Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT PHILIPPIANS Chapter 2

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Philippians chapter 2.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 ||

PHILIPPIANS Chapter 2

1.
1487
ei
εἴ
Conj
If


 

there is
5100
tis
τις
IdPr-NFS
any
3767
oun
οὖν
Conj
then
3874
paraklēsis
παράκλησις
N-NFS
consolation
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ,
1487
ei
εἴ
Conj
if
5100
ti
τι
IdPr-NNS
any
3890
paramuthion
παραμύθιον
N-NNS
comfort
26
agapēs
ἀγάπης
N-GFS
of love,
1487
ei
εἴ
Conj
if
5100
tis
τις
IdPr-NFS
any
2842
koinōnia
κοινωνία
N-NFS
fellowship
4151
pneumatos
πνεύματος
N-GNS
of Spirit,
1487
ei
εἴ
Conj
if
5100
tina
τινα
IdPr-NNP
any
4698
splanchna
σπλάγχνα
N-NNP
bowels
2532
kai
καὶ
Conj
and
3628
oiktirmoi
οἰκτιρμοί
N-NMP
compassions,
2.
4137
plērōsate
πληρώσατέ
V-2PAAM
Fulfill
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5479
charan
χαρὰν
N-AFS
joy,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
846
auto
αὐτὸ
PPr-3ANS
same
5426
phronēte
φρονῆτε
V-2PPAS
you think,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
846
autēn
αὐτὴν
PPr-3AFS
same
26
agapēn
ἀγάπην
N-AFS
love
2192
echontes
ἔχοντες
V-NMP-PAP
having,
4861
sumpsuchoi
σύμψυχοι
Adj-NMP
together in soul,
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
1520
hen
ἓν
NAdj-ANS
one thing
5426
phronountes
φρονοῦντες
V-NMP-PAP
minding.
3.
3367
mēden
μηδὲν
Adj-NANS
Do nothing
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
2052
eritheian
ἐριθείαν
N-AFS
selfishness
2228
ē

Conj
or
2754
kenodoxian
κενοδοξίαν
N-AFS
vain-glory,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
3588

τῇ
Art-DFS
with the
5012
tapeinophrosunē
ταπεινοφροσύνῃ
N-DFS
humility of mind
240
allēlous
ἀλλήλους
RcPr-AMP
one another
2233
hēgoumenoi
ἡγούμενοι
V-NMP-PDP
counting
5242
huperechontas
ὑπερέχοντας
V-AMP-PAP
better than
1438
heautōn
ἑαυτῶν
RfPr-3GMP
yourselves.
4.
3361

μὴ
Adv
Not
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
1438
heautōn
ἑαυτῶν
RfPr-3GMP
of yourselves
1538
hekastos
ἕκαστος
Adj-NMS
each
4648
skopeite
σκοπεῖτε
V-2PPAM
consider,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
2087
eterōn
ἑτέρων
Adj-GMP
of others
1538
hekastos
ἕκαστος
Adj-NMS
each.
5.
5124//1063
touto gar
τοῦτο γὰρ
DPr-ANS//Conj
For this
5426
phroneisthō
φρονείσθω
V-3SPPM
let mind be
1722
en
ἐν
Prep
in
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
3739
ho

RlPr-NNS
which was
2532
kai
καὶ
Conj
also
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus,
6.
3739
hos
ὃς
RlPr-NMS
Who,
1722
en
ἐν
Prep
in
3444
morphē
μορφῇ
N-DFS
the form
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God
5225
huparchōn
ὑπάρχων
V-NMS-PAP
existing,
3756
ouch
οὐχ
Adv
not
725
harpagmon
ἁρπαγμὸν
N-AMS
a thing stolen
2233
hēgēsato
ἡγήσατο
V-3SADI
counted it
3588//1511
to einai
τὸ εἶναι
Art-ANS//V-PAN
to be
2470
isa
ἴσα
Adj-NNP
equal
2316
theō
θεῷ
N-DMS
to God,
7.
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
But
1438
heauton
ἑαυτὸν
RfPr-3AMS
himself
2758
ekenōsen
ἐκένωσεν
V-3SAAI
emptied,
3444
morphēn
μορφὴν
N-AFS
the form
1401
doulou
δούλου
N-GMS
of a servant
2983
labōn
λαβών
V-NMS-AAP
having taken,
1722
en
ἐν
Prep
in
3667
homoiōmati
ὁμοιώματι
N-DNS
the likeness
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
N-GMP
men
1096
genomenos
γενόμενος
V-NMS-ADP
having become,
8.
2532
kai
καί
Conj
And
4976
schēmati
σχήματι
N-DNS
in fashion
2147
heuretheis
εὑρεθείς
V-NMS-APP
having been found
5613
hōs
ὥς
Adv
as
444
anthrōpos
ἄνθρωπος
N-NMS
man,
5013
etapeinōsen
ἐταπείνωσεν
V-3SAAI
he humbled
1438
heauton
ἑαυτὸν
RfPr-3AMS
himself
1096
genomenos
γενόμενος
V-NMS-ADP
having become
5255
hupēkoos
ὑπήκοος
Adj-NMS
obedient
3360
mechri
μέχρι
Adv
until
2288
thanatou
θανάτου
N-GMS
death,
2288//1161
thanatou de
θανάτου δὲ
N-GMS//Conj
even the death
4716
staurou
σταυροῦ
N-GMS
of the cross.
9.
1353
dio
διὸ
Conj
Therefore,
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588//2316
ho theos
ὁ θεὸς
Art-NMS//N-NMS
God
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
him
5252
huperupsōsen
ὑπερύψωσεν
V-3SAAI
highly exalted,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5483
echarisato
ἐχαρίσατο
V-3SADI
gave
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
to him
3686
onoma
ὄνομα
N-ANS
a name,
3588
to
τὸ
Art-ANS
the one
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
above
3956
pān
πᾶν
Adj-ANS
every
3686
onoma
ὄνομα
N-ANS
name,
10.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
1722
en
ἐν
Prep
at
3588

τῷ
Art-DNS
the
3686
onomati
ὀνόματι
N-DNS
name
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
3956
pān
πᾶν
Adj-NNS
every
1119
gonu
γόνυ
N-NNS
knee
2578
kampsē
κάμψῃ
V-3SAAS
should bow,
2032
epouraniōn
ἐπουρανίων
Adj-GMP
of heavenly beings
2532
kai
καὶ
Conj
and
1919
epigeiōn
ἐπιγείων
Adj-GMP
earthly,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2709
katachthoniōn
καταχθονίων
Adj-GMP
of those under the earth;
11.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3956
pāsa
πᾶσα
Adj-NFS
every
1100
glōssa
γλῶσσα
N-NFS
tongue
1843
exomologēsētai
ἐξομολογήσηται
V-3SAMS
should confess
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2962
kurios
κύριος
N-NMS
the Lord


 

is
2424
yēsous
ἰησοῦς
N-NMS
Jesus
5547
christos
χριστὸς
N-NMS
Christ
1519
eis
εἰς
Prep
to
1391
doxan
δόξαν
N-AFS
the glory
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God
3962
patros
πατρός
N-GMS
the Father.
12.
5620
hōste
ὥστε
Conj
So as
27
agapētoi
ἀγαπητοί
Adj-VMP
beloved
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
as
3842
pantote
πάντοτε
Adv
always
5219
hupēkousate
ὑπηκούσατε
V-2PAAI
you obeyed,
3361

μὴ
Adv
not
5613
hōs
ὡς
Adv
as
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
3952
parousia
παρουσίᾳ
N-DFS
presence
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
3440
monon
μόνον
Adv
only,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
3568
nūn
νῦν
Adv
now
4183
pollō
πολλῷ
Adj-DNS
much
3123
māllon
μᾶλλον
Adv
more
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
666
apousia
ἀπουσίᾳ
N-DFS
absence
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
3326
meta
μετὰ
Prep
with
5401
phobou
φόβου
N-GMS
fear
2532
kai
καὶ
Conj
and
5156
tromou
τρόμου
N-GMS
trembling
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1438
heautōn
ἑαυτῶν
RfPr-3GMP
of yourselves
4991
sōtērian
σωτηρίαν
N-AFS
salvation
2716
katergadzesthe
κατεργάζεσθε
V-2PPDM
work out;
13.
3588//2316//1063
ho theos gar
ὁ θεὸς γάρ
Art-NMS//N-NMS//Conj
For God
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
3588
ho

Art-NMS
the one
1754
evergōn
ἐνεργῶν
V-NMS-PAP
working
1722
en
ἐν
Prep
in
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
2532
kai
καὶ
Conj
both
3588//2309
to thelein
τὸ θέλειν
Art-ANS//V-PAN
to will
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588//1754
to energein
τὸ ἐνεργεῖν
Art-ANS//V-PAN
to work
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
2107
eudokias
εὐδοκίας
N-GFS
good pleasure
14.
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
All things
4160
poieite
ποιεῖτε
V-2PPAM
do
2309
chōris
χωρὶς
Adv
without
1112
gongusmōn
γογγυσμῶν
N-GMP
murmuring
2532
kai
καὶ
Conj
and
1261
dialogismōn
διαλογισμῶν
N-GMP
disputing,
15.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
1096
genēsthe
γένησθε
V-2PADS
you may be
273
amemptoi
ἄμεμπτοι
Adj-NMP
blameless
2532
kai
καὶ
Conj
and
185
akeraioi
ἀκέραιοι
Adj-NMP
harmless
5043
tekna
τέκνα
N-NNP
children
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God,
298
amōmēta
ἀμώμητα
Adj-NMP
faultless
1722
en
ἐν
Prep
in
3319
mesō
μέσῳ
Adj-DNS
the midst
1074
geneās
γενεᾶς
N-GFS
of a generation
4646
skoliās
σκολιᾶς
Adj-GFS
crooked
2532
kai
καὶ
Conj
and
1294
diestrammenēs
διεστραμμένης
V-GFS-RPP
perverted,
1722
en
ἐν
Prep
among
3739
hois
οἷς
RlPr-DMP
whom
5316
phainesthe
φαίνεσθε
V-2PPM/PI
you shine
5613
hōs
ὡς
Adv
as
5458
phōstēres
φωστῆρες
N-NMP
lights
1722
en
ἐν
Prep
in
2889
kosmō
κόσμῳ
N-DMS
the world
16.
3056
logon
λόγον
N-AMS
The word
2222
zōēs
ζωῆς
N-GFS
of life
1907
epechontes
ἐπέχοντες
V-NMS-PAP
holding on to,
1519
eis
εἰς
Prep
for
2745
kauchēma
καύχημα
N-ANS
a boast
1698
emoi
ἐμοὶ
PPr-1DMS
to me
1519
eis
εἰς
Prep
in
2250
hēmeran
ἡμέραν
N-AFS
the day
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
of Christ,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1519
eis
εἰς
Prep
in
2756
kenon
κενὸν
Adj-ANS
vain
5143
edramon
ἔδραμον
V-1SAAI
I did run
3761
oude
οὐδὲ
Adv
nor
1519
eis
εἰς
Prep
in
2756
kenon
κενὸν
Adj-ANS
vain
2872
ekopiasa
ἐκοπίασα
V-1SAAI
labour.
17.
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
But
1487
ei
εἰ
Conj
if
2532
kai
καὶ
Conj
also
4689
spendomai
σπένδομαι
V-1SPPI
I am being poured out
1909
epi
ἐπὶ
Prep
on
3588

τῇ
Art-DFS
the
2378
thusia
θυσίᾳ
N-DFS
sacrifice
2532
kai
καὶ
Conj
and
3009
leitourgia
λειτουργίᾳ
N-DFS
service
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
5463
kairō
χαίρω
V-1SPAI
I rejoice,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4796
sunchairō
συγχαίρω
V-1SPAI
I rejoice with
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DMP
all
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you.
18.
3588//1161
to d'
τὸ δ᾽
Art-ANS//Conj
And the
846
auto
αὐτὸ
PPr-3ANS
same
2532
kai
καὶ
Conj
also
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2NP
you
5463
chairete
χαίρετε
V-2PPAM
rejoice,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4796
sunchairete
συγχαίρετέ
V-2PPAM
rejoice with
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
me.
19.
1679//1161
elpidzō de
ἐλπίζω δὲ
V-1SPAI//Conj
But I hope
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus
5095
timotheon
τιμόθεον
N-AMS
Timothy
5030
tacheōs
ταχέως
Adv
soon
3992
pempsai
πέμψαι
V-AAN
to send
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
2504
kagō
κἀγὼ
PPr-1NMS
I also
2174
eupsuchō
εὐψυχῶ
V-1SPAS
may be encouraged
1097
gnous
γνοὺς
V-NMS-AAP
by knowing
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you.
20.
3762//1063
oudena gar
οὐδένα γὰρ
Adj-AMS//Conj
For no one
2192
echō
ἔχω
V-1SPAI
I have
2473
isopsuchon
ἰσόψυχον
Adj-AMS
like-minded
3748
hostis
ὅστις
RlPr-NMS
who
1104
gnēsiōs
γνησίως
Adv
genuinely
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you
3309
merimnēsei
μεριμνήσει
V-3SFAI
will care for;
21.
3588//3956//1063
hoi pantes gar
οἱ πάντες γὰρ
Art-NMP//Adj-NMP//Conj
For they all
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
1438
heautōn
ἑαυτῶν
RfPr-3GMP
of themselves
2212
zētousin
ζητοῦσιν
V-3PPAI
seek for,
3756
ou
οὐ
Adv
not
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus.
22.
3588//1161
tēn de
τὴν δὲ
Art-AFS//Conj
But the
1382
dokimēn
δοκιμὴν
N-AFS
proof
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
1097
ginōskete
γινώσκετε
V-2PPAI
you know,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
5613
hōs
ὡς
Adv
as
3962
patri
πατρὶ
N-DMS
a father with
5043
teknon
τέκνον
N-NNS
a child,
4862
sun
σὺν
Prep
with
1698
emoi
ἐμοὶ
PPr-1DMS
me
1398
edouleusen
ἐδούλευσεν
V-3SAAI
he served
1519
eis
εἰς
Prep
in
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2098
euangelion
εὐαγγέλιον
N-ANS
gospel.
23.
5126
touton
τοῦτον
DPr-AMS
This one
3303
men
μὲν
Prt
indeed
3767
oun
οὖν
Conj
then
1679
elpidzō
ἐλπίζω
V-1SPAI
I hope
3992
pempsai
πέμψαι
V-AAN
to send,
5613//302
hōs an
ὡς ἂν
Adv//Prt
whenever
872
apidō
ἀπίδω
V-1SAAS
I may see
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
1691
eme
ἐμὲ
PPr-1AMS
me
1824
exautēs
ἐξαυτῆς
Adv
at once.
24.
3982//1161
pepoitha de
πέποιθα δὲ
V-1SRAI//Conj
But I trust
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2532
kai
καὶ
Conj
also
846
autos
αὐτὸς
PPr-3NMS
myself
5030
tacheōs
ταχέως
Adv
soon
2064
eleusomai
ἐλεύσομαι
V-1SFDI
I will come
25.
316//1161
anankaion de
ἀναγκαῖον δὲ
Adj-NNS//Conj
And necessary
2233
hēgēsamēn
ἡγησάμην
V-1SADI
I thought it,
1891
epaphroditon
ἐπαφρόδιτον
N-AMS
Epaphroditus,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
80
adelphon
ἀδελφὸν
N-AMS
brother
2532
kai
καὶ
Conj
and
4904
sunergon
συνεργὸν
Adj-AMS
co-worker
2532
kai
καὶ
Conj
and
4961
sustratiōtēn
συστρατιώτην
N-AMS
fellow-soldier
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
5216// 1161
humōn de
ὑμῶν δὲ
PPr-2GMP//Conj
and of you,
652
apostolon
ἀπόστολον
N-AMS
an apostle,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3011
leitourgon
λειτουργὸν
N-AMS
minister
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
5532
chreias
χρείας
N-GFS
need
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
3992
pempsai
πέμψαι
V-AAN
to send
4314
pros
πρὸς
Prep
to
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you,
26.
1894
epeidē
ἐπειδὴ
Conj
Since
1971
epipothōn
ἐπιποθῶν
V-NMS-PAP
longing for
2258
ēn
ἦν
V-3SIAI
he was
3956
pantas
πάντας
Adj-AMP
all
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
of you,
2532
kai
καὶ
Conj
and
85
adēmonōn
ἀδημονῶν
V-NMS-PAP
was distressed
1360
dioti
διότι
Conj
because
191
ēkousate
ἠκούσατε
V-2PAAI
you heard
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
770
ēsthenēsen
ἠσθένησεν
V-3SAAI
he was sick.
27.
2532//1063
kai gar
καὶ γὰρ
Conj
For indeed
770
ēsthenēsen
ἠσθένησεν
V-3SAAI
he was sick
3897
paraplēsion
παραπλήσιον
Adv
nearly
2288
thanatō
θανάτῳ
N-DMS
to death,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
3588//2316
ho theos
ὁ θεὸς
Art-NMS//N-NMS
God
848
auton
αὐτόν
PPr-3AMS
him
1653
ēleēsen
ἠλέησεν
V-3SAAI
had mercy on,
3756//1161//846
ouk auton de
οὐκ αὐτὸν δὲ
Adv//PPr-3AMS//Conj
and not on him
3440
monon
μόνον
Adj-AMS
only,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
2532
kai
καὶ
Conj
also
1691
eme
ἐμέ
PPr-1AMS
me,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3361

μὴ
Adv
not
3077
lupēn
λύπην
N-AFS
sorrow
1909
epi
ἐπὶ
Prep
upon
3077
lupē
λύπῃ
N-DFS
sorrow
2192
schō
σχῶ
V-1SAAS
I should have.
28.
4708
spoudaioterōs
σπουδαιοτέρως
CAdj
More diligently,
3767
oun
οὖν
Conj
therefore,
3992
epempsa
ἔπεμψα
V-1SAAI
I sent
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
him,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
1492
idontes
ἰδόντες
V-NMP-AAP
seeing
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
him
3825
palin
πάλιν
Adv
again
5463
charēte
χαρῆτε
V-2PAPS
you may rejoice,
2504
kagō
κἀγὼ
PPr-1NMS
and I
253
alupoteros
ἀλυπότερος
CAdj-NMS
less sorrowful
1510
ō

V-1SPAS
might be.
29.
4327
prosdechesthe
προσδέχεσθε
V-2PPDM
Receive
3767
oun
οὖν
Conj
then
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
him
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord
3326
meta
μετὰ
Prep
with
3956
pasēs
πάσης
Adj-GFS
all
5479
charās
χαρᾶς
N-GFS
joy,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
5108
toioutous
τοιούτους
DPr-AMP
such
1784
entimous
ἐντίμους
Adj-AMP
in honour
2192
echete
ἔχετε

V-2PPAI
have,
30.
3754
hoti
ὅτι
Conj
Because
1223
dia
διὰ
Prep
for
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2041
ergon
ἔργον
N-ANS
work
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
3360
mechri
μέχρι
Adv
to
2288
thanatou
θανάτου
N-GMS
death
1448
ēngisen
ἤγγισεν
V-3SAAI
he went near,
3851
parabouleusamenos
παραβουλευσάμενος
V-NMS-ADP
having disregarded
3588

τῇ
Art-DFS
the
5590
psuchē
ψυχῇ
N-DFS
life


 

of him,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
378
anaplērōsē
ἀναπληρώσῃ
V-3SAAS
he might fill up
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
5303
husterēma
ὑστέρημα
N-ANS
lack
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4314
pros
πρός
Prep
to
3165
me
με
PPr-1AMS
me
3009
leitourgias
λειτουργίας
N-GFS
service.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top