Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Galatians Chapter 2

An online interlinear New Testament showing verse by verse - Galatians chapter 2.

YOUTUBE VIDEO The Book of Galatians

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 || 05 || 06 ||

GALATIANS Chapter 2

1.
1899
hepeita
ἕπειτα
Adv
Then
1223
dia
διὰ
Prep
after
1180
dekatessarōn
δεκατεσσάρων
NAdj-Ind
fourteen
2094
etōn
ἐτῶν
N-GNP
years
3825
palin
πάλιν
Adv
again
305
anebēn
ἀνέβην
V-1SAAI
I went up
1519
eis
εἰς
Prep
to
2414
hierosoluma
ἱεροσόλυμα
N-AFS
Jerusalem
3326
meta
μετὰ
Prep
with
921
barnbā
βαρναβᾶ
N-GMS
Barnabus,
4838
sumparalabōn
συμπαραλαβὼν
V-NMS-AAP
taking with


 

me
2532
kai
καὶ
Conj
also
5103
titon
τίτον
N-AMS
Titus.
2.
305//1161
anebēn de
ἀνέβην δὲ
V-1SAAI//Conj
And I went up
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
602
apokalupsin
ἀποκάλυψιν
N-AFS
a revelation,
2532
kai
καὶ
Conj
and
394
anathemēn
ἀνεθέμην
V-1SAMI
laid out
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
to them
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2098
euangelion
εὐαγγέλιον
N-ANS
gospel
3739
ho

RlPr-ANS
which
2784
kērussō
κηρύσσω
V-1SPAI
I preach
1722
en
ἐν
Prep
among
3588
tois
τοῖς
Art-DNP
the
1484
ethnesin
ἔθνεσιν
N-DNP
Gentiles,
2596//2398//1161
kat' idian de
κατ᾽ ἰδίαν δὲ
Prep//Adj-AFS//Conj
but privately
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to those
1380
dokousin
δοκοῦσιν
V-DMP-PAP
seeming


 

to be pillars,
3361//4458
mē pōs
μή πως
Adv
lest somehow
1519
eis
εἰς
Prep
in
2756
kenon
κενὸν
Adj-ANS
vain
5143
trechō
τρέχω
V-1SPAS
I run,
2228
ē

Conj
or
5143
edramon
ἔδραμον
V-1SAAI
had run.
3.
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
But
3761
oude
οὐδὲ
Adv
not even
5103
titos
τίτος
N-NMS
Titus,
3588
ho

Art-NMS
the one
4862
sun
σὺν
Prep
with
1698
emoi
ἐμοί
PPr-1DMS
me
1672
hellēn
ἕλλην
N-NMS
a Greek
5607
ōn
ὤν
V-NMS-PAP
being,
314
ēnankasthē
ἠναγκάσθη
V-3SAPI
was compelled
4059
peritmēthēnai
περιτμηθῆναι
V-APN
to be circumcised:
4.
1223//1161
dia de
διὰ δὲ
Prep//Conj
But because of
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
3920
pareisaktous
παρεισάκτους
Adj-AMP
brought in secretly
5569
pseudadelphous
ψευδαδέλφους
N-AMP
false brothers,
3748
hoitines
οἵτινες
RlPr-NMP
who
3922
pareisēlthon
παρεισῆλθον
V-3PAAI
came in secretly
2684
kataskopēsai
κατασκοπῆσαι
V-AAN
to spy out
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1657
eleutherian
ἐλευθερίαν
N-AFS
freedom
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
3739
hēn
ἣν
RlPr-AFS
which
2192
echomen
ἔχομεν
V-1PPAI
we have
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AP
us
2615
katadoulōsōntai
καταδουλώσωνται
V-3PAMS
they might bind:
5.
3739
hois
οἷς
RlPr-DMP
To whom,
3761
oude
οὐδὲ
Adv
not even
4314
pros
πρὸς
Prep
for
5610
hōran
ὥραν
N-AFS
an hour
1502
eixamen
εἴξαμεν
V-1PAAI
did we yield
3588

τῇ
Art-DFS
in the
5292
hupotagē
ὑποταγῇ
N-DFS
subjection,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3588


Art-NFS
the
225
alētheia
ἀλήθεια
N-NFS
truth
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
N-GNS
gospel
1265
diameinē
διαμείνῃ
V-3SAAS
might continue
4314
pros
πρὸς
Prep
with
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you.
6.
575//1161
apo de
ἀπὸ δὲ
Prep//Conj
But from
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
those
1380
dokountōn
δοκούντων
V-GMP-PAP
seeming
1511
einai
εἶναί
V-PAN
to be
5100
ti
τι
IdPr-ANS
something,
3697
hopoioi
ὁποῖοί
Adj-NMP
(whatever sort
4218
pote
ποτε
Prt
then
2258
ēsan
ἦσαν
V-3PIAI
they were
3762
ouden
οὐδέν
Adj-ANS
nothing
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
to me
1308
diapherei
διαφέρει
V-3SPAI
makes difference;
4383
prosōpon
πρόσωπον
N-ANS
the face
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
444
anthrōpou
ἀνθρώπου
N-GMS
of man
3756
ou
οὐ
Adv
not
2983
lambanei
λαμβάνει
V-3SPAI
does accept),
1698//1063
emoi gar
ἐμοὶ γὰρ
PPr-1DMS//Conj
for to me,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
1380
dokountes
δοκοῦντες
V-NMP-PAP
seeming


 

to be something
3762
ouden
οὐδὲν
Adj-ANS
nothing
4323
prosanethento
προσανέθεντο
V-3PAMI
conferred;
7.
235
alla
ἀλλὰ
Conj
But
5121
tounantion
τοὐναντίον
Adv
on the contrary,
1492
idontes
ἰδόντες
V-NMP-AAP
having seen
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
4100
pepisteumai
πεπίστευμαι
V-1SRPI
I have been entrusted


 

with
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2098
euangelion
εὐαγγέλιον
N-ANS
gospel
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
203
akrobustias
ἀκροβυστίας
N-GFS
uncircumcision,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
even as
4074
petros
πέτρος
N-NMS
Peter


 

has
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4061
peritomēs
περιτομῆς
N-GFS
circumcision,
8.
3588//1063
ho gar
ὁ γὰρ
Art-NMS//Conj
(For the one
1754
energēsas
ἐνεργήσας
V-NMS-AAP
who worked
4074
petrō
πέτρῳ
N-DMS
in Peter
1519
eis
εἰς
Prep
for
651
apostolēn
ἀποστολὴν
N-AFS
the apostleship
4061
peritomēs
περιτομῆς
N-GFS
of the circumcision,
1754
enērgēsen
ἐνήργησεν
V-3SAAI
worked
2532
kai
καὶ
Conj
also
1698
emoi
ἐμοὶ
PPr-1DMS
in me
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
1484
ethnē
ἔθνη
N-ANP
Gentiles).
9.
2532
kai
καὶ
Conj
And
1097
gnontes
γνόντες
V-NMP-AAP
knowing
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5485
charin
χάριν
N-AFS
grace
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
-
1325
dotheisan
δοθεῖσάν
V-AFS-APP
having been given
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
to me,
2385
yakōbos
ἰάκωβος
N-NMS
James
2532
kai
καὶ
Conj
and
2786
kēphās
κηφᾶς
N-NMS
Cephas
2532
kai
καὶ
Conj
and
2491
yōannēs
ἰωάννης
N-NMS
John,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
1380
dokountes
δοκοῦντες
V-NMP-PAP
seeming
4769
stūloi
στῦλοι
N-NMP
pillars
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be,
1188
dexias
δεξιὰς
Adj-AFP
a right hand
1325
edōkan
ἔδωκαν
V-3PAAI
gave
1698
emoi
ἐμοὶ
PPr-1DMS
to me
2532
kai
καὶ
Conj
and
921
barnabā
βαρναβᾷ
N-DMS
Barnabus
2842
koinōnias
κοινωνίας
N-GFS
of fellowship,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
2249
hēmeis
ἡμεῖς
PPr-1NMP
we


 

should go
1519
eis
εἰς
Prep
to
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
1484
ethnē
ἔθνη
N-ANP
Gentiles,
846//1161
autoi de
αὐτοὶ δὲ
PPr-3NMP//Conj
and they
1519
eis
εἰς
Prep
to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
4061
peritomēn
περιτομήν
N-AFS
circumcision.
10.
3440
monon
μόνον
Adv
Saying only,
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
the
4434
ptōchōn
πτωχῶν
Adj-GMP
poor
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3421
mnēmoneuōmen
μνημονεύωμεν
V-1PPAS
we should remember,
3739
ho

RlPr-ANS
which
2532
kai
καὶ
Conj
also
4704
espoudasa
ἐσπούδασα
V-3SAAI
I was eager
846
auto
αὐτὸ
PPr-3ANS
same thing
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this
4160
poiēsai
ποιῆσαι
V-AAN
to do.
11.
3753//1161
hote de
ὅτε δὲ
Adv//Conj
But when
2064
ēlthen
ἦλθεν
V-3SAAI
came
4074
petros
πέτρος
N-NMS
Peter
1519
eis
εἰς
Prep
to
490
antiocheian
ἀντιόχειαν
N-AFS
Antioch,
2596
kata
κατὰ
Prep
to
4383
prosōpon
πρόσωπον
N-ANS
face
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
his
436
antestēn
ἀντέστην
V-1SAAI
I opposed


 

him,
3754
hoti
ὅτι
Conj
because
2607
kategnōsmenos
κατεγνωσμένος
V-NMS-RPP
being condemned
2258
ēn
ἦν
V-3SIAI
he was.
12.
4253//3588//1063
pro tou gar
πρὸ τοῦ γὰρ
Prep//Art-GNS//Conj
For before
2064
elthein
ἐλθεῖν
V-AAN
came
5100
tinas
τινας
IdPr-AMP
some
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
2385
yakōbou
ἰακώβου
N-GMS
James,
3326
meta
μετὰ
Prep
with
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
the
1484
ethnōn
ἐθνῶν
N-GNP
Gentiles
4906
sunēsthien
συνήσθιεν
V-3SIAI
he was eating;
3753//1161
hote de
ὅτε δὲ
Adv//Conj
but when
2064
ēlthon
ἦλθον
V-3PAAI
they came
5288
hupestellen
ὑπέστελλεν
V-3SIAI
he drew back
2532
kai
καὶ
Conj
and
873
aphōridzen
ἀφώριζεν
V-3SIAI
separated
1438
heauton
ἑαυτόν
RfPr-3AMS
himself,
5399
phoboumenos
φοβούμενος
V-NMS-PDP
being afraid
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
of those
1537
ek
ἐκ
Prep
of
4061
peritomēs
περιτομῆς
N-GFS
the circumcision.
13.
2532
kai
καὶ
Conj
And
4942
sunupekrithēsan
συνυπεκρίθησαν
V-3PAPI
pretended with
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
him
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
3062
loipoi
λοιποὶ
Adj-NMP
rest


 

of the
2453
youdaioi
ἰουδαῖοι
Adj-NMP
Jews,
5620
hōste
ὥστε
Conj
so that
2532
kai
καὶ
Conj
even
921
barnabās
βαρναβᾶς
N-NMS
Barnabus
4879
sunapēchthē
συναπήχθη
V-3SAPI
was led away with
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them
3588

τῇ
Art-DFS
the
5272
huokrisei
ὑποκρίσει
N-DFS
hypocrisy.
14.
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
But
3753
hote
ὅτε
Adv
when
1492
eidon
εἶδον
V-1SAAI
I saw
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
3716
orthopodousin
ὀρθοποδοῦσιν
V-3PPAI
they did walk uprightly
4314
pros
πρὸς
Prep
with
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
225
alētheian
ἀλήθειαν
N-AFS
truth
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
N-GNS
gospel,
2036
eipon
εἶπον
V-1SAAI
I said
3588

τῷ
Art-DMS
to the
4074
petrō
πέτρῳ
N-DMS
Peter
1715
emprosthen
ἔμπροσθεν
Adv
before
3956
pantōn
πάντων
Adj-GMP
all,
1487
ei
εἰ
Conj
If
4771
su
σὺ
PPr-2NMS
you,
2453
youdaios
ἰουδαῖος
Adj-NMS
a Jew
5225
huparchōn
ὑπάρχων
V-NMS-PAP
being,
1483
ethnikōs
ἐθνικῶς
Adv
like Gentiles
2198
zēs
ζῇς
V-2SPAI
live
2532
kai
καὶ
Conj
and
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
2452
youdaikōs
ἰουδαϊκῶς
Adv
like Jews,
5101
ti
τί
ItPr-ANS
why
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
1484
ethnē
ἔθνη
N-ANP
Gentiles
314
anankadzeis
ἀναγκάζεις
V-2SPAI
do you compel
2450
youdaidzein
ἰουδαΐζειν
V-PAN
to live like Jews?
15.
2249
hēmeis
ἡμεῖς
PPr-1NMP
We,


 

who are
5449
phusei
φύσει
N-DFS
by nature
2453
youdaioi
ἰουδαῖοι
Adj-NMP
Jews,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1537
ex
ἐξ
Prep
of
1484
ethnōn
ἐθνῶν
N-GNP
the Gentiles
268
hamartōloi
ἁμαρτωλοί
Adj-NMP
sinners,
16.
1492
eidotes
εἰδότες
V-NMP-RAP
Knowing
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3756
ou
οὐ
Adv
not
1344
dikaioutai
δικαιοῦται
V-3SPMI
is justified
444
anthrōpos
ἄνθρωπος
N-NMS
a man
1537
ex
ἐξ
Prep
by
2041
ergōn
ἔργων
N-GNP
the works
3551
nomou
νόμου
N-GMS
of the law,
1437//3361
ean mē
ἐὰν μὴ
Conj//Adv
except
1223
dia
διὰ
Prep
through
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
the faith
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ;
2532
kai
καὶ
Conj
even
2249
hēmeis
ἡμεῖς
PPr-1NMP
we
1519
eis
εἰς
Prep
in
5547
christon
χριστὸν
N-AMS
Christ
2424
yēsoun
ἰησοῦν
N-AMS
Jesus
4100
episteusamen
ἐπιστεύσαμεν
V-1PAAI
have believed,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
1344
dikaiōthōmen
δικαιωθῶμεν
V-1PAPS
we might be justified
1537
ek
ἐκ
Prep
by
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
the faith
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
of Christ
2532
kai
καὶ
Conj
and
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1537
ex
ἐξ
Prep
by
2041
ergōn
ἔργων
N-GNP
the works
3551
nomou
νόμου
N-GMS
of the law,
1360
dioti
διότι
Conj
for
3756
ou
οὐ
Adv
not
1344
dikaiōthēsetai
δικαιωθήσεται
V-3SFPI
will be justified
1537
ex
ἐξ
Prep
by
2041
ergōn
ἔργων
N-GNP
the works
3551
nomou
νόμου
N-GMS
the law
3956
pāsa
πᾶσα
Adj-NFS
any
4561
sarx
σάρξ
N-NFS
flesh.
17.
1487//1161
ei de
εἰ δὲ
Conj
But if
2212
zētountes
ζητοῦντες
V-NMP-PAP
while seeking
1344
dikaiōthēnai
δικαιωθῆναι
V-APN
to be justified
1722
en
ἐν
Prep
by
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ,
2147
heurethēmen
εὑρέθημεν
V-2PAPI
we are found
2532
kai
καὶ
Conj
also
848
autoi
αὐτοὶ
PPr-3NMP
ourselves
268
hamartōloi
ἁμαρτωλοί
Adj-NMP
sinners,
687
āra
ἆρα
Adv
then


 

is
5547
christos
χριστὸς
N-NMS
Christ
266
hamartias
ἁμαρτίας
N-GFS
of sin
1249
diakonos
διάκονος
N-NMS
a minister?
3361

μὴ
Adv
Not
1096
genoito
γένοιτο
V-3SAMO
may it be!
18.
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
Conj
For if
3739
ha

RlPr-ANP
what things
2647
katelusa
κατέλυσα
V-1SAAI
I destroyed,
5023
tauta
ταῦτα
DPr-ANP
these
3825
palin
πάλιν
Adv
again
3618
oikodomō
οἰκοδομῶ
V-1SPAI
I build,
3848
parabatēn
παραβάτην
N-AMS
a transgressor
1683
emauton
ἐμαυτὸν
RfPr-1AMS
myself
4921
sunistēmi
συνίστημι
V-1SPAI
I stand with.
19.
1473//1063
egō gar
ἐγὼ γὰρ
PPr-1NMS//Conj
For I,
1223
dia
διὰ
Prep
through
3551
nomou
νόμου
N-GMS
the law,
3551
nomō
νόμῳ
N-DMS
to the law
599
apethanon
ἀπέθανον
V-1SAAI
died,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
2316
theō
θεῷ
N-DMS
for God
2198
zēsō
ζήσω
V-1SAAS
I might live.
20.
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
With Christ
4957
sunestaurōmai
συνεσταύρωμαι
V-1SRPI
I have been crucified;
2093//1161
zō de
ζῶ δὲ
V-1SPAI//Conj
but I live;
3765
ouketi
οὐκέτι
Adv
no more
1473
egō
ἐγώ
PPr-1NMS
I,
2093//1161
zē de
ζῇ δὲ
V-3SPAI//Conj
but lives
1722
en
ἐν
Prep
in
1698
emoi
ἐμοὶ
PPr-1DMS
me
5547
christos
χριστός
N-NMS
Christ;
3739//1161
ho de
ὃ δὲ
RlPr-ANS//Conj
and what life
3568
nūn
νῦν
Adv
now
2198

ζῶ
V-1SPAI
I live
1722
en
ἐν
Prep
in
4561
sarki
σαρκί
N-DFS
the flesh,
1722
en
ἐν
Prep
by
4102
pistei
πίστει
N-DFS
faith
2198

ζῶ
V-1SPAI
I live,
3588

τῇ
Art-DFS
the faith
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5207
huiou
υἱοῦ
N-GMS
son
3588//2316
tou theou
τοῦ θεοῦ
Art-GMS//N-GMS
of God,
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the one
25
agapēsantos
ἀγαπήσαντός
V-GMS-AAP
having loved
3165
me
με
PPr-1AMS
me
2532
kai
καὶ
Conj
and
3860
paradontos
παραδόντος
V-GMS-AAP
having given
1438
heauton
ἑαυτὸν
RfPr-3AMS
himself
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
1700
emou
ἐμοῦ
PPr-1GMS
me.
21.
3756//114
ouk athetō
οὐκ ἀθετῶ
Adv//V-1SPAI
I do not set aside
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5485
charin
χάριν
N-AFS
grace
3588//2316
tou theou
τοῦ θεοῦ
Art-GMS//N-GMS
of God,
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
Conj
for if
1223
dia
διὰ
Prep
through
3551
nomou
νόμου
N-GMS
the law
1343
dikaiosunē
δικαιοσύνη
N-NFS
righteousness


 

is,
686
ara
ἄρα
Prt
then
5547
christos
χριστὸς
N-NMS
Christ
1432
dōrean
δωρεὰν
Adv
for nothing
599
apethanen
ἀπέθανεν
V-3SAAI
died.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 || 05 || 06 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top