFS
of godliness
3466
mustērion
μυστήριον
N-NNS
mystery.
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
5319
ephanerōthē
ἐφανερώθη
V-3SAPI
was manifested
1722
en
ἐν
Prep
in
4561
sarki
σαρκί
N-DFS
the flesh,
4561
edikaiōthē
ἐδικαιώθη
V-3SAPI
was justified
1722
en
ἐν
Prep
in
4151
pneumati
πνεύματι
N-DNS
Spirit,
3708
ōphthē
ὤφθη
V-3SAPI
was seen
32
angelois
ἀγγέλοις
N-DMP
by angels,
2784
ekēruchthē
ἐκηρύχθη
V-3SAPI
was preached
1722
en
ἐν
Prep
among
1484
ethnesin
ἔθνεσιν
N-DNP
the nations,
4100
episteuthē
ἐπιστεύθη
V-3SAPI
was believed on
1722
en
ἐν
Prep
in
2889
kosmō
κόσμῳ
N-DMS
the world,
353
anelēmphthē
ἀνελήφθη
V-3SAPI
was taken up
1722
en
ἐν
Prep
in
1391
doxē
δόξῃ
N-DFS
glory.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top