Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT PHILIPPIANS Chapter 3

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Philippians chapter 3.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 3 || 04 ||

PHILIPPIANS Chapter 3

1.
3588
to
τὸ
Art-ANS
For the
3063
loipon
λοιπόν
Adj-ANS
rest,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
5463
chairete
χαίρετε
V-2PPAM
rejoice
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord,
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
846
auta
αὐτὰ
PPr-3ANP
same
1125
graphein
γράφειν
V-PAN
to write
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you


 

is
1698
emoi
ἐμοὶ
PPr-1DMS
for me
3303
men
μὲν
Prt
indeed
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
3636
oknēron
ὀκνηρόν
Adj-NNS
tiresome,
5213//1161
humīn de
ὑμῖν δὲ
PPr-2DMP//Conj
but for you
804
asphales
ἀσφαλές
Adj-NNS
safe.
2.
991
blepete
βλέπετε
V-2PPAM
Look out
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
for the
2965
kunas
κύνας
N-AMP
dogs.
991
blepete
βλέπετε
V-2PPAM
Look out
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
for the
2556
kakous
κακοὺς
Adj-AMP
evil
2040
ergatas
ἐργάτας
N-AMP
workers.
991
blepete
βλέπετε
V-2PPAM
Look out
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
for the
2699
katatomēn
κατατομήν
N-AFS
false circumcision.
3.
2249//1063
hēmeis gar
ἡμεῖς γάρ
PPr-1NP//Conj
For we
2070
esmen
ἐσμεν
V-1PPAI
are
3588


Art-NFS
the
4061
peritomē
περιτομή
N-NFS
circumcision,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
4152
pneumati
πνεύματι
N-DNS
in the Spirit
2316
theō
φεῷ
N-DMS
God
3000
latreuontes
λατρεύοντες
V-NMP-PAP
serving
2532
kai
καὶ
Conj
and
2744
kauchōmenoi
καυχώμενοι
V-NMP-PDP
boasting
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1722
en
ἐν
Prep
in
4561
sarki
σαρκὶ
N-DFS
the flesh
3982
pepoithotes
πεποιθότες
V-NMP-RAP
having confidence.
4.
2539
kaiper
καίπερ
Conj
Though
1473
egō
ἐγὼ
PPr-1NMS
I
2192
echōn
ἔχων
V-NMS-PAP
having
4006
pepoithēsin
πεποίθησιν
N-AFS
confidence
2532
kai
καὶ
Conj
even
1722
en
ἐν
Prep
in
4561
sarki
σαρκί
N-DFS
the flesh,
1487
ei
εἴ
Conj
if
5100
tis
τις
IdPr-NMS
any
1380
dokei
δοκεῖ
V-3SPAI
thinks
243
allos
ἄλλος
Adj-NMS
other
3982
pepoithenai
πεποιθέναι
V-RAN
to trust
1722
en
ἐν
Prep
in
4561
sarki
σαρκί
N-DFS
the flesh,
1473
egō
ἐγὼ
PPr-1NMS
I
3123
māllon
μᾶλλον
Adv
more:
5.
4061
peritomē
περιτομῇ
N-DFS
Circumcision
3637
oktaēmeros
ὀκταήμερος
Adj-NMS
the eighth day
1537
ek
ἐκ
Prep
from
1085
genous
γένους
N-GNS
the nation
2474
israēl
ἰσραήλ
N-Ind
of Israel,
5443
phulēs
φυλῆς
N-GFS
of the tribe
958
beniamin
βενιαμίν
N-GMS
of Benjamin,
1445
hebraios
ἑβραῖος
N-NMS
a Hebrew
1537
ex
ἐξ
Prep
of
1445
hebraiōn
ἑβραίων
N-GMP
the Hebrews,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3551
nomon
νόμον
N-AMS
law
5330
pharisaios
φαρισαῖος
N-NMS
a Pharisee.
6.
2596
kata
κατὰ
Prep
According to
2205
zēlon
ζῆλον
N-AMS
zeal,
1377
diōkōn
διώκων
V-NMS-PAP
persecuting
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1577
ekklēsian
ἐκκλησίαν
N-AFS
church;
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
1343
dikaiosunēn
δικαιοσύνην
N-AFS
righteousness
1722
en
ἐν
Prep
by
3551
nomō
νόμῳ
N-DMS
the law,
1096
genomenos
γενόμενος
V-NMS-ADP
having become
273
amemptos
ἄμεμπτος
Adj-NMS
blameless.
7.
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
But
3748
hatina
ἅτινα
RlPr-NNP
what things
2258
ēn
ἦν
V-3SIAI
were
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
to me
2771
kerdē
κέρδη
N-NNP
gain,
5023
tauta
ταῦτα
DPr-ANP
these
2233
hēgēmai
ἥγημαι
V-1SRDI
I have counted
1223
dia
διὰ
Prep
for
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
5547
christon
χριστὸν
N-AMS
Christ
2209
zēmian
ζημίαν
N-AFS
loss.
8.
235
alla
ἀλλὰ
Conj
Yes
3304
menounge
μενοῦνγε
Prts Conj
indeed, but then
2532
kai
καὶ
Conj
also
2233
hēgoumai
ἡγοῦμαι
V-1SPDI
I count
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
all those
2209
zēmian
ζημίαν
N-AFS
loss
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be
1223
dia
διὰ
Prep
for
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
5242
huperechon
ὑπερέχον
V-ANS-PAP
excellence
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1108
gnōseōs
γνώσεως
N-GFS
knowledge
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
of Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
1223
di'
δι᾽
Prep
for
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
whom
3588
ta
τὰ
Art-ANP
those
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
all
2210
edzēmiōthēn
ἐζημιώθην
V-1SAPI
I have lost,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2233
hēgoumai
ἡγοῦμαι
V-1SPDI
count them
4657
skubala
σκύβαλα
N-ANP
refuse
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be
2443
hina
ἵνα
Conj
that
5547
christon
χριστὸν
N-AMS
Christ
2770
kerdēsō
κερδήσω
V-1SAAS
I may gain,
9.
2532
kai
καὶ
Conj
And
2147
heurethō
εὑρεθῶ
V-1SAPS
may be found
1722
en
ἐν
Prep
in
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
him,
3361

μὴ
Adv
not
2192
echōn
ἔχων
V-NMS-PAP
having
1699
emēn
ἐμὴν
PPr-1AFS
my
1343
dikaiosunēn
δικαιοσύνην
N-AFS
righteousness
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
-
1537
ek
ἐκ
Prep
from
3551
nomou
νόμου
N-GMS
the law,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
-
1223
dia
διὰ
Prep
through
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
the faith
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
of Christ,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1537
ek
ἐκ
Prep
from
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
1343
dikaiosunēn
δικαιοσύνην
N-AFS
righteousness
1909
epi
ἐπὶ
Prep
by
3588

τῇ
Art-DFS
the
4102
pistei
πίστει
N-DFS
faith,
10.
3588//1097
tou gnōnai
τοῦ γνῶναι
Art-GNS//V-AAN
To know
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
him
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1411
dunamin
δύναμιν
N-AFS
power
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
386
anastaseōs
ἀναστάσεως
N-GFS
resurrection
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2842
koinōnian
κοινωνίαν
N-AFS
fellowship
3588
tōn
τῶν
Art-GNNP
of the
3804
pathēmatōn
παθημάτων
N-GNP
sufferings
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
4833
summorphoumenos
συμμορφούμενος
V-NMS-PPP
being conformed
3588

τῷ
Art-DMS
to the
2288
thanatō
θανάτῳ
N-DMS
death
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him;
11.
1487
ei
εἴ
Conj
If
4458
pōs
πως
Adv
somehow
2658
katantēsōn
καταντήσω
V-1SAAS
I might come
1519
eis
εἰς
Prep
to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1815
exanastasin
ἐξανάστασιν
N-AFS
resurrection
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
from the
3498
nekrōn
νεκρῶν
Adj-GMP
dead.
12.
3756
ouch
οὐχ
Adv
Not
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2235
ēdē
ἤδη
Adv
already
2983
elabon
ἔλαβον
V-1SAAI
I have received,
2228
ē

Conj
or
2235
ēdē
ἤδη
Adv
already
5048
teteleiōmai
τετελείωμαι
V-1SRPI
have been perfected,
1377//1161
diōkō de
διώκω δὲ
V-1SPAI//Conj
but I press on
1487
ei
εἰ
Conj
if
2532
kai
καὶ
Conj
also
2638
katalabō
καταλάβω
V-1SAAS
I may lay hold
1909
eph'
ἐφ᾽
Prep
on
3739


RlPr-DNS
that for which
2532
kai
καὶ
Conj
also
2638
katelēphthēn
κατελήφθην
V-1SAPI
I was laid hold of
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
3588//5547
tou christou
τοῦ χριστοῦ
Art-GMS//N-GMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus.
13.
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
Brothers,
1473
egō
ἐγὼ
PPr-1NMS
I
1683
emauton
ἐμαυτὸν
RfPr-1AMS
myself
3756
ou
οὐ
Adv
not
3049
logidzomai
λογίζομαι
V-1SPDI
I reckon
2638
kateilēphenai
κατειληφέναι
V-RAN
to have attained,
1520//1161
hen de
ἓν δέ
NAdj-ANS//Conj
but one thing;
3588
ta
τὰ
Art-ANP
those things
3303
men
μὲν
Prt
indeed
3694
opisō
ὀπίσω
Adv
behind
1950
epilanthanomenos
ἐπιλανθανόμενος
V-NMS-PDP
forgetting,
3588//1161
tois de
τοῖς δὲ
Art-DNP//Conj
and to the things
1715
emprosthen
ἔμπροσθεν
Adv
before
1901
epekteinomenos
ἐπεκτεινόμενος
V-NMS-PDP
reaching out.
14.
2596
kata
κατὰ
Prep
To
4649
skopon
σκοπὸν
N-AMS
the goal
1377
diōkō
διώκω
V-1SPAI
I press on
1909
epi
ἐπὶ
Prep
for
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
1017
brabeion
βραβεῖον
N-ANS
prize
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
507
anō
ἄνω
Adv
high
2821
klēseōs
κλήσεως
N-GFS
calling
3588//2316
tou theou
τοῦ θεοῦ
Art-GMS//N-GMS
of God
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus.
15.
3745
hosoi
ὅσοι
RlPr-NMP
As many as
3767
oun
οὖν
Conj
then


 

will to be
5046
teleioi
τέλειοι
Adj-NMP
perfect,
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this
5426
phronōmen
φρονῶμεν
V-1PPAS
we should think,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1487
ei
εἴ
Conj
if
5100
ti
τι
IdPr-ANS
anything
2088
heterōs
ἑτέρως
Adv
otherwise
5426
phroneite
φρονεῖτε
V-2PPAI
you think,
2532
kai
καὶ
Conj
even
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this
3588//2316
ho theos
ὁ θεὸς
Art-NMS//N-NMS
God
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you
601
apokalupsei
ἀποκαλύψει
V-3SFAI
will reveal.
16.
4133
plēn
πλὴν
Adv
But
1519
eis
εἰς
Prep
to
3739
ho

RlPr-ANS
what
5348
ephthasamen
ἐφθάσαμεν
V-1PAAI
we have attained,
3588

τῷ
Art-DMS
by the
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
same
4748
stoichein
στοιχεῖν
V-PAN
to walk
2583
kanoni
κανόνι
N-DMS
rule,
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
846
auto
ἀυτὸ
PPr-3ANS
same
5426
phronein
φρονεῖν
V-PAN
to think.
17.
4831
summimētai
συμμιμηταί
N-NMP
Imitators together
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
1096
ginesthe
γίνεσθε
V-2PPDM
become,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4648
skopeite
σκοπεῖτε
V-2PPAM
note
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
4043
peripatountas
περιπατοῦντας
V-AMP-PAP
walking
2531
kathōs
καθὼς
Adv
as
2192
echete
ἔχετε
V-2PPAI
you have
5179
tupon
τύπον
N-AMS
for an example
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us.
18.
4183//1063
polloi gar
πολλοὶ γὰρ
Adj-NMP//Conj
For many
4043
peripatousin
περιπατοῦσιν
V-3PPAI
are walking,
3739
hous
οὓς
RlPr-AMP
about whom
4178
pollakis
πολλάκις
Adv
often
3004
elegon
ἔλεγον
V-3PIAI
I told
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you,
3568//1161
nūn de
νῦν δὲ
Adv//Conj
and now
2532
kai
καὶ
Conj
also
2799
klaiōn
κλαίων
V-NMS-PAP
weeping
3004
legō
λέγω
V-1SPAI
I say,


 

they are
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
2190
echthrous
ἐχθροὺς
N-AMP
enemies
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
4716
staurou
σταυροῦ
N-GMS
cross
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.
19.
3739
hōn
ὧν
RlPr-GMP
Whose
3588//5056
to telos
τὸ τέλος
Art-NNS//N-NNS
end will be
684
apōleia
ἀπώλεια
N-NFS
ruin,
3739
hōn
ὧν
RlPr-GMP
whose
3588//2316
ho theos
ὁ θεὸς
Art-NMS//N-NMS
God is
3588


Art-NFS
the
2836
koilia
κοιλία
N-NFS
belly,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588


Art-NFS
the
1391
doxa
δόξα
N-NFS
glory is
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
152
aschunē
αἰσχύνῃ
N-DFS
shame
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
1919
epigeia
ἐπίγεια
Adj-ANP
earthly things
5426
phronountes
φρονοῦντες
V-NMP-PAP
thinking.
20.
2257//1063
hēmōn γὰρ
ἡμῶν γὰρ
PPr-1GMP//Conj
For of us
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
4175
politeuma
πολίτευμα
N-NNS
citizenship
1722
en
ἐν
Prep
in
3772
ouranois
οὐρανοῖς
N-DMP
the heavens
5225
huparchei
ὑπάρχει
V-3SPAI
is,
1537
ex
ἐξ
Prep
from
3739
hou
οὗ
RlPr-GMS
where
2532
kai
καὶ
Conj
also
4990
sōtēra
σωτῆρα
N-AMS
the saviour
553
apekdechometha
ἀπεκδεχόμεθα
V-1PPDI
we are waiting,
2962
kurion
κύριον
N-AMS
the Lord
2424
yēsoun
ἰησοῦν
N-AMS
Jesus
5547
christon
χριστόν
N-AMS
Christ,
21.
3739
hos
ὃς
RlPr-NMS
Who
3345
metaschēmatisei
μετασχηματίσει
V-3SFAI
will transform
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
4983
sōma
σῶμα
N-ANS
body
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
5014
tapeinōseōs
ταπεινώσεως
N-GFS
lowliness
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588//1096
to genesthai
τὸ γενέσθαι
Art-ANS//V-ADN
to become
846
auto
αὐτὸ
PPr-3ANS
it
4832
summorphon
σύμμορφον
Adj-ANS
conformed
3588

τῷ
Art-DNS
to the
4983
sōmati
σώματι
N-DNS
body
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1391
doxēs
δόξης
N-GFS
glory
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1753
energeian
ἐνέργειαν
N-AFS
working
3588//1410
tou dunasthai
τοῦ δύνασθαι
Art-GNS//V-PDN
to enable
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
him
2532
kai
καὶ
Conj
even
5293
hupotaxai
ὑποτάξαι
V-AAN
to subdue
1438
heautō
ἑαὐτῷ
RfPr-3DMS
to himself
3588//3956
ta panta
τὰ πάντα
Art-ANP//Adj-ANP
all things.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 3 || 04 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top