Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 1 PETER Chapter 2

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 1 Peter chapter 2.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 2 || 03 || 04 || 05 ||

1 PETER Chapter 2

1.
659
ἀποθέμενοι
Laying aside,
3767
οὖν
therefore,
3956
πᾶσαν
all
2549
κακίαν
malice,
2532
καὶ
and
3956
πάντα
all
1388
δόλον
deceit,
2532
καὶ
and
5272
ὑποκρίσεις
hypocrisies,
2532
καὶ
and
5355
φθόνους
envies,
2532
καὶ
and
3956
πάσας
all
2636
καταλαλιάς
evil speaking,
2.
5613
ὡς
As
738
ἀρτιγέννητα
newborn
1025
βρέφη
babes
3588
τὸ
the
3050
λογικὸν
wordy
97
ἄδολον
genuine
1051
γάλα
milk
1971
ἐπιποθήσατε
long for,
2443
ἵνα
that
1722
ἐν
by
846
αὐτῷ
it
837
αὐξηθῆτε
you may grow,
3.
1512
εἴπερ
If indeed
1089
ἐγεύσασθε
you have tasted
3754
ὅτι
that
5543
χρηστὸς
good
3588

the
2962
κύριος
Lord is;
4.
4314
πρὸς
To
3739
ὃν
whom
4334
προσερχόμενοι
coming
3037
λίθον
a stone
2198
ζῶντα
living,
5259
ὑπὸ
by
444
ἀνθρώπων
men
3303
μὲν
indeed
593
ἀποδεδοκιμασμένον
having been rejected,
3844//1161
παρὰ δὲ
but by
2316
θεῷ
God
1588
ἐκλεκτὸν
chosen
1784
ἔντιμον
in honour.
5.
2532
καὶ
And
846
αὐτοὶ
yourselves
5613
ὡς
as
3037
λίθοι
stones
2198
ζῶντες
living
3618
οἰκοδομεῖσθε
are being built up

 
as
3624
οἶκος
a house
4152
πνευματικὸς
spiritual,
2406
ἱεράτευμα
a priesthood
40
ἅγιον
holy,
399
ἀνενέγκαι
to offer up
4152
πνευματικὰς
spiritual
2378
θυσίας
sacrifices,
2144
εὐπροσδέκτους
acceptable
3588
τῷ
to the
2316
θεῷ
God
1223
διὰ
through
2424
ἰησοῦ
Jesus
5547
χριστοῦ
Christ.
6.
1353
διὸ
Therefore,
2532
καὶ
also
4023
περιέχει
it is contained
1722
ἐν
in
3588
τῇ
the
1124
γραφῇ
scripture,
2400
ἰδού
See,
5087
τίθημι
I place
1722
ἐν
in
4622
σιὼν
Zion
3037
λίθον
a stone
204
ἀκρογωνιαῖον
corner foundation,
1588
ἐκλεκτὸν
chosen,
1784
ἔντιμον
in honour,
2532
καὶ
and
3588

the one
4100
πιστεύων
believing
1909
ἐπʼ
on
846
αὐτῷ
him
3364
οὐ μὴ
surely not
2617
καταισχυνθῇ
shall be put to shame.
7.
5213
ὑμῖν
To you
3767
οὖν
then,
3588

the
5092
τιμὴ
honour,
3588
τοῖς
to those
4100
πιστεύουσιν
believing,
544//1161
ἀπειθοῦσιν δὲ
but to the disobedient
3037
λίθον
the stone
3739
ὃν
which
593
ἀπεδοκίμασαν
rejected
3588
οἱ
those
3618
οἰκοδομοῦντες
building,
3778
οὗτος
this
1096
ἐγενήθη
became
1519
εἰς
for
2776
κεφαλὴν
the head
1137
γωνίας
of the corner,
8.
2532
καὶ
And
3037
λίθος
a stone
4348
προσκόμματος
of stumbling
2532
καὶ
and
4073
πέτρα
a rock
4625
σκανδάλου
of offence,

 
to those
3739
οἳ
who
4350
προσκόπτουσιν
stumble
3588
τῷ
at the
3056
λόγῳ
word,
544
ἀπειθοῦντες
not obeying,
1519
εἰς
to
3739

which
2532
καὶ
also
5087
ἐτέθησαν
they were appointed.
9.
5210//1161
ὑμεῖς δὲ
But you

 
are
1085
γένος
a family
1588
ἐκλεκτόν
chosen,
934
βασίλειον
a royal
2406
ἱεράτευμα
priesthood,
1484
ἔθνος
a nation
40
ἅγιον
holy,
2992
λαὸς
a people
1519
εἰς
for
4047
περιποίησιν
a possession,
3704
ὅπως
that
3588
τὰς
the
703
ἀρετὰς
virtues
1804
ἐξαγγείλητε
you may declare
3588
τοῦ
of the one
1537
ἐκ
out of
4655
σκότους
darkness
5209
ὑμᾶς
you
2564
καλέσαντος
having called
1519
εἰς
into
3588
τὸ
the
2298
θαυμαστὸν
marvellous
848
αὐτοῦ
of him
5457
φῶς
light;
10.
3739
οἵ
Who
4218
ποτε
in past time

 
were
3756
οὐ
not
2992
λαὸς
a people,
3568//1161
νῦν δὲ
but now

 
are
2992
λαὸς
the people
2316
θεοῦ
of God,
3588
οἱ
those
3756
οὐκ
not
1653
ἠλεημένοι
who had received mercy,
3568//1161
νῦν δὲ
but now
1653
ἐλεηθέντες
have received mercy.
11.
27
ἀγαπητοί
Beloved,
3870
παρακαλῶ
I exhort
5613
ὡς
as
3941
παροίκους
sojourners
2532
καὶ
and
3937
παρεπιδήμους
pilgrims
567
ἀπέχεσθαι
to abstain
3588
τῶν
from the
4559
σαρκικῶν
fleshly
1939
ἐπιθυμιῶν
lusts
3748
αἵτινες
which
4754
στρατεύονται
war
2596
κατὰ
against
3588
τῆς
the
5590
ψυχῆς
soul,
12.
3588
τὴν
The
391
ἀναστροφὴν
conduct
5216
ὑμῶν
of you
1722
ἐν
among
3588
τοῖς
the
1484
ἔθνεσιν
nations
2192
ἔχοντες
having
2570
καλήν
good,
2443
ἵνα
that
1722
ἐν
in
3739

which
2635
καταλαλοῦσιν
they speak against
5216
ὑμῶν
you
5613
ὡς
as
2555
κακοποιῶν
evil-doers,
1537
ἐκ
by
3588
τῶν
the
2570
καλῶν
good
2041
ἔργων
works
2029
ἐποπτεύσαντες
having seen
1392
δοξάσωσιν
they may glorify
3588
τὸν
the
2316
θεὸν
God
1722
ἐν
in
2250
ἡμέρᾳ
the day
1984
ἐπισκοπῆς
of inspection.
13.
5293
ὑποτάγητε
Be subject
3767
οὖν
then
3956
πάσῃ
every
442
ἀνθρωπίνῃ
of man
2937
κτίσει
creation,
1223
διὰ
because of
3588
τὸν
the
2962
κύριον
Lord,
1536
εἴτε
either
935
βασιλεῖ
to a king
5613
ὡς
as
5242
ὑπερέχοντι
being supreme;
14.
1536
εἴτε
Or
2232
ἡγεμόσιν
governors
5613
ὡς
as
1223
διʼ
by
848
αὐτοῦ
him
3992
πεμπομένοις
being sent
1519
εἰς
for
1557
ἐκδίκησιν
the punishment
3303
μὲν
indeed
2555
κακοποιῶν
of evil-doers,
1868//1161
ἔπαινον δὲ
but praise
17
ἀγαθοποιῶν
of those doing good.
15.
3754
ὅτι
Because
3779
οὕτως
so
2076
ἐστὶν
is
3588
τὸ
the
2307
θέλημα
will
3588
τοῦ
of the
2316
θεοῦ
God,
15
ἀγαθοποιοῦντας
by doing good
5392
φιμοῦν
to silence
3588
τὴν
the
3588
τῶν
of the
878
ἀφρόνων
foolish
444
ἀνθρώπων
men
56
ἀγνωσίαν
ignorance;
16.
5613
ὡς
As
1658
ἐλεύθεροι
free,
2532
καὶ
and
3361
μὴ
not
5613
ὡς
as
1942
ἐπικάλυμμα
a cover
2192
ἔχοντες
having
3588
τῆς
of the
2549
κακίας
malice
3588
τὴν
the
1657
ἐλευθερίαν
freedom,
235
ἀλλʼ
but
5613
ὡς
as
1401
δοῦλοι
servants
2316
θεοῦ
of God.
17.
3956
πάντας
All
5091
τιμήσατε
honour,
3588
τὴν
the
81
ἀδελφότητα
brotherhood
25
ἀγαπᾶτε
love,
3588
τὸν
the
2316
θεὸν
God
5399
φοβεῖσθε
fear,
3588
τὸν
the
935
βασιλέα
king
5091
τιμᾶτε
honour.
18.
3588
οἱ
The
3610
οἰκέται
domestic servants
5293
ὑποτασσόμενοι
be subject
1722
ἐν
in
3956
παντὶ
every
5401
φόβῳ
fear
3588
τοῖς
to the
1203
δεσπόταις
masters,
3756
οὐ
not
3440
μόνον
only
3588
τοῖς
to the
18
ἀγαθοῖς
good
2532
καὶ
and
1933
ἐπιεικέσιν
gentle,
235
ἀλλὰ
but
2532
καὶ
also
3588
τοῖς
to the
4646
σκολιοῖς
perverse.
19.
5124//1063
τοῦτο γὰρ
For this

 
is
5485
χάρις
grace,
1487
εἰ
if
1223
διὰ
because of
4893
συνείδησιν
conscience
2316
θεοῦ
of God,
5297
ὑποφέρει
carries
5100
τις
anyone
3077
λύπας
sorrow
3958
πάσχων
suffering
95
ἀδίκως
wrongly.
20.
4169//1063
ποῖον γὰρ
For what
2811
κλέος
credit

 
is it,
1487
εἰ
if
264
ἁμαρτάνοντες
sinning
2532
καὶ
and
2852
κολαφιζόμενοι
being beaten
5278
ὑπομενεῖτε
you will endure it?
235
ἀλλʼ
But
1487
εἰ
if
15
ἀγαθοποιοῦντες
doing good
2532
καὶ
and
3958
πάσχοντες
suffering
5278
ὑπομενεῖτε
you will endure,
5124
τοῦτο
this

 
is
5485
χάρις
grace
3844
παρὰ
with
2316
θεῷ
God.
21.
1519//5124//1063
εἰς τοῦτο γὰρ
For to this
2564
ἐκλήθητε
you were called,
3754
ὅτι
because
2532
καὶ
also
5547
χριστὸς
Christ
3958
ἔπαθεν
suffered
5228
ὑπὲρ
for
2257
ἡμῶν
us,
5277
ὑπολιμπάνων
to leave behind
5251
ὑπογραμμὸν
an example,
2443
ἵνα
that
1872
ἐπακολουθήσητε
you could follow
3588
τοῖς
in the
2487
ἴχνεσιν
steps
848
αὐτοῦ
of him;
22.
3739
ὃς
Who
266
ἁμαρτίαν
sin
3756
οὐκ
not
4160
ἐποίησεν
did,
3761
οὐδὲ
nor
2147
εὑρέθη
was found
1388
δόλος
deceit
1722
ἐν
in
3588
τῷ
the
4750
στόματι
mouth
848
αὐτοῦ
of him;
23.
3739
ὃς
Who
3058
λοιδορούμενος
being reviled,
3756
οὐκ
not
486
ἀντελοιδόρει
did revile back;
3958
πάσχων
suffering,
3756
οὐκ
not
546
ἠπείλει
he did threaten,
3860//1161
παρεδίδου δὲ
but gave over

 
himself
3588
τῷ
to the one
2919
κρίνοντι
judging
1346
δικαίως
righteously;
24.
3739
ὃς
Who,
3588
τὰς
the
266
ἁμαρτίας
sin
2257
ἡμῶν
of us
846
αὐτὸς
he
399
ἀνήνεγκεν
carried up
1722
ἐν
in
3588
τῷ
the
4983
σώματι
body
848
αὐτοῦ
of him
1909
ἐπὶ
on
3588
τὸ
the
3586
ξύλον
tree,
2443
ἵνα
that
3588
ταῖς
to the
266
ἁμαρτίαις
sins
581
ἀπογενόμενοι
having died,
3588
τῇ
in the
1343
δικαιοσύνῃ
righteousness
2198
ζήσωμεν
we could live,
3739
οὗ
of whom,
3588
τῷ
by the
3468
μώλωπι
stripes
848
αὐτοῦ
of him
2390
ἰάθητε
you were healed.
25.
2258//1063
ἦτε γὰρ
For you were
5613
ὡς
as
4263
πρόβατα
sheep
4105
πλανώμενα
being led astray,
235
ἀλλʼ
but
1994
ἐπεστράφητε
you have been returned
3568
νῦν
now
1909
ἐπὶ
to
3588
τὸν
the
4166
ποιμένα
shepherd
2532
καὶ
and
1985
ἐπίσκοπον
overseer
3588
τῶν
of the
5590
ψυχῶν
souls
5216
ὑμῶν
of you.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 2 || 03 || 04 || 05 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top