Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 2 THESSALONIANS Chapter 2

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 2 Thessalonians chapter 2.

YOUTUBE VIDEO The Book of 2 THESSALONIANS - 8 Minutes

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 ||

2 THESSALONIANS Chapter 2

1.
2065//1161
erōtōmen de
ἐρωτῶμεν δὲ
V-1PPAI//Conj
And we ask
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
by
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
3952
parousias
παρουσίας
N-GFS
coming
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
our
1997
episunagōgēs
ἐπισυναγωγῆς
N-GFS
gathering together
1909
ep'
ἐπ᾽
Prep
to
846
auton
αὐτόν
PPr-3AMS
him,
2.
1519
eis
εἰς
Prep
For
3588
to
τὸ
Art-ANS
-
3361

μὴ
Adv
not
5030
tacheōs
ταχέως
Adv
quickly
4531
saleuthēnai
σαλευθῆναι
V-APN
to be shaken
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
3563
noos
νοὸς
N-GMS
mind,
3383
mēte
μήτε
Conj
nor
2360
throeisthai
θροεῖσθαι
V-PPN
to be troubled,
3383
mēte
μήτε
Conj
neither
1223
dia
διὰ
Prep
by
4151
pneumatos
πνεύματος
N-GNS
Spirit,
3383
mēte
μήτε
Conj
nor
1223
dia
διὰ
Prep
by
3056
logou
λόγου
N-GMS
word,
3383
mēte
μήτε
Conj
nor
1223
di'
δι᾽
Prep
by
1992
epistolēs
ἐπιστολῆς
N-GFS
letter
5613
hōs
ὡς
Adv
as
1223
di'
δι᾽
Prep
through
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
us,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
1764
enestēken
ἐνέστηκεν
V-3SRAI
is present
3588


Art-NFS
the
2250
hēmera
ἡμέρα
N-NFS
day
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.
3.
3361

μή
Adv
Not
5100
tis
τις
IdPr-NMS
anyone
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1818
exapatēsē
ἐξαπατήσῃ
V-3SAAS
let deceive
2596
kata
κατὰ
Prep
in
3367
mēdena
μηδένα
Adj-AMS
any
5158
tropon
τρόπον
N-AMS
way,
3754
hoti
ὅτι
Conj
because
1437//3361
ean mē
ἐὰν μὴ
Conj//Adv
unless
2064
elthē
ἔλθῃ
V-3SAAS
comes
3588


Art-NFS
the
646
apostasia
ἀποστασία
N-NFS
apostasy
4412
prōton
πρῶτον
NAdv
first,
2532
kai
καὶ
Conj
and
601
apokaluphthē
ἀποκαλυφθῇ
V-3SAPS
shall be revealed
3588
ho

Art-NMS
the
444
anthrōpos
ἄνθρωπος
N-NMS
man
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
266
hamartias
ἁμαρτίας
N-GFS
sin,
3588
ho

Art-NMS
the
5207
huios
υἱὸς
N-NMS
son
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
684
apōleias
ἀπωλείας
N-GFS
ruin,
4.
3588
ho

Art-NMS
The one
480
antikeimenos
ἀντικείμενος
V-NMS-PDP
apposing
2532
kai
καὶ
Conj
and
5229
huperairomenos
ὑπεραιρόμενος
V-NMS-PMP
exalting himself
1909
epi
ἐπὶ
Prep
above
3956
panta
πάντα
Adj-AMS
every one
3004
legomenon
λεγόμενον
V-AMS-PPP
being called
2316
theon
θεὸν
N-AMS
God,
2228
ē

Conj
or
4574
sebasma
σέβασμα
N-ANS
thing worshipped,
5620
hōste
ὥστε
Conj
so as
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
for him
1519
eis
εἰς
Prep
in
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3485
naon
ναὸν
N-AMS
temple
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
2316
theon
θεὸν
N-AMS
God,
2523
kathisai
καθίσαι
V-AAN
to sit,
584
apodeiknunta
ἀποδεικνύντα
N-ANS
showing
1438
heauton
ἑαυτὸν
RfPr-3AMS
himself
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
1510
estin
ἔστιν
V-3SPAI
he is
2316
theos
θεός
N-NMS
God.
5.
3756
ou
οὐ
Adv
Not
3421
mnēmoneuete
μνημονεύετε
V-2PPAI
do you remember
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2089
eti
ἔτι
Adv
yet
5607
ōn
ὢν
V-NMS-PAP
being
4314
pros
πρὸς
Prep
with
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
5023
tauta
ταῦτα
DPr-ANP
these things
3004
elegon
ἔλεγον
V-3PIAI
I said
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you?
6.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3568
nūn
νῦν
Adv
now
3588
to
τὸ
Art-ANS
the spirit
2722
katechon
κατέχον
V-ANS-PAP
restraining
1492
oidate
οἴδατε
V-2PRAI
you know,
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588//601
to apokaluphthēnai
τὸ ἀποκαλυφθῆναι
Art-ANS//V-APN
to be revealed
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
him
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DMS
the
1438
heautou
ἑαυτοῦ
RfPr-3GMS
of him
2540
kairō
καιρῷ
N-DMS
time.
7.
3588//1063
to gar
τὸ γὰρ
Art-NNS//Conj
For the
3466
mustērion
μυστήριον
N-NNS
mystery
2235
ēdē
ἤδη
Adv
already
1754
energeitai
ἐνεργεῖται
V-3SPMI
is working
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
458
anomias
ἀνομίας
N-GFS
lawlessness,
3440
monon
μόνον
Adv
only


 

there is
3588
ho

Art-NMS
the one
2722
katechōn
κατέχων
V-NMS-PAP
restraining
737
arti
ἄρτι
Adv
now,
2193
heōs
ἕως
Conj
until
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
3319
mesou
μέσου
Adj-GNS
the midst
1096
genētai
γένηται
V-3SADS
he comes into being.
8.
2532
kai
καὶ
Conj
And
5119
tote
τότε
Adv
then
601
apokaluphthēsetai
ἀποκαλυφθήσεται
V-3SFPI
will be revealed
3588
ho

Art-NMS
the
459
anomos
ἄνομος
Adj-NMS
lawless one
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
whom
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
355
analōsei
ἀναλώσει
V-3SFAI
shall consume
3588

τῷ
Art-DNS
with the
4152
pneumati
πνεύματι
N-DNS
Spirit
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
4750
stomatos
στόματος
N-GNS
mouth
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2673
katargēsei
καταργήσει
V-3SFAI
shall annul
3588

τῇ
Art-DFS
with the
2015
epiphaneia
ἐπιφανείᾳ
N-DFS
brightness
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
3952
parousias
παρουσίας
N-GFS
coming
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him.
9.
3739
hou
οὗ
RlPr-GMS
Whose
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
3588


Art-NFS
the
3952
parousia
παρουσία
N-NFS
coming
2596
kat'
κατ᾽
Prep
according to
1763
energeian
ἐνέργειαν
N-AFS
working
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
4567
satanā
σατανᾶ
N-GMS
Satan,
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
pasē
πάσῃ
Adj-DFS
every
1411
dunamei
δυνάμει
N-DFS
power
2532
kai
καὶ
Conj
and
4592
sēmeiois
σημείοις
N-DNP
signs
2532
kai
καὶ
Conj
and
5059
terasin
τέρασιν
N-DNP
wonders
5579
pseudous
ψεύδους
N-GNS
of a lie,
10.
2532
kai
καὶ
Conj
And
1722
en
ἐν
Prep
with
3956
pasē
πάσῃ
Adj-DFS
every
539
apatē
ἀπάτῃ
N-DFS
deceit
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
93
adikias
ἀδικίας
N-GFS
unrighteousness
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
those
622
apollumenois
ἀπολλυμένοις
V-DMP-PMP
who are lost,
473//3739
anth' hōn
ἀνθ’ ὧν
Prep//RlPr-GNP
because
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
26
agapēn
ἀγάπην
N-AFS
love
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
225
alēthias
ἀληθείας
N-GFS
truth
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1209
edexanto
ἐδέξαντο
V-3PADI
they received,
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
to
τὸ
Art-ANS
-
1209
sōthēnai
σωθῆναι
V-APN
to be saved
846
autous
αὐτούς
PPr-3AMP
them.
11.
2532
kai
καὶ
Conj
And
1223
dia
διὰ
Prep
because of
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this
3992
pempsei
πέμψει
V-3SFAI
will send
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
them
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
1753
energeian
ἐνέργειαν
N-AFS
a working
4106
planēs
πλάνης
N-GFS
error,
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
to
τὸ
Art-ANS
-
4100
pisteusai
πιστεῦσαι
V-AAN
to believe
846
autous
αὐτοὺς
PPr-3AMP
them
3588

τῷ
Art-DNS
the
5579
pseudei
ψεύδει
N-DNS
lie,
12.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
2919
krithōsin
κριθῶσιν
V-3PAPS
may be judged
3956
pantes
πάντες
Adj-NMP
all
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
3361

μὴ
Adv
not
4100
pisteusantes
πιστεύσαντες
V-NMP-AAP
having believed
3588

τῇ
Art-DFS
the
225
alētheia
ἀληθείᾳ
N-DFS
truth,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
2106
eudokēsantes
εὐδοκήσαντες
V-NMP-AAP
having had pleasure
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
93
adikia
ἀδικίᾳ
N-DFS
unrighteousness.
13.
4704//1161
hēmeis de
ἡμεῖς δὲ
PPr-2NMP//Conj
But we
3784
opheilomen
ὀφείλομεν
V-1PPAI
ought
2168
eucharistein
εὐχαριστεῖν
V-PAN
to thank
3588

τῷ
Art-DMS
the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
3842
pantote
πάντοτε
Adv
always
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you,
80
adelphoi
ἀδελφοὶ
N-VMP
brothers,
25
ēgapēmenoi
ἠγαπημένοι
V-NMP-RPP
being loved
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
the Lord,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
138
heileto
εἵλετο
V-3SAMI
having chosen
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
575
ap'
ἀπ᾽
Prep
from
746
archēs
αρχῆς
N-GFS
beginning
1519
eis
εἰς
Prep
for
4991
sōtērian
σωτηρίαν
N-AFS
salvation
1722
en
ἐν
Prep
in
38
hagiasmō
ἁγιασμῷ
N-DMS
sanctification
4151
pneumatos
πνεύματος
N-GNS
of the spirit
2532
kai
καὶ
Conj
and
4102
pistei
πίστει
N-DFS
belief
225
alētheias
ἀληθείας
N-GFS
of the truth,
14.
1519
eis
εἰς
Prep
Into
3739
ho

RlPr-ANS
which
2564
ekalesen
ἐκάλεσεν
V-3SAAI
he called
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
N-GNS
gospel
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
1519
eis
εἰς
Prep
into
4047
peripoiēsin
περιποίησιν
N-AFS
the possession
1391
doxēs
δόξης
N-GFS
of the glory
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.
15.
686
ara
ἄρα
Prt
So
3767
oun
οὖν
Conj
then,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
4739
stēkete
στήκετε
V-2PPAM
stand firm,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2902
krateite
κρατεῖτε
V-2PPAM
hold on to
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
3862
paradoseis
παραδόσεις
N-AFP
traditions
3739
has
ἃς
RlPr-AFP
which
1321
edidachthēte
ἐδιδάχθητε
V-2PAPI
you were taught,
1536
eite
εἴτε
Conj
either
1223
dia
διὰ
Prep
through
3056
logou
λόγου
N-GMS
a word
1536
eite
εἴτε
Conj
or
1223
di'
δι᾽
Prep
through
1992
epistolēs
ἐπιστολῆς
N-GFS
a letter
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
from us.
16.
846//1161
autos de
αὐτὸς δὲ
PPr-3NMS//Conj
And himself,
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
2424
yēsous
ἰησοῦς
N-NMS
Jesus
5547
christos
χριστὸς
N-NMS
Christ,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
2532
kai
καὶ
Conj
and
3962
patēr
πατὴρ
N-NMS
Father
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
3588
ho

Art-NMS
the one
25
agapēsas
ἀγαπήσας
V-NMS-AAP
having loved
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1325
dous
δοὺς
V-NMS-AAP
having given
3874
paraklēsin
παράκλησιν
N-AFS
comfort
166
aiōniav
αἰωνίαν
Adj-AFS
eternal,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1680
elpida
ἐλπίδα
N-AFS
hope
16
agathēn
ἀγαθὴν
Adj-AFS
good
1722
en
ἐν
Prep
by
5485
chariti
χάριτι
N-DFS
grace,
17.
3870
parakalesai
παρακαλέσαι
V-AAN
Comfort
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
2588
kardias
καρδίας
N-AFP
hearts
2532
kai
καὶ
Conj
and
4741
stērixai
στηρίξαι
V-3SAAO
establish
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
panti
παντὶ
Adj-DMS
every
3056
logō
λόγῳ
N-DMS
word
2532
kai
καὶ
Conj
and
2041
ergō
ἔργῳ
N-DNS
work
18
agathō
ἀγαθῷ
Adj-DNS
good.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top