Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT HEBREWS Chapter 6

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Hebrews chapter 6.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

HEBREWS Chapter 6

1.
1353
dio
διὸ
Conj
Therefore,
863
aphentes
ἀφέντες
V-NMP-AAP
having left
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
746
archēs
ἀρχῆς
N-GFS
beginning
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
3056
logon
λόγον
N-AMS
word,
1909
epi
ἐπὶ
Prep
on
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
to the
5047
teleiotēta
τελειότητα
N-AFS
pefection
5342
pherōmetha
φερώμεθα
V-1PPMS
we should go,
3361

μὴ
Adv
not
3825
palin
πάλιν
Adv
again
2310
themelion
θεμέλιον
N-AMS
a foundation
2598
kataballomenoi
καταβαλλόμενοι
V-NMP-PMP
laying down
3341
metanoias
μετανοίας
N-GFS
of repentance
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3498
nekrōn
νεκρῶν
Adj-GMP
dead
2041
ergōn
ἔργων
N-GNP
works,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
of faith
1909
epi
ἐπὶ
Prep
in
2316
theon
θεόν
N-AMS
God,
2.
909//1322
baptismōn didachēs
βαπτισμῶν διδαχῆς
N-GMP//N-GFS
Of teaching of baptisms,
1936//5037
epitheseōs te
ἐπιθέσεώς τε
N-GFS//Prt
and of laying on
5495
cheirōn
χειρῶν
N-GFP
of hands,
386//5037
anastaseōs te
ἀναστάσεώς τε
N-GFS//Prt
both of the resurrection
3498
nekrōn
νεκρῶν
Adj-GMP
of the dead
2532
kai
καὶ
Conj
and
2917
krimatos
κρίματος
N-GNS
of judgement
166
aiōniou
αἰωνίου
Adj-GNS
long-lasting.
3.
2532
kai
καὶ
Conj
And
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this
4160
poiēsomen
ποιήσομεν
V-1PFAI
we will do
1437//4007
ean per
ἐάν περ
Conj//Prt
if indeed
2010
epitrepē
ἐπιτρέπῃ
V-3SPAS
may permit
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεός
N-NMS
God.
4.
102//1063
adunaton gar
ἀδύνατον γὰρ
Adj-NNS//Conj
For it is impossible
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
for those
530
hapax
ἅπαξ
Adv
once
5461
φωτισθέντας
φωτισθέντας
V-AMP-APP
having been enlightened,
1089//5037
geusamenous te
γευσαμένους τε
V-AMP-ADP//Prt
and having tasted
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1431
dōreas
δωρεᾶς
N-GFS
gift
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
2032
epouraniou
ἐπουρανίου
Adj-GFS
heavenly,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3353
metochous
μετόχους
Adj-AMP
partakers
1096
genēthentas
γενηθέντας
V-AMP-ADP
having become
4151
pneumatos
πνεύματος
N-GNS
of the Spirit
40
hagiou
ἁγίου
Adj-GNS
Holy,
5.
2532
kai
καὶ
Conj
And
2570
kalon
καλὸν
Adj-ANS
the good
1089
geusamenous
γευσαμένους
V-AMP-ADP
having tasted
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God
4487
rhēma
ῥῆμα
N-ANS
word,
1411//5037
dunameis te
δυνάμεις τε
N-AFP//Prt
and the powers
3195
mellontos
μέλλοντος
V-GMS-PAP
of the coming
165
aiōnos
αἰῶνος
N-GMS
age,
6.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3895
parapesontas
παραπεσόντας
V-AMP-AAP
having fallen away,
3825
palin
πάλιν
Adv
again
340
anakainidzein
ἀνακαινίζειν
V-PAN
to renew them
1519
eis
εἰς
Prep
to
3341
metanoian
μετάνοιαν
N-AFS
repentance,
388
anastaurountas
ἀνασταυροῦντας
V-AMP-PAP
crucifying again
1438
heautois
ἑαυτοῖς
RfPr-3DMP
in themselves
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
5207
huion
υἱὸν
N-AMS
son
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3856
paradeigmatidzontas
παραδειγματίζοντας
V-AMP-PAP
putting him to
an open shame.
7.
1093//1063
gē gar
γῆ γὰρ
N-NFS//Conj
For the earth,
3588


Art-NFS
the one
4095
piousa
πιοῦσα
V-NFS-AAP
having drunk in
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
1909
ep'
ἐπ᾽
Prep
on
846
autēs
αὐτῆς
PPr-3GFS
it
4178
pollakis
πολλάκις
Adv
often
2064
erchomenon
ἐρχόμενον
V-AMS-PMP
coming
5205
hueton
ὑετόν
N-AMS
rain,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5088
tiktousa
τίκτουσα
V-NFS-PAP
producing
1008
botanēn
βοτάνην
N-AFS
herbs
2111
eutheton
εὔθετον
Adj-AFS
suitable
1565
ekeinois
ἐκείνοις
DPr-DMP
for those
1223
di'
δι᾽
Prep
for
3739
hous
οὓς
RlPr-AMP
whom
2532
kai
καὶ
Conj
also
1090
geōrgeitai
γεωργεῖται
V-3SPPI
it is being
cultivated,
3335
metalambanei
μεταλαμβάνει
V-3SPAI
receives
2129
eulogias
εὐλογίας
N-GFS
a blessing
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God;
8.
1627//1161
ekpherousa de
ἐκφέρουσα δὲ
V-NFS-PAP//Conj
But that bearing
173
akanthas
ἀκάνθας
N-AFP
thorns
2532
kai
καὶ
Conj
and
5146
tribolous
τριβόλους
N-AMP
thistles
96
adokimos
ἀδόκιμος
Adj-NFS
is rejected
2532
kai
καὶ
Conj
and
2671
kataras
κατάρας
N-GFS
a curse
1451
engus
ἐγγύς
Adv
is near,
3739
hēs
ἧς
RlPr-GFS
of which
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
5056
telos
τέλος
N-NNS
end is
1519
eis
εἰς
Prep
for
2740
kausin
καῦσιν
N-AFS
burning.
9.
3982//1161
pepeismetha de
πεπείσμεθα δὲ
V-1PRPI//Conj
But we have
been persuaded
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you,
27
agapētoi
ἀγαπητοί
Adj-VMP
beloved,
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
2909
kreittona
κρείττονα
CAdj-ANP
better things,
2532
kai
καὶ
Conj
even
2192
echomena
ἐχόμενα
V-ANP-PPP
having
4991
sōtērias
σωτηρίας
N-GFS
salvation,
1487
ei
εἰ
Conj
if
2532
kai
καὶ
Conj
even
3779
houtōs
οὕτως
Adv
so
2980
laloumen
λαλοῦμεν
V-1PPAI
we speak.
10.
3756//1063
ou gar
οὐ γὰρ
Adv//Conj
For not is
94
adikos
ἄδικος
Adj-NMS
unrighteous
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God,
1950
epilathesthai
ἐπιλαθέσθαι
V-ADN
to forget
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
the
2041
ergou
ἔργου
N-GNS
work
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2873
kopou
κόπου
N-GMS
labour
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
26
agapēs
ἀγάπης
N-GFS
love,
3739
hēs
ἧς
RlPr-GFS
which
1731
enedeixasthe
ἐνεδείξασθε
V-2PAMI
you have shown
1519
eis
εἰς
Prep
to
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
3686
onoma
ὄνομα
N-ANS
name
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
1247
diakonēsantes
διακονήσαντες
V-NMP-AAP
having ministered
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to the
40
hagiois
ἁγίοις
N-DMP
saints
2532
kai
καὶ
Conj
and
1247
diakonountes
διακονοῦντες
V-NMP-PAP
are ministering.
11.
1937//1161
epithumoumen de
ἐπιθυμοῦμεν δὲ
V-1PPAI//Conj
And we desire
1538
hekaston
ἕκαστον
Adj-AMS
each one
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
846
autēn
αὐτὴν
PPr-3AFS
same
1731
endeiknusthai
ἐνδείκνυσθαι
V-PMN
to show
4710
spoudēn
σπουδὴν
N-AFS
diligence
4314
pros
πρὸς
Prep
to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
4136
plērophorian
πληροφορίαν
N-AFS
full assurance
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1680
elpidos
ἐλπίδος
N-GFS
hope
891
achri
ἄχρι
Adv
until

telous
τέλους
N-GNS
the end.
12.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
3361

μὴ
Adv
not
3576
nōthroi
νωθροὶ
Adj-NMP
slow
1096
genēsthe
γένησθε
V-2PADS
you become,
3402//1161
mimētai de
μιμηταὶ δὲ
N-NMP//Conj
but imitators
3588
tōn
τῶν
Art-GP
of those
1223
dia
διὰ
Prep
through
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith
2532
kai
καὶ
Conj
and
3115
makrothumias
μακροθυμίας
N-GFS
long-suffering
2816
klēronomountōn
κληρονομούντων
V-GMP-PAP
are inheriting
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
1860
epangelias
ἐπαγγελίας
N-AFP
promises.
13.
3588//1063
tō gar
τῷ γὰρ
Art-DMS//Conj
For to
11
abraam
ἀβραὰμ
N-Ind
Abraham
1861
epangeilamenos
ἐπαγγειλάμενος
V-NMS-ADP
having promised
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεός
N-NMS
God,
1893
epei
ἐπεὶ
Conj
since
2596
kat'
κατ᾽
Prep
by
3762
oudenos
οὐδενὸς
Adj-GMS
no-one
2192
eichen
εἶχεν
V-3SIAI
he had
3187
meidzonos
μείζονος
CAdj-GMS
greater
3660
omosai
ὀμόσαι
V-AAN
to swear by,
3660
ōmosen
ὤμοσεν
V-3SAAI
he swore
2596
kath'
καθ᾽
Prep
by
1438
heautou
ἑαυτοῦ
RfPr-3GMS
himself,
14.
3004
legōn
λέγων
V-NMS-PAP
Saying,
2229
ē mēn
ἦ μὴν
Prt
Surely
2127
eulogōn
εὐλογῶν
V-NMS-PAP
blessing
2127
eulogēsō
εὐλογήσω
V-1SFAI
I will bless
4571
se
σε
PPr-2AMS
you,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4129
plēthunōn
πληθύνων
V-NMS-PAP
multiplying
4129
plēthunō
πληθυνῶ
V-1SFAI
I will multiply
4571
se
σε
PPr-2AMS
you.
15.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3779
houtōs
οὕτως
Adv
so
3114
makrothumēsas
μακροθυμήσας
V-NMS-AAP
having been
long suffering
2013
epetuchen
ἐπέτυχεν
V-3SAAI
he obtained
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
1860
epangelias
ἐπαγγελίας
N-GFS
promise.
16.
444//3303//1063
anthrōpoi men gar
ἄνθρωποι μὲν γὰρ
N-NMP//Prt//Conj
For men indeed
2596
kata
κατὰ
Prep
by
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
3187
meidzonos
μείζονος
CAdj-GMS
greater
3660
omnuousin
ὀμνύουσιν
V-3PPAI
swear,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3956
pasēs
πάσης
Adj-GFS
of all
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
to them
485
antilogias
ἀντιλογίας
N-GFS
dispute
4009
peras
πέρας
N-NNS
is an end,
1519
eis
εἰς
Prep
for
951
bebaiōsin
βεβαίωσιν
N-AFS
confirmation
3588
ho

Art-NMS
the
3727
horkos
ὅρκος
N-NMS
oath,
17.
1722
en
ἐν
Prep
By
3739


RlPr-DNS
which,
4054
perissoteron
περισσότερον
Adv
more abundantly
1014
boulomenos
βουλόμενος
V-NMS-PDP
willing
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
1925
epideixai
ἐπιδεῖξαι
V-AAN
to show
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to the
2818
klēronomois
κληρονόμοις
N-DMP
heirs
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1860
epangelias
ἐπαγγελίας
N-GFS
promise
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
276
ametatheton
ἀμετάθετον
Adj-ANS
immutability
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1012
boulēs
βουλῆς
N-GFS
counsel
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
3315
emesiteusen
ἐμεσίτευσεν
V-3SAAI
he intervened
3727
horkō
ὅρκῳ
N-DMS
with an oath,
18.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
1223
dia
διὰ
Prep
through
1417
duo
δύο
NAdj-GNP
two
4229
pragmatōn
πραγμάτων
N-GNP
things
276
ametathetōn
ἀμεταθέτων
Adj-GNP
immutable,
1722
en
ἐν
Prep
in
3739
hois
οἷς
RlPr-DNP
which


 

it was
102
adunaton
ἀδύνατον
Adj-NNS
impossible
5574
pseusasthai
ψεύσασθαι
V-ADN
to lie
2316
theon
θεόν
N-AMS
for God,
2478
ischuran
ἰσχυρὰν
Adj-AFS
a strong
3784
paraklēsin
παράκλησιν
N-AFS
encouragement
2192
echōmen
ἔχωμεν
V-1PPAS
might have,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
2703
kataphugontes
καταφυγόντες
V-NMP-AAP
having fled
2902
kratēsai
κρατῆσαι
V-AAN
to take hold
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4295
prokeimenēs
προκειμένης
V-GFS-PDP
set before us
1680
elpidos
ἐλπίδος
N-GFS
hope,
19.
3739
hēn
ἣν
RlPr-AFS
Which
5613
hōs
ὡς
Adv
as
45
ankuran
ἄγκυραν
N-AFS
an anchor
2192
echomen
ἔχομεν
V-1PPAI
we have
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
5590
psuchēs
ψυχῆς
N-GFS
soul,
804//5037
asphalē te
ἀσφαλῆ τε
Adj-AFS//Prt
both sure
2532
kai
καὶ
Conj
and
949
bebaian
βεβαίαν
Adj-AFS
firm,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1525
eiserchomenēn
εἰσερχομένην
V-AFS-PDP
entering
1519
eis
εἰς
Prep
into
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2082
esōteron
ἐσώτερον
Adj-ANS
inside
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
2665
katapetasmatos
καταπετάσματος
N-GNS
veil,
20.
3699
hopou
ὅπου
Adv
Where
4274
prodromos
πρόδρομος
Adj-NMS
the forerunner
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
us
1525
eisēlthen
εἰσῆλθεν
V-3SAAI
entered,
2424
yēsous
ἰησοῦς
N-NMS
Jesus,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5010
taxin
τάξιν
N-AFS
order
3198
melchisedek
μελχισέδεκ
N-Ind
of Melchizedek,
749
archiereus
ἀρχιερεὺς
N-NMS
high priest
1096
genomenos
γενόμενος
V-NMS-ADP
having become
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
165
aiōna
αἰῶνα
N-AMS
age.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top