Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT PHILIPPIANS Chapter 4

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Philippians chapter 4.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 4 ||

PHILIPPIANS Chapter 4

1.
5620
hōste
ὥστε
Conj
So as,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
27
agapētoi
ἀγαπητοὶ
Adj-VMP
beloved
2532
kai
καὶ
Conj
and
1973
epipothētoi
ἐπιπόθητοι
Adj-VMP
longed for,
5479
chara
χαρὰ
N-VFS
the joy
2532
kai
καὶ
Conj
and
4735
stephanos
στέφανός
N-VMS
crown
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
3779
houtōs
οὕτως
Adv
so
4739
stēkete
στήκετε
V-2PPAM
stand firm
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord
27
agapētoi
ἀγαπητοί
Adj-VMP
beloved.
2.
2136
euōdian
εὐωδίαν
N-AFS
Euodia
3870
parakalō
παρακαλῶ
V-1SPAI
I entreat,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4941
suntuchēn
συντύχην
N-AFS
Syntyche
3870
parakalō
παρακαλῶ
V-1SPAI
I entreat,
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
846
auto
αὐτὸ
PPr-3ANS
same thing
5426
phronein
φρονεῖν
V-PAN
to think
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord,
3.
2532
kai
καὶ
Conj
And
2065
erōtō
ἐρωτῶ
V-1SPAI
I ask
2532
kai
καὶ
Conj
also
4771
se
σέ
PPr-2AMS
you,
4805
sudzuge
σύζυγε
Adj-VMS
yoke-fellow
1103
gnēsie
γνήσιε
Adj-VMS
genuine,
4815
sullambanou
συλλαμβάνου
V-2SPMM
take care of
846
autais
αὐταῖς
PPr-3DFP
these women
3748
haitines
αἵτινες
RlPr-NFP
who
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DNS
the
2098
euangeliō
εὐαγγελίῳ
N-DNS
gospel
4866
sunēthlēsan
συνήθλησάν
V-3PAAI
laboured together
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
with me,
3326
meta
μετὰ
Prep
with
2532
kai
καὶ
Conj
also
2815
klēmentos
κλήμεντος
N-GMS
Clement
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
the
3062
loipōn
λοιπῶν
Adj-GMP
rest
4904
sunergōn
συνεργῶν
Adj-GMP
of the co-workers
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
3739
hōn
ὧν
RlPr-GMP
of whom
3588
ta
τὰ
Art-NNP
the
3686
onomata
ὀνόματα
N-NNP
names are
1722
en
ἐν
Prep
in
976
biblō
βίβλῳ
N-DFS
the book
2222
zōēs
ζωῆς
N-GFS
of life.
4.
5463
chairete
χαίρετε
V-2PPAM
Rejoice
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord
3842
pantote
πάντοτε
Adv
always,
3825
palin
πάλιν
Adv
again
3004
erō
ἐρῶ
V-1SFAI
I will say
5463
chairete
χαίρετε
V-2PPAM
rejoice.
5.
3588
to
τὸ
Art-NNS
The
1933
epieikes
ἐπιεικὲς
Adj-NNS
gentleness
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
1097
gnōsthētō
γνωσθήτω
V-3SAPM
let be known
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DMP
to all
444
anthrōpois
ἀνθρώποις
N-DMP
men;
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord is
1451
engus
ἐγγύς
Adv
near.
6.
3367
mēden
μηδὲν
Adj-NANS
Nothing
3309
merimnāte
μεριμνᾶτε
V-2PPAM
worry about,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
panti
παντὶ
Adj-DNS
everything
3588

τῇ
Art-DFS
by the
4335
proseuchē
προσευχῇ
N-DFS
prayer
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588

τῇ
Art-DFS
by the
1162
deēsei
δεήσει
N-DFS
supplication,
3326
meta
μετὰ
Prep
with
2169
eucharistias
εὐχαριστίας
N-AFP
thanksgiving,
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
155
aitēmata
αἰτήματα
N-ANP
requests
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
1107
gnōridzesthō
γνωριζέσθω
V-3SPPI
let be made known
4314
pros
πρὸς
Prep
to
3588//2316
ton theon
τὸν θεόν
Art-AMS//N-AMS
God;
7.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3588


Art-NFS
the
1515
eirēnē
εἰρήνη
N-NFS
peace
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
3588


Art-NFS
the one
5242
huperechousa
ὑπερέχουσα
V-NFS-PAP
surpassing
3956
panta
πάντα
Adj-AMP
all
3563
noun
νοῦν
N-AMS
understanding,
5432
phrourēsei
φρουρήσει
V-3SFAI
will keep
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
2588
kardias
καρδίας
N-AFP
hearts
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
3540
noēmata
νοήματα
N-ANP
minds
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus.
8.
3588
to
τὸ
Art-ANS
For the
3063
loipon
λοιπόν
Adj-ANS
rest,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
3745
hosa
ὅσα
RlPr-NNP
whatever things
2076
estin
ἐστὶν
V-3SPAI
are
227
alēthē
ἀληθῆ
Adj-NNP
true,
3745
hosa
ὅσα
RlPr-NNP
whatever things
4586
semna
σεμνά
Adj-NNP
are sensible,
3745
hosa
ὅσα
RlPr-NNP
whatever things
1342
dikaia
δίκαια
Adj-NNP
are righteous,
3745
hosa
ὅσα
RlPr-NNP
whatever things
53
hagna
ἁγνά
Adj-NNP
are pure,
3745
hosa
ὅσα
RlPr-NNP
whatever things
4375
prosphilē
προσφιλῆ
Adj-NNP
are lovely,
3745
hosa
ὅσα
RlPr-NNP
whatever things
2163
euphēma
εὔφημα
Adj-NNP
are of good report,
1487
ei
εἴ
Conj
if


 

there is
5100
tis
τις
IdPr-NFS
any
703
aretē
ἀρετὴ
N-NFS
virtue,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1487
ei
εἴ
Conj
if
5100
tis
τις
IdPr-NMS
any
1868
epainos
ἔπαινος
N-NMS
praise,
5023
tauta
ταῦτα
DPr-ANP
these
3049
logidzesthe
λογίζεσθε
V-2PPDM
think on.
9.
3739
ha

RlPr-ANP
What things
2532
kai
καὶ
Conj
also
3129
emathete
ἐμάθετε
V-2PAAI
you learned
2532
kai
καὶ
Conj
and
3880
parelabete
παρελάβετε
V-2PAAI
received,
2532
kai
καὶ
Conj
and
191
ēkousate
ἠκούσατε
V-2PAAI
you heard
2532
kai
καὶ
Conj
and
3708
eidete
εἴδετε
V-2PAAI
saw
1722
en
ἐν
Prep
in
1698
emoi
ἐμοί
PPr-1DMS
me,
5023
tauta
ταῦτα
DPr-ANP
these things
4238
prassete
πράσσετε
V-2PPAM
practice,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1515
eirēnēs
εἰρήνης
N-GFS
peace
2071
estai
ἔσται
V-3SFI
shall be
3326
meth'
μεθ᾽
Prep
with
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you.
10.
5463//1161
echarēn de
ἐχάρην δὲ
V-1SADI//Conj
And I rejoiced
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord
3171
megalōs
μεγάλως
Adv
greatly,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2235
ēdē
ἤδη
Adv
already
4218
pote
ποτὲ
Adv
at last
330
anethalete
ἀνεθάλετε
V-2PAAI
you revived
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
of
1700
emou
ἐμοῦ
PPr-1GMS
me
5426
phronein
φρονεῖν
V-PAN
thinking,
1909
eph'
ἐφ᾽
Prep
above
3739


RlPr-DNS
what
2532
kai
καὶ
Conj
also
5426
ephroneite
ἀνεθάλετε
V-2PAAI
you thought,
170//1161
ēkaireisthe de
ἠκαιρεῖσθε δέ
V-2PIDI//Conj
but lacked opportunity.
11.
3756
ouch
οὐχ
Adv
Not
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2596
kath'
καθ᾽
Prep
according to
5304
husterēsin
ὑστέρησιν
N-AFS
lack
3004
legō
λέγω
V-1SPAI
I say,
1473//1063
egō gar
ἐγὼ γὰρ
PPr-1NMS//Conj
for I
3129
emathon
ἔμαθον
V-1SAAI
have learned
1722
en
ἐν
Prep
in
3739
hois
οἷς
RlPr-DNP
what state
1510
eimi
εἰμι
V-1SPAI
I am
842
autarkēs
αὐτάρκης
Adj-NMS
content
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be.
12.
1492//1161
oida de
οἶδα δὲ
V-1SRAI//Conj
But I know
5013
tapeinousthai
ταπεινοῦσθαι
V-PPN
how to be brought low;
1492
oida
οἶδα
V-1SRAI
I know
2532
kai
καὶ
Conj
also
4052
perisseuein
περισσεύειν
V-PAN
how to abound.
1722
en
ἐν
Prep
In
3956
panti
παντὶ
Adj-DNS
everything
2532
kai
καὶ
Conj
and
1722
en
ἐν
Prep
at
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-NNP
all times
3453
memuēmai
μεμύημαι
V-1SRMI
I have learned
2532
kai
καὶ
Conj
both
5526
chortadzesthai
χορτάζεσθαι
V-PPN
to be full
2532
kai
καὶ
Conj
and
3983
peinān
πεινᾶν
V-PAN
to hunger,
2532
kai
καὶ
Conj
both
4052
perisseuein
περισσεύειν
V-PAN
to abound
2532
kai
καὶ
Conj
and
5302
hustereisthai
ὑστερεῖσθαι
V-PPN
to lack.
13.
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
All things
2480
ischuō
ἰσχύω
V-1SPAI
I can do
1722
en
ἐν
Prep
by
3588

τῷ
Art-DMS
the one
1743
endunamounti
ἐνδυναμοῦντί
V-DMS-PAP
empowering
3165
me
με
PPr-1AMS
me,
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ.
14.
4133
plēn
πλὴν
Adv
But
2573
kalōs
καλῶς
Adv
well
4160
epoiēsate
ἐποιήσατε
V-2PAAI
you did
4790
sunkoinōnēsantes
συγκοινωνήσαντές
V-NMP-AAP
by fellowshipping
3450
mou
μου
PPr-1GMS
with me
3588

τῇ
Art-DFS
in the
2347
thlipsei
θλίψει
N-DFS
tribulation.
15.
1492//1161
oidate de
οἴδατε δὲ
V-2PRAI//Conj
And know
2532
kai
καὶ
Conj
also
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2NMP
you
5374
philippēsioi
φιλιππήσιοι
N-VMP
Philippians
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
1722
en
ἐν
Prep
in
746
archē
ἀρχῇ
N-DFS
the beginning
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
N-GNS
gospel,
3753
hote
ὅτε
Adv
when
1831
exēlthon
ἐξῆλθον
V-3PAAI
I went out
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3109
makedonias
μακεδονίας
N-GFS
Macedonia,
3762
oudemia
οὐδεμία
Adj-NFS
not one
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
me
1577
ekklēsia
ἐκκλησία
N-NFS
church
2841
ekoinōnēsen
ἐκοινώνησεν
V-3SAAI
shared with
1519
eis
εἰς
Prep
in
3056
logon
λόγον
N-AMS
a matter
1394
doseōs
δόσεως
N-GFS
of giving
2532
kai
καὶ
Conj
and
3028
lēpseōs
λήψεως
N-GFS
receiving,
1487//3361
ei mē
εἰ μὴ
Conj//Adv
except
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2NMP
you
3440
monoi
μόνοι
Adj-NMP
only;
16.
3754
hoti
ὅτι
Conj
For
2532
kai
καὶ
Conj
even
1722
en
ἐν
Prep
in
2332
thessalonikē
φεσσαλονίκῃ
N-DFS
Thessalonica,
2532
kai
καὶ
Conj
both
530
hapax
ἅπαξ
Adv
once
2532
kai
καὶ
Conj
and
1364
dis
δὶς
Adv
twice
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5532
chreian
χρείαν
N-AFS
need
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
to me
3992
epempsate
ἐπέμψατε
V-2PAAI
you sent.
17.
3756
ouch
οὐχ
Adv
Not
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
1934
epidzētō
ἐπιζητῶ
V-1SPAI
I seek
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
1390
doma
δόμα
N-ANS
gift,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
1934
epidzētō
ἐπιζητῶ
V-1SPAI
I seek
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2590
karpon
καρπὸν
N-AMS
fruit,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the fruit
4121
pleonadzonta
πλεονάζοντα
V-AMS-PAP
abounding
1519
eis
εἰς
Prep
to
3056
logon
λόγον
N-AMS
the account
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you.
18.
568//1161
apechō de
ἀπέχω δὲ
V-1SPAI//Conj
But I have
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
all
2532
kai
καὶ
Conj
and
4052
perisseuō
περισσεύω
V-1SPAI
abound.
4137
peplērōmai
πεπλήρωμαι
V-1SRAI
I am full;
1209
dexamenos
δεξάμενος
V-NMS-ADP
having received
3844
para
παρὰ
Prep
from
1891
epaphroditou
ἐπαφροδίτου
N-GMS
Epaphroditus
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
3844
par'
παρ᾽
Prep
from
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you,
3744
osmēn
ὀσμὴν
N-AFS
an aroma
2175
euōdias
εὐωδίας
N-GFS
of a sweet smell,
2378
thusian
θυσίαν
N-AFS
a sacrifice
1184
dektēn
δεκτήν
Adj-AFS
acceptable,
2101
euareston
εὐάρεστον
Adj-AFS
well-pleasing
3588//2316
tō theō
τῷ θεῷ
Art-DMS//N-DMS
to God.
19.
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
Art-NMS//Conj
And the
2316
theos
θεός
N-NMS
God
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
4137
plērōsei
πληρώσει
V-3SFAI
will supply
3956
pāsan
πᾶσαν
Adj-AFS
every
5532
chreian
χρείαν
N-AFS
need
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
4149
plouton
πλοῦτον
N-AMS
riches
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
1722
en
ἐν
Prep
in
1391
doxē
δόξῃ
N-DFS
glory
1722
en
ἐν
Prep
by
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus.
20.
3588//1161
tō de
τῷ δὲ
Art-DMS//Conj
And to the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
2532
kai
καὶ
Conj
and
3962
patri
πατρὶ
N-DMS
Father
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us


 

belongs
3588


Art-NFS
the
1391
doxa
δόξα
N-NFS
glory
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
165
aiōnas
αἰῶνας
N-AMP
ages
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of the
165
aiōnōn
αἰώνων
N-GMP
ages.
281
amēn
ἀμήν
Heb
Amen.
21.
782
aspasasthe
ἀσπάσασθε
V-2PADM
Greet
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
every
40
hagion
ἅγιον
Adj-ANS
saint
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus.
782
aspadzontai
ἀσπάζονται
V-3PPDI
Greet
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
4862
sun
σὺν
Prep
with
1698
emoi
ἐμοὶ
PPr-1DMS
me
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-NMP
brothers.
22.
782
aspadzontai
ἀσπάζονται
V-3PPDI
Greet
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
3956
pantes
πάντες
Adj-NMP
all
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
40
hagioi
ἅγιοι
Adj-NMP
the saints,
3122//1161
malista de
μάλιστα δὲ
Adv//Conj
but especially
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
1537
ek
ἐκ
Prep
of
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
2541
kaisaros
καίσαρος
N-GMS
of Caesar
3614
oikias
οἰκίας
N-GFS
house.
23.
3588


Art-NFS
The
5485
charis
χάρις
N-NFS
grace
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ be
3326
meta
μετὰ
Prep
with
3956
pantōn
πάντων
Adj-GMP
all
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you.
281
amēn
ἀμην
Heb
Amen.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 4 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top