Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 1 PETER Chapter 3

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 1 Peter chapter 3.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 3 || 04 || 05 ||

1 PETER Chapter 3

1.
3668
homoiōs
ὁμοίως
Adv
Likewise,
3588
hai
αἱ
Art-NFP
the
1135
gunaikes
γυναῖκες
N-NFP
wives
5293
hupotassomenai
ὑποτασσόμεναι
V-NFP-PPP
let be submitted
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to their
2398
idiois
ἰδίοις
Adj-DMP
own
435
andrasin
ἀνδράσιν
N-DMP
husbands,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
2532
kai
καὶ
Conj
even
1487
ei
εἴ
Conj
if
5100
tines
τινες
IdPr-NMP
any
544
apeithousin
ἀπειθοῦσιν
V-3PPAI
disobeys
3588

τῷ
Art-DMS
the
3056
logō
λόγῳ
N-DMS
word,
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
3588
tōn
τῶν
Art-GFP
of the
1135
gunaikōn
γυναικῶν
N-GFP
wives
766
anastrophēs
ἀναστροφῆς
N-GFS
conduct,
427
aneu
ἄνευ
Prep
without
3056
logou
λόγου
N-GMS
a word
2770
kerdēthēsōntai
κερδηθήσωνται
V-3PFPI
they will be won,
2.
2029
epopteusantes
ἐποπτεύσαντες
V-NMP-AAP
By seeing
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1722
en
ἐν
Prep
in
5401
phobō
φόβῳ
N-DMS
fear
53
hagnēn
ἁγνὴν
Adj-AFS
pure
391
anastrophēn
ἀναστροφὴν
N-AFS
conduct
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GFP
of you.
3.
3739
hōn
ὧν
RlPr-GFP
Of whom
2077
estō
ἔστω
V-3SPAM
let it be
3756
ouch
οὐχ
Adv
not
3588
ho

Art-NMS
the
1855
exōthen
ἔξωθεν
Adv
outward,
1708
emplokēs
ἐμπλοκῆς
N-GFS
of platting
2359
trichōn
τριχῶν
N-GFP
of hairs
2532
kai
καὶ
Conj
and
4025
peritheseōs
περιθέσεως
N-GFS
of wearing
5553
chrusiōn
χρυσίων
N-GNP
of gold,
2228
ē

Conj
or
1745
endudeōs
ἐνδύσεως
N-GFS
of wearing
2440
himatiōn
ἱματίων
N-GNP
of garments
2889
kosmos
κόσμος
N-NMS
arrangement;
4.
235
all'
ἀλλʼ
Conj
But
3588
ho

Art-NMS
the
2927
kruptos
κρυπτὸς
Adj-NMS
hidden
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
2588
kardias
καρδίας
N-GFS
heart
444
anthrōpos
ἄνθρωπος
N-NMS
man,
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DMS
the
862
aphthartō
ἀφθάρτῳ
Adj-DMS
incorruptible
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
4239
praeos
πρᾳέος
Adj-GNS
meek
2532
kai
καὶ
Conj
and
2272
hēsuchiou
ἡσυχίου
Adj-GNS
quiet
4151
pneumatos
πνεύματος
N-GNS
spirit,
3739
ho

RlPr-NNS
which
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
1799
enōpion
ἐνώπιον
Adv
in the sight of
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
4185
poluteles
πολυτελές
Adj-NNS
a much desired end.
5.
3779//1063
houtōs gar
οὕτως γάρ
Adv//Conj
For so
4218
pote
ποτε
Prt
in time past
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588
hai
αἱ
Art-NFP
the
40
hagai
ἅγιαι
Adj-NFP
holy
1135
gunaikes
γυναῖκες
N-NFP
women,
3588
hai
αἱ
Art-NFP
those
1679
elpidzousai
ἐλπίζουσαι
V-NFP-PAP
hoping
1909
epi
ἐπὶ
Prep
on
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2316
theon
θεὸν
N-AMS
God,
2885
ekosmoun
ἐκόσμουν
V-3PIAI
arranged
1438
heautas
ἑαυτάς
RfPr-3AFP
themselves,
5293
hupotassomenai
ὑποτασσόμεναι
V-NFP-PPP
being subject
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to their
2398
idiois
ἰδίοις
Adj-DMP
own
435
andrasin
ἀνδράσιν
N-DMP
husbands,
6.
5613
hōs
ὡς
Adv
As
4564
sarra
σάῤῥα
N-NFS
Sarah
5219
hupēkousen
ὑπήκουσεν
V-3SAAI
submitted
3588//11
tō abraam
τῷ ἀβραάμ
Art-DMS//N-Ind
to Abraham,
2962
kurion
κύριον
N-AMS
lord
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
him
2564
kalousa
καλοῦσα
V-NFS-PAP
calling,
3739
hēs
ἧς
RlPr-GFS
of whom
1096
egenēthēte
ἐγενήθητε
V-2PADI
you became
5043
tekna
τέκνα
N-NNP
children
15
agathopoiousai
ἀγαθοποιοῦσαι
V-NFP-PAP
doing good,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3361

μὴ
Adv
not
5399
phoboumenai
φοβούμεναι
V-NFP-PDP
fearing
3367
mēdemian
μηδεμίαν
Adj-AFS
any
4423
ptoēsin
πτόησιν
N-AFS
terror.
7.
3588
hoi
οἱ
Art-VMP
The
435
andres
ἄνδρες
N-VMP
husbands
3668
homoiōs
ὁμοίως
Adv
likewise,
4924
sunoikountes
συνοικοῦντες
V-NMP-PAP
dwelling with them
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
1108
gnōsin
γνῶσιν
N-AFS
knowledge,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
772
asthenesterō
ἀσθενεστέρῳ
Adj-DNS
a weak
4632
skeuei
σκεύει
N-DNS
vessel
3588

τῷ
Art-DNS
to the
1134
gunaikeiō
γυναικείῳ
Adj-DNS
female
632
aponemontes
ἀπονέμοντες
V-NMP-PAP
bestowing
5092
timēn
τιμήν
N-AFS
honour,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
2532
kai
καὶ
Conj
also
4789
sunklēronomoi
συγκληρονόμοις
Adj-DMP
joint-heirs
5485
charitos
χάριτος
N-GFS
of the grace
2222
zōēs
ζωῆς
N-GFS
of life,
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
to
τὸ
Art-ANS
-
3361

μὴ
Adv
not
1581
ekkoptesthai
ἐκκόπτεσθαι
V-PPN
to be cut off
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
4335
proseuchas
προσευχὰς
N-AFP
prayers
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you.
8.
3588//1161
to de
τὸ δὲ
Art-NNS//Conj
And the
5056
telos
τέλος
N-NNS
end,
3956
pantes
πάντες
Adj-NMP
all have
3675
homophrones
ὁμόφρονες
Adj-NMP
the same mind,
4835
sumpatheis
συμπαθεῖς
Adj-NMP
sympathetic,
5361
philadelphoi
φιλάδελφοι
Adj-NMP
loving the brothers,
2155
eusplanchnoi
εὔσπλαγχνοι
Adj-NMP
compassionate,
5391
philophrones
φιλόφρονες
Adj-NMP
friendly,
9.
3361

μὴ
Adv
Not
591
apodidontes
ἀποδιδόντες
V-NMP-PAP
giving back
2556
kakon
κακὸν
Adj-ANS
evil
473
anti
ἀντὶ
Prep
for
2556
kakou
κακοῦ
Adj-GNS
evil,
2228
ē

Conj
or
3059
loidorian
λοιδορίαν
N-AFS
railing
473
anti
ἀντὶ
Prep
for
3059
loidorias
λοιδορίας
N-GFS
railing,
5121//1161
tounantion de
τοὐναντίον δὲ
CAdv//Conj
but on the contrary
2127
eulogountes
εὐλογοῦντες
V-NMP-PAP
blessing,
1492
eidotes
εἰδότες
V-NMP-RAP
knowing
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
1519
eis
εἰς
Prep
for
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this
2564
eklēthēte
ἐκλήθητε
V-2PAPI
you were called,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
2129
eulogian
εὐλογίαν
N-AFS
a blessing
2816
klēronomēsēte
κληρονομήσητε
V-2PAAS
you might inherit.
10.
3588//1063
ho gar
ὁ γὰρ
Art-NMS//Conj
For the one
2309
thelōn
θέλων
V-NMS-PAP
desiring
2222
zōēn
ζωὴν
N-AFS
life
25
agapān
ἀγαπᾶν
V-PAN
to love
2532
kai
καὶ
Conj
and
1492
idein
ἰδεῖν
V-AAN
to see
2250
hēmeras
ἡμέρας
AFP
days
18
agathas
ἀγαθὰς
Adj-AFP
good,
3973
pausatō
παυσάτω
V-3SAAM
let him refrain
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1100
glōssan
γλῶσσαν
N-AFS
tongue
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
2556
kakou
κακοῦ
Adj-GNS
evil,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5491
cheilē
χείλη
N-ANP
lips
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
-
3361

μὴ
Adv
not
2980
lalēsai
λαλῆσαι
V-AAN
to speak
1388
dolon
δόλον
N-AMS
deceit,
11.
1578
ekklinasatō
ἐκκλινάτω
V-3SAAM
Let him turn away
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
2556
kakou
κακοῦ
Adj-GNS
evil
2532
kai
καὶ
Conj
and
4160
poiēsatō
ποιησάτω
V-3SAAM
do
18
agathon
ἀγαθόν
Adj-ANS
good,
2212
zētēsatō
ζητησάτω
V-3SAAM
seek
1515
eirēnēn
εἰρήνην
N-AFS
peace
2532
kai
καὶ
Conj
and
1377
diōxatō
διωξάτω
V-3SAAM
pursue
846
autēn
αὐτήν
PPr-3AFS
it;
12.
3754
hoti
ὅτι
Conj
Because
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
3788
ophthalmoi
ὀφθαλμοὶ
N-NMP
eyes
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
of the Lord


 

are
1909
epi
ἐπὶ
Prep
on
1342
dikaious
δικαίους
Adj-AMP
the righteous
2532
kai
καὶ
Conj
and
3775
ōta
ὦτα
N-NNP
ears
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him


 

are open
1519
eis
εἰς
Prep
to
1162
deēsin
δέησιν
N-AFS
a prayer
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them,
4383//1161
prosōpon de
πρόσωπον δὲ
N-NNS//Conj
but the face
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
of the Lord
1909
epi
ἐπὶ
Prep
against
4160
poiountas
ποιοῦντας
V-AMP-PAP
those doing
2556
kaka
κακά
Adj-ANP
evil.
13.
2532
kai
καὶ
Conj
And
5101
tis
τίς
ItPr-NMS
who is
3588
ho

Art-NMS
the one
2559
kakōsōn
κακώσων
V-NMS-FAP
who will harm
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1437
ean
ἐὰν
Conj
if
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
18
agathou
ἀγαθοῦ
Adj-GMS
good
3402
mimētai
μιμηταὶ
N-NMP
imitators
1096
genēsthe
γένησθε
V-2PADS
you become?
14.
235
all'
ἀλλʼ
Conj
But
1487
ei
εἰ
Conj
if
2532
kai
καὶ
Conj
also
3958
paschoite
πάσχοιτε
V-2PPAO
you suffer
1223
dia
διὰ
Prep
for
1343
dikaiosunēn
δικαιοσύνην
N-AFS
righteousness,


 

you are
3107
makarioi
μακάριοι
Adj-NMP
blessed,
3588//1161
ton de
τὸν δὲ
Art-AMS//Conj
but the
5401
phobon
φόβον
N-AMS
fear
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them
3361

μὴ
Adv
not
5399
phobēthēte
φοβηθῆτε
V-2PADM
let us fear,
3366
mēde
μηδὲ
Conj
nor
5015
tarachthēte
ταραχθῆτε
V-2PAPS
be troubled.
15.
2962//1161
kurion de
κύριον δὲ
N-AMS//Conj
But the Lord
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2316
theon
θεὸν
N-AMS
God
37
hagiasate
ἁγιάσατε
V-2PAAM
sanctify
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
2588
kardiais
καρδίαις
N-DFP
hearts
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
2092//1161
hetoimoi de
ἕτοιμοι δὲ
Adj-NMP//Conj
and be ready
104
aei
ἀεὶ
Adv
always
4314
pros
πρὸς
Prep
to
627
apologian
ἀπολογίαν
N-AFS
answer
3956
panti
παντὶ
Adj-DMS
everyone,
3588

τῷ
Art-DMS
the one
154
aitounti
αἰτοῦντι
V-DMS-PAP
asking
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
3056
logon
λόγον
N-AMS
a word
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
1722
en
ἐν
Prep
in
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
1680
elpidos
ἐλπίδος
N-GFS
hope
3326
meta
μετά
Prep
with
4240
prautētos
πραΰτητος
N-GFS
meekness
2532
kai
καί
Conj
and
5401
phobou
φόβου
N-GMS
fear;
16.
4893
suneidēsin
συνείδησιν
N-AFS
Conscience
2192
echontes
ἔχοντες
V-NMP-PAP
having
18
agathēn
ἀγαθήν
Adj-AFS
a good,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
1722
en
ἐν
Prep
in
3739


RlPr-DNS
what
2635
katalalōsin
καταλαλῶσιν
V-3PPAS
they may speak against
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you
5613
hōs
ὡς
Adv
as
2555
kakopoiōn
κακοποιῶν
Adj-GMP
evil-doers
2617
kataischskunthōsin
καταισχυνθῶσιν
V-3PAPS
they may be ashamed,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
1908
epēreadzontes
ἐπηρεάζοντες
V-NMP-PAP
slandering
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
18
agathēn
ἀγαθὴν
Adj-AFS
good
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
391
anastrophēn
ἀναστροφήν
N-AFS
conduct.
17.
2909//1063
kreitton gar
κρεῖττον γὰρ
CAdj-NNS//Conj
For it is better
15
agathopoiountas
ἀγαθοποιοῦντας
V-AMP-PAP
doing good
1487
ei
εἰ
Conj
if
2307
thelei
θέλει
V-3SPAI
desires
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2307
thelēma
θέλημα
N-ANS
will
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God
3958
paschein
πάσχειν
V-PAN
to suffer,
2228
ē

Conj
than
2554
kakopoiountas
κακοποιοῦντας
V-AMP-PAP
for doing evil.
18.
3754
hoti
ὅτι
Conj
Because
2532
kai
καὶ
Conj
also
5547
christos
χριστὸς
N-NMS
Christ
530
hapax
ἅπαξ
Adv
once
4012
peri
περὶ
Prep
for
266
hamartiōn
ἁμαρτιῶν
N-GFP
sins
3958
epathen
ἔπαθεν
V-3SAAI
suffered,
1342
dikaios
δίκαιος
Adj-NMS
the righteous
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
94
adikōn
ἀδίκων
Adj-GMP
the unrighteous
2443
hina
ἵνα
Conj
that
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us
4317
prosagagē
προσαγάγῃ
V-3SAAS
he might bring
3588

τῷ
Art-DMS
to the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God,
2289
thanatōtheis
θανατωθεὶς
V-NMS-RPP
having been put to death
3303
men
μὲν
Prt
indeed
4561
sarki
σαρκὶ
N-DFS
in the flesh,
2227//1161
zōopoiētheis de
ζῳοποιηθεὶς δὲ
V-NMS-APP//Conj
but having been
made alive
3588

τῷ
Art-DNS
by the
4152
pneumati
πνεύματι
N-DNS
Spirit;
19.
1722
en
ἐν
Prep
By
3739


RlPr-DNS
which
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588
tois
τοῖς
Art-DNP
to the
1722
en
ἐν
Prep
in
5438
phulakē
φυλακῇ
N-DFS
prison
4151
pneumasin
πνεύμασιν
N-DNP
spirits
4198
poreutheis
πορευθεὶς
V-NMS-APP
having gone
2784
ekēruxen
ἐκήρυξεν
V-3SAAI
he preached,
20.
544
apeithsasin
ἀπειθήσασίν
V-DMP-AAP
Who disobeyed
4218
pote
ποτε
Prt
in time past,
3753
hote
ὅτε
Adv
when
530
hapax
ἅπαξ
Adv
once
1551
exedecheto
ἐξεδέχετο
V-3SIDI
was waiting
3588


Art-NFS
the
3588//2316
tou theou
τοῦ θεοῦ
Art-GMS//N-GMS
of God
3115
makrothumia
μακροθυμία
N-NFS
long-suffering
1722
en
ἐν
Prep
in
2250
hēmerais
ἡμέραις
N-DFP
days
3575
nōe
νῶε
N-Ind
of Noah,
2680
kataskeuadzomenēs
κατασκευαζομένης
V-GFS-PPP
while was being prepared
2787
kibōtou
κιβωτοῦ
N-GFS
an ark,
1519
eis
εἰς
Prep
in
3739
hēn
ἣν
RlPr-AFS
which
3641
oligai
ὀλίγαι
N-NFP
a few,
5123
toutestin
τουτέστιν

that is,
3638
oktō
ὀκτὼ
NAdj-Ind
eight
5590
psuchai
ψυχαί
N-NFP
souls
1295
diesōthēsan
διεσώθησαν
V-3PAPI
were saved
1223
di'
διʼ
Prep
through
5204
hudatos
ὕδατος
N-GNS
water.
21.
3739
ho

RlPr-NNS
Which
2532
kai
καὶ
Conj
also
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us
499
antitupon
ἀντίτυπον
Adj-NNS
antitype
3568
nūn
νῦν
Adv
now
4982
sōdzei
σῴζει
V-3SPAI
saves,
908
baptisma
βάπτισμα
N-NNS
baptism,
3756
ou
οὐ
Adv
not
4561
sarkos
σαρκὸς
N-GFS
of the flesh
595
apothesis
ἀπόθεσις
N-NFS
putting off
4509
rhupou
ῥύπου
N-GMS
of the filth,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
4893
suneidēseōs
συνειδήσεως
N-GFS
of a conscience
18
agathēs
ἀγαθῆς
Adj-GFS
good
1906
eperōtēma
ἐπερώτημα
N-NNS
the answer
1519
eis
εἰς
Prep
to
2316
theon
θεόν
N-AMS
God,
1223
di'
διʼ
Prep
through
386
anastaseōs
ἀναστάσεως
N-GFS
the resurrection
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
22.
3739
hos
ὅς
RlPr-NMS
Who
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
1722
en
ἐν
Prep
at
1188
dexiā
δεξιᾷ
Adj-DFS
right
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God,
4198
poreutheis
πορευθεὶς
V-NMS-APP
having gone
1519
eis
εἰς
Prep
into
3772
ouranon
οὐρανόν
N-AMS
heaven,
5393
hupotagentōn
ὑποταγέντων
V-GMP-APP
having been subjected
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
to him
32
angelōn
ἀγγέλων
N-GMP
angels,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1849
exousiōn
ἐξουσιῶν
N-GFP
authorities,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1411
dunameōn
δυνάμεων
N-GFP
powers.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 3 || 04 || 05 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top