Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT COLOSSIANS Chapter 1

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Colossians chapter 1.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 02 || 03 || 04 ||

COLOSSIANS Chapter 1

1.
3962
paulos
παῦλος
Paul,
652
apostolos
ἀπόστολος
an apostle
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ
1223
dia
διὰ
through
2307
thelēmatos
θελήματος
will
2316
theou
θεοῦ
God,
2532
kai
καὶ
and
5095
timotheos
τιμόθεος
Timothy
3588
ho

the
80
adelphos
ἀδελφὸς
brother;
2.
3588
tois
τοῖς
To the
1722
en
ἐν
in
2857
kolassais
κολασσαῖς
Colosse
40
hagiois
ἁγίοις
saints
2532
kai
καὶ
and
4103
pistois
πιστοῖς
faithful
80
adelphois
ἀδελφοῖς
brothers
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ,
5485
charis
χάρις
grace
5213
humīn
ὑμῖν
to you
2532
kai
καὶ
and
1515
eirēnē
εἰρήνη
peace
575
apo
ἀπὸ
from
2316
theou
θεοῦ
God


 
the
3962
patros
πατρὸς
Father
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us
2532
kai
καὶ
and


 
the
2962
kuriou
κυρίου
Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ.
3.
2168
eucharistoumen
εὐχαριστοῦμεν
We give thanks
3588

τῷ
to the
2316
theō
θεῷ
God
2532
kai
καὶ
and
3962
patri
πατρὶ
Father
3588
tou
τοῦ
of the
2962
kuriou
κυρίου
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ,
3842
pantote
πάντοτε
always
4012
peri
περὶ
for
5216
humōn
ὑμῶν
you
4336
proseuchomenoi
προσευχόμενοι
praying,
4.
191
akousantes
ἀκούσαντες
Having heard of
3588
tēn
τὴν
the
4102
pistin
πίστιν
faith
5216
humōn
ὑμῶν
of you
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus,
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
26
agapēn
ἀγάπην
love,
3588
tēn
τὴν
the
1519
eis
εἰς
for
3956
pantas
πάντας
all
3588
tous
τοὺς
the
40
hagious
ἁγίους
saints


 
love,
5.
1223
dia
διὰ
For
3588
tēn
τὴν
the
1680
elpida
ἐλπίδα
hope,
3588
tēn
τὴν
the hope
606
apokeimenēn
ἀποκειμένην
laid up
5213
humīn
ὑμῖν
for you
1722
en
ἐν
in
3588
tois
τοῖς
the
3772
ouranois
οὐρανοῖς
heavens,
3739
hēn
ἣν
which
4257
proēkousate
προηκούσατε
you heard before
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
3056
logō
λόγῳ
word
3588
tēs
τῆς
of the
225
alētheias
ἀληθείας
truth
3588
tou
τοῦ
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
gospel,
6.
3588
tou
τοῦ
The one
3918
parontos
παρόντος
coming
1519
eis
εἰς
to
5209
humās
ὑμᾶς
you
2531
kathōs
καθὼς
as
2532
kai
καὶ
also
1722
en
ἐν
in
3956
panti
παντὶ
all
3588

τῷ
the
2889
kosmō
κόσμῳ
world,
2532
kai
καὶ
and
2076
estin
ἐστὶν
it is
2592
karpophoroumenon
καρποφορούμενον
bearing fruit
2531
kathōs
καθὼς
even as
2532
kai
καὶ
also
1722
en
ἐν
in
5213
humīn
ὑμῖν
you,
575
aph'
ἀφ᾽
from
3739
hēs
ἧς
which
2250
hēmeras
ἡμέρας
day
191
ēkousate
ἠκούσατε
you heard
2532
kai
καὶ
and
1921
epegnōte
ἐπέγνωτε
fully knew
3588
tēn
τὴν
the
5485
charin
χάριν
grace
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God
1722
en
ἐν
in
225
alētheia
ἀληθείᾳ
truth.
7.
2531
kathōs
καθὼς
As
2532
kai
καί
also
3129
emathete
ἐμάθετε
you learned
575
apo
ἀπὸ
from
1889
epaphrā
ἐπαφρᾶ
Epaphras,
3588
tou
τοῦ
the
27
agapētou
ἀγαπητοῦ
beloved
4889
sundoulou
συνδούλου
fellow-servant
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us,
3739
hos
ὅς
who
2076
estin
ἐστιν
is
4103
pistos
πιστὸς
a faithful
5228
huper
ὑπὲρ
for
5216
humōn
ὑμῶν
you
1249
diakonos
διάκονος
minister
3588
tou
τοῦ
of the
5547
christou
χριστοῦ
Christ;
8.
3588
ho

The one
2532
kai
καὶ
also
1213
dēlōsas
δηλώσας
having made clear
2254
hēmīn
ἡμῖν
to us
3588
tēn
τὴν
the
5216
humōn
ὑμῶν
of you
26
agapēn
ἀγάπην
love
1722
en
ἐν
in
4152
pneumati
πνεύματι
the Spirit.
9.
1223
dia
διὰ
Because of
5124
touto
τοῦτο
this,
2532
kai
καὶ
also
2249
hēmeis
ἡμεῖς
we,
575
aph'
ἀφ᾽
from
3739
hēs
ἧς
which
2250
hēmeras
ἡμέρας
day
191
ēkousamen
ἠκούσαμεν
we heard,
3756//3973
ou pauometha
οὐ παυόμεθα
do not cease
5228
huper
ὑπὲρ
for
5216
humōn
ὑμῶν
you
4336
proseuchomenoi
προσευχόμενοι
praying,
2532
kai
καὶ
and
154
aitoumenoi
αἰτούμενοι
asking
2443
hina
ἵνα
that
4137
plērōthēte
πληρωθῆτε
you may be filled


 
with
3588
tēn
τὴν
the
1922
epignōsin
ἐπίγνωσιν
full knowledge
3588
tou
τοῦ
of the
2307
thelēmatos
θελήματος
will
848
autou
αὐτοῦ
of him,
1722
en
ἐν
in
3956
pasē
πάσῃ
all
4678
sophia
σοφίᾳ
wisdom
2532
kai
καὶ
and
4907
sunesei
συνέσει
understanding
4152
pneumatikē
πνευματικῇ
spiritual,
10.
4043//5209
peripatēsai humās
περιπατῆσαι ὑμᾶς
For you to walk
516
axiōs
ἀξίως
worthily
3588
tou
τοῦ
of the
2962
kuriou
κυρίου
Lord
1519
eis
εἰς
to
3956
pāsan
πᾶσαν
all
699
areskeian
ἀρεσκείαν
pleasing,
1722
en
ἐν
in
3956
panti
παντὶ
every
2041
ergō
ἔργῳ
work
18
agathō
ἀγαθῷ
good
2592
karpophorountes
καρποφοροῦντες
bearing fruit,
2532
kai
καὶ
and
837
auxanomenoi
αὐξανόμενοι
growing
1519
eis
εἰς
into
3588
tēn
τὴν
the
1922
epignōsin
ἐπιγνώσιν
full knowledge
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God,
11.
1722
en
ἐν
With
3956
pasē
πάσῃ
all
1411
dunamei
δυνάμει
power
1412
dunamoumenoi
δυναμούμενοι
being empowered
2596
kata
κατὰ
according to
3588
to
τὸ
the
2904
kratos
κράτος
might
3588
tēs
τῆς
of the
1391
doxēs
δόξης
glory
848
autou
αὐτοῦ
of him,
1519
eis
εἰς
into
3956
pāsan
πᾶσαν
all
5281
hupomonēn
ὑπομονὴν
endurance
2532
kai
καὶ
and
3115
makrothumian
μακροθυμίαν
long-suffering
3326
meta
μετὰ
with
5479
charās
χαρᾶς
joy;
12.
2168
eucharistountes
εὐχαριστοῦντες
Giving thanks
3588

τῷ
to the
3962
patri
πατρὶ
Father,
3588

τῷ
the one
2427
hikanōsanti
ἱκανώσαντι
having made fit
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
1519
eis
εἰς
for
3588
tēn
τὴν
the
3310
merida
μερίδα
share
3588
tou
τοῦ
of the
2819
klērou
κλήρου
inheritance
3588
tōn
τῶν
of the
40
hagiōn
ἁγίων
saints
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
5457
phōti
φωτί
light,
13.
3739
hos
ὃς
Who
4506
errusato
ἐῤῥύσατο
delivered
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
1537
ek
ἐκ
from
3588
tēs
τῆς
the
1849
exousias
ἐξουσίας
authority
3588
tou
τοῦ
of the
4655
skotous
σκότους
darkness,
2532
kai
καὶ
and
3179
metestēsen
μετέστησεν
transferred


 
us
1519
eis
εἰς
into
3588
tēn
τὴν
the
932
basileian
βασιλείαν
kingdom
3588
tou
τοῦ
the
5207
huiou
υἱοῦ
son
3588
tēs
τῆς
of the
26
agapēs
ἀγάπης
love
848
autou
αὐτοῦ
of him.
14.
1722
en
ἐν
In
3739


whom
2192
echomen
ἔχομεν
we have
3588
tēn
τὴν
the
629
apolutrōsin
ἀπολύτρωσιν
redemption
1223
dia
διὰ
through
3588
tou
τοῦ
the
129
haimatos
αἵματος
blood
848
autou
αὐτοῦ
of him,
3588
tēn
τὴν
the
859
aphesin
ἄφεσιν
forgiveness
3588
tōn
τῶν
of the
266
hamartiōn
ἁμαρτιῶν
sins.
15.
3739
hos
ὅς
Who
2076
estin
ἐστιν
is
1504
eikōn
εἰκὼν
the image
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God,
3588
tou
τοῦ
the
517
aoratou
ἀοράτου
invisible,
4416
prōtotokos
πρωτότοκος
the first-born
3956
pasēs
πάσης
of all
2937
ktiseōs
κτίσεως
creation;
16.
3754
hoti
ὅτι
For
1722
en
ἐν
by
846
autō
αὐτῷ
him
3936
ektisthē
ἐκτίσθη
were created
3588//3588
ta panta
τὰ πάντα
all things,
3588
ta
τὰ
those
1722
en
ἐν
in
3588
tois
τοῖς
the
3772
ouranois
οὐρανοῖς
heavens,
2532
kai
καὶ
and
3588
ta
τὰ
those
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tēs
τῆς
the
1093
gēs
γῆς
earth,
3588
ta
τὰ
the
3707
horata
ὁρατὰ
visible
2532
kai
καὶ
and
3588
ta
τὰ
the
517
aorata
ἀόρατα
invisible,
1536
eite
εἴτε
whether
2362
thronoi
θρόνοι
thrones,
1536
eite
εἴτε
or
2963
kuriotētes
κυριότητες
lordships,
1536
eite
εἴτε
or
746
archai
ἀρχαὶ
principalities,
1536
eite
εἴτε
or
1849
exousiai
ἐξουσίαι
authorities,
3588//3956
ta panta
τὰ πάντα
all things
1223
di'
δι᾽
through
848
autou
αὐτοῦ
him
2532
kai
καὶ
and
1519
eis
εἰς
for
846
auton
αὐτὸν
him
3936
ektistai
ἔκτισται
were created.
17.
2532
kai
καὶ
And
846
autos
αὐτός
he
2076
estin
ἐστιν
is
4253
pro
πρὸ
before
3956
pantōn
πάντων
all things,
2532
kai
καὶ
and
3588//3956
ta panta
τὰ πάντα
all things
1722
en
ἐν
by
846
autō
αὐτῷ
him
4921
sunestēken
συνέστηκεν
stand together.
18.
2532
kai
καὶ
And
846
autos
αὐτός
he
2076
estin
ἐστιν
is
3588


the
2776
kephalē
κεφαλὴ
head
3588
tou
τοῦ
of the
4983
sōmatos
σώματος
body,
3588
tēs
τῆς
the
1577
ekklēsias
ἐκκλησίας
church,
3739
hos
ὅς
who
2076
estin
ἐστιν
is
746
archē
ἀρχή
the beginning,
4416
prōtotokos
πρωτότοκος
the first-born
1537
ek
ἐκ
from
3588
tōn
τῶν
the
3498
nekrōn
νεκρῶν
dead,
2443
hina
ἵνα
that
1096
genētai
γένηται
could be
1722
en
ἐν
in
3956
pāsin
πᾶσιν
all
846
autos
αὐτὸς
he
4409
peōteuōn
πρωτεύων
having first place.
19.
3754
hoti
ὅτι
For
1722
en
ἐν
in
846
autō
αὐτῷ
him
2106
eudokēsen
εὐδόκησεν
was pleased
3956
pān
πᾶν
all
3588
to
τὸ
the
4138
plērōma
πλήρωμα
fullness
2730
katoikēsai
κατοικῆσαι
to dwell,
20.
2532
kai
καὶ
And
1223
di'
δι᾽
through
848
autou
αὐτοῦ
him
604
apokatallaxai
ἀποκαταλλάξαι
to reconcile
3588//3956
ta panta
τὰ πάντα
all things
1519
eis
εἰς
into
848
auton
αὐτόν
him,
1517
eirēnopoiēsas
εἰρηνοποιήσας
having made peace
1223
dia
διὰ
through
3588
tou
τοῦ
the
129
haimatos
αἵματος
blood
3588
tou
τοῦ
of the
4716
staurou
σταυροῦ
cross
848
autou
αὐτοῦ
of him,
1223
di'
δι᾽
through
848
autou
αὐτοῦ
him,
1536
eite
εἴτε
whether
3588
ta
τὰ
the things
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tēs
τῆς
the
1093
gēs
γῆς
earth,
1536
eite
εἴτε
or
3588
ta
τὰ
the things
1722
en
ἐν
in
3588
tois
τοῖς
the
3772
ouranois
οὐρανοῖς
heavens.
21.
2532
kai
καὶ
And
5209
humās
ὑμᾶς
you,
4218
pote
ποτε
in past time
1510
ontas
ὄντας
being
526
apēllotriōmenous
ἀπηλλοτριωμένους
alienated
2532
kai
καὶ
and
2190
echthrous
ἐχθροὺς
enemies
3588

τῇ
in the
1271
dainoia
διανοίᾳ
mind
1722
en
ἐν
by
3588
tois
τοῖς
the
2041
ergois
ἔργοις
works
3588
tois
τοῖς
the
4190
ponērois
πονηροῖς
evil,
3570//1161
nuni de
νυνί δέ
but now
604
apokatēllaxen
ἀποκατήλλαξεν
he has reconciled,
22.
1722
en
ἐν
In
3588

τῷ
the
4983
sōmati
σώματι
body
3588
tēs
τῆς
of the
4561
sarkos
σαρκὸς
of flesh
848
autou
αὐτοῦ
of him,
1223
dia
διὰ
through
3588
tou
τοῦ
the
2288
thanatou
θανάτου
death,
3936
parastēsai
παραστῆσαι
to present
5209
humās
ὑμᾶς
you
40
hagious
ἁγίους
holy,
2532
kai
καὶ
and
299
amōmous
ἀμώμους
faultless,
2532
kai
καὶ
and
410
anenklētous
ἀνεγκλήτους
blameless,
2714
katenōpion
κατενώπιον
in the sight of
848
autou
αὐτοῦ
of him.
23.
1489
eige
εἴγε
If indeed
1861
epimenete
ἐπιμένετε
you continue
3588

τῇ
in the
4102
pistei
πίστει
faith,
2311
tethemeliōmenoi
τεθεμελιωμένοι
having been grounded
2532
kai
καὶ
and
1476
hedraioi
ἑδραῖοι
firmly settled,
2532
kai
καὶ
and
3361

μὴ
not
3334
metakinoumenoi
μετακινούμενοι
being moved away
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tēs
τῆς
the
1680
elpidos
ἐλπίδος
hope
3588
tou
τοῦ
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
gospel,
3739
hou
οὗ
which
191
ēkousate
ἠκούσατε
you heard,
3588
tou
τοῦ
the gospel
2784
kēruchthentos
κηρυχθέντος
preached
1722
en
ἐν
to
3956
pasē
πάσῃ
all
3588

τῇ
the
2937
ktisei
κτίσει
creation,
3588

τῇ
the creation
5259
hupo
ὑπὸ
under
3588
ton
τὸν
the
3772
ouranon
οὐρανόν
heaven,
3739
hou
οὗ
of which
1096
egenomēn
ἐγενόμην
became
1473
egō
ἐγὼ
I
3962
paulos
παῦλος
Paul
1249
diakonos
διάκονος
a minister.
24.
3568
nūn
νῦν
Now
5463
kairō
χαίρω
I rejoice
1722
en
ἐν
in
3588
tois
τοῖς
the
3804
pathēmasin
παθήμασιν
sufferings
3450
mou
μου
of me
5228
huper
ὑπὲρ
for
5216
humōn
ὑμῶν
you,
2532
kai
καὶ
and
466
antanaplērō
ἀνταναπληρῶ
fill up
3588
ta
τὰ
the
5303
husterēmata
ὑστερήματα
lack
3588
tōn
τῶν
of the
2347
thlipseōn
θλίψεων
afflictions
3588
tou
τοῦ
of the
5547
christou
χριστοῦ
Christ
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
4561
sarki
σαρκί
flesh
3450
mou
μου
of me,
5228
huper
ὑπὲρ
for
3588
tou
τοῦ
the
4983
sōmatos
σώματος
body
848
autou
αὐτοῦ
of him,
3739
ho

which
2076
estin
ἐστιν
is
3588


the
1577
ekklēsia
ἐκκλησία
church,
25.
3739
hēs
ἧς
Of which
1096
egenomēn
ἐγενόμην
became
1473
egō
ἐγὼ
I
1249
diakonos
διάκονος
a minister
2596
kata
κατὰ
according to
3588
tēn
τὴν
the
3622
oikonomian
οἰκονομίαν
stewardship
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God,
3588
tēn
τὴν
the one
1325
dotheisan
δοθεῖσάν
having been given
3427
moi
μοι
to me
1519
eis
εἰς
for
5209
humās
ὑμᾶς
you,
4137
plērōsai
πληρῶσαι
to fulfil
3588
ton
τὸν
the
3056
logon
λόγον
word
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God,
26.
3588
to
τὸ
The
3466
mustērion
μυστήριον
mystery,
3588
to
τὸ
the one
613
apokekrummenon
ἀποκεκρυμμένον
having been hidden
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tōn
τῶν
the


 
past
165
aiōnōn
αἰώνων
ages,
2532
kai
καὶ
and
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tōn
τῶν
those
1074
geneōs
γενεῶν
generations,
3570//1161
nuni de
νυνὶ δὲ
but now
5319
ephanerōthē
ἐφανερώθη
has been revealed
3588
tois
τοῖς
to the
40
hagiois
ἁγίοις
saints
848
autou
αὐτοῦ
of him.
27.
3739
hois
οἷς
To whom
2309
ēthelēsen
ἠθέλησεν
willed
3588//2316
ho theos
ὁ θεὸς
God
1107
gnōrisai
γνωρίσαι
to make known
5101
tis
τίς
what


 
is
3588
ho

the
4149
ploutos
πλοῦτος
riches
3588
tēs
τῆς
of the
1391
doxēs
δόξης
glory
3588
tou
τοῦ
of the
3466
mustēriou
μυστηρίου
mystery
5127
toutou
τούτου
this
1722
en
ἐν
among
3588
tois
τοῖς
the
1484
ethnesin
ἔθνεσιν
nations,
3739
hos
ὅς
which
2076
estin
ἐστιν
is
5547
christos
χριστὸς
Christ
1722
en
ἐν
in
5213
humīn
ὑμῖν
you
3588


the
1680
elpis
ἐλπὶς
hope
3588
tēs
τῆς
of the
1391
doxēs
δόξης
glory;
28.
3739
hon
ὃν
Whom
2249
hēmeis
ἡμεῖς
we
2605
katangellomen
καταγγέλλομεν
preach,
3560
nouthetountes
νουθετοῦντες
warning
3956
panta
πάντα
every
444
anthrōpon
ἄνθρωπον
man
2532
kai
καὶ
and
1321
didaskontes
διδάσκοντες
teaching
3956
panta
πάντα
every
444
anthrōpon
ἄνθρωπον
man
1722
en
ἐν
in
3956
pasē
πάσῃ
all
4678
sophia
σοφίᾳ
wisdom,
2443
hina
ἵνα
that
3936
parastēsōmen
παραστήσωμεν
we may present
3956
panta
πάντα
every
444
anthrōpon
ἄνθρωπον
man
5046
teleion
τέλειον
perfect
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus,
29.
1519
eis
εἰς
For
3739
ho

which
2532
kai
καὶ
also
2872
kopiō
κοπιῶ
I labour,
75
agōnidzomenos
ἀγωνιζόμενος
striving
2596
kata
κατὰ
according to
3588
tēn
τὴν
the
1753
energeian
ἐνέργειαν
working
848
autou
αὐτοῦ
of him,
3588
tēn
τὴν
the one
1754
energoumenēn
ἐνεργουμένην
working
1722
en
ἐν
in
1698
emoi
ἐμοὶ
me
1722
en
ἐν
with
1411
dunamei
δυνάμει
power.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 02 || 03 || 04 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top