Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT COLOSSIANS Chapter 3

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Colossians chapter 3.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 3 || 04 ||

COLOSSIANS Chapter 3

1.
1487
ei
εἰ
Conj
If
3767
oun
οὖν
Conj
then
4891
sunēgerthēte
συνηγέρθητε
V-2PAPI
you were raised
together
3588

τῷ
Art-DMS
with the
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ,
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
507
anō
ἄνω
Adv
above
2212
zēteite
ζητεῖτε
V-2PPAM
seek,
3757
hou
οὗ
Adv
where
3588
ho

Art-NMS
the
5547
christos
χριστός
N-NMS
Christ
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
1722
en
ἐν
Prep
at
1188
dexiā
δεξιᾷ
Adj-DFS
the right
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
2521
kathēmenos
καθήμενος
V-NMS-PDP
sitting.
2.
3588
ta
τὰ
Art-ANP
Those things
507
anō
ἄνω
Adv
above
5426
phroneite
φρονεῖτε
V-2PPAM
think,
3361

μὴ
Adv
not
3588
ta
τὰ
Art-ANP
those
1909
epi
ἐπὶ
Prep
on
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
1093
gēs
γῆς
N-GFS
earth,
3.
599//1063
apethanete gar
ἀπεθάνετε γάρ
V-2PAAI//Conj
For you died
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588


Art-NFS
the
2222
zōē
ζωὴ
N-NFS
life
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
2928
kekruptai
κέκρυπται
V-3SRPI
was hidden
4862
sun
σὺν
Prep
with
3588

τῷ
Art-DMS
the
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DMS
the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God.
4.
3752
hotan
ὅταν
Conj
Whenever
3588
ho

Art-NMS
the
5547
christos
χριστὸς
N-NMS
Christ
5319
phanerōthē
φανερωθῇ
V-3SAPS
may appear,
3588


Art-NFS
the
2222
zōē
ζωὴ
N-NFS
life
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
5119
tote
τότε
Adv
then
2532
kai
καὶ
Conj
also
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2NMP
you
4862
sun
σὺν
Prep
with
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
him
5319
phanerōthēsesthe
φανερωθήσεσθε
V-2PFPI
shall appear
1722
en
ἐν
Prep
in
1391
doxē
δόξῃ
N-DFS
glory.
5.
3499
nekrōsate
νεκρώσατε
V-2PAAM
Put to death
3767
oun
οὖν
Conj
then
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
3196
melē
μέλη
N-ANP
members
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
3588
ta
τὰ
Art-ANP
those
1909
epi
ἐπὶ
Prep
on
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
1093
gēs
γῆς
N-GFS
earth,
4202
porneian
πορνείαν
N-AFS
fornication,
167
akatharsian
ἀκαθαρσίαν
N-AFS
uncleanness,
3806
pathos
πάθος
N-ANS
passion,
1939
epithumian
ἐπιθυμίαν
N-AFS
lust
2556
kakēn
κακήν
N-AFS
evil,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
4124
pleonexian
πλεονεξίαν
N-AFS
covetousness
3748
hētis
ἥτις
RlPr-NFS
which
2076
estin
ἐστὶν
V-3SPAI
is
1495
eidōlolatreia
εἰδωλολατρεία
N-NFS
idolatry;
6.
1223
di'
δι᾽
Prep
Because of
3739
ha

RlPr-ANP
which
2064
erchetai
ἔρχεται
V-3SPDI
comes
3588


Art-NFS
the
3709
orgē
ὀργὴ
N-NFS
wrath
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
1909
epi
ἐπὶ
Prep
on
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
5207
huious
υἱοὺς
N-AMP
sons
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
543
apeitheias
ἀπειθείας
N-GFS
disobedience,
7.
1722
en
ἐν
Prep
Among
3739
hois
οἷς
RlPr-DMP
whom
2532
kai
καὶ
Conj
also
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2NMP
you
4043
periepatēsate
περιεπατήσατέ
V-2PAAI
walked
4218
pote
ποτε
Prt
in past time,
3753
hote
ὅτε
Adv
when
2198
edzēte
ἐζῆτε
V-2PIAI
you were living
1722
en
ἐν
Prep
among
846
autois
αὔτοις
PPr-3DMP
them.
8.
3670//1161
nuni de
νυνὶ δὲ
Adv//Conj
But now
659
apothesthe
ἀπόθεσθε
V-2PAMM
put off
2532
kai
καὶ
Conj
also
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2VMP
you
3588//3956
ta panta
τὰ πάντα
Art-ANP//Adj-ANP
all these things,
3709
orgēn
ὀργήν
N-AFS
anger,
2372
thumon
θυμόν
N-AMS
wrath
2549
kakian
κακίαν
N-AFS
malice,
988
blasphēmian
βλασφημίαν
N-AFS
blasphemy,
148
aischrlogian
αἰσχρολογίαν
N-AFS
filthy words
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
the
4750
stomatos
στόματος
N-GNS
mouth
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you.
9.
3361//5574
mē pseudesthe
μὴ ψεύδεσθε
Adv//V-2PPDM
Do not lie
1519
eis
εἰς
Prep
to
240
allēlous
ἀλλήλους
RcPr-AMP
one another,
554
apekdusamenoi
ἀπεκδυσάμενοι
V-NMP-AMP
putting off
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3820
palaion
παλαιὸν
Adj-AMS
old
444
anthrōpon
ἄνθρωπον
N-AMS
man
4862
sun
σὺν
Prep
with
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
4234
praxesin
πράξεσιν
N-DFP
deeds
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
10.
2532
kai
καὶ
Conj
And
1746
endusamenoi
ἐνδυσάμενοι
V-NMP-AMP
putting on
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3501
neon
νέον
Adj-AMS
new man,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the man
341
anakainoumenon
ἀνακαινούμενον
V-AMS-PPP
being renewed
1519
eis
εἰς
Prep
into
1922
epignōsin
ἐπίγνωσιν
N-AFS
full knowledge
2596
kat'
κατ᾽
Prep
according to
1504
eikona
εἰκόνα
N-AFS
the image
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the one
2936
ktisantos
κτίσαντος
V-GMS-AAP
having created
848
auton
αὐτόν
PPr-3AMS
him,
11.
3699
hopou
ὅπου
Adv
Where
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1762
eni
ἔνι
V-3SPAI
there is
1672
hellēn
ἕλλην
N-NMS
a Greek
2532
kai
καὶ
Conj
and
2453
youdaios
ἰουδαῖος
Adj-NMS
a Jew,
4061
peritomē
περιτομὴ
N-NFS
circumcision
2532
kai
καὶ
Conj
and
203
akrobustia
ἀκροβυστία
N-NFS
uncircumcision,
915
barbaros
βάρβαρος
Adj-NMS
Barbarian,
4658
skuthēs
σκύθης
N-NMS
Scythian,
1401
doulos
δοῦλος
N-NMS
slave,
1658
eleutheros
ἐλεύθερος
Adj-NMS
or free,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
3588
ta
τὰ
Art-NNP
the
3956
panta
πάντα
Adj-NNP
all
2532
kai
καὶ
Conj
and
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DMP
all
5547
christos
χριστός
N-NMS
Christ is.
12.
1746
endusasthe
ἐνδύσασθε
V-2PAMM
Put on
3767
oun
οὖν
Conj
therefore,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
1588
eklektoi
ἐκλεκτοὶ
Adj-NMP
the elect
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
40
hagioi
ἅγιοι
Adj-NMP
holy
2532
kai
καὶ
Conj
and
25
ēgapēmenoi
ἠγαπημένοι
V-NMP-RPP
having been loved,
4698
splanchna
σπλάγχνα
N-ANP
bowels
3628
oiktirmōn
οἰκτιρμῶν
N-GMS
of mercies,
5544
chrēstotēta
χρηστότητα
N-AFS
kindness,
5012
tateinophrosunēn
ταπεινοφροσύνην
N-AFS
humility of mind,
4236
praotēta
πρᾳότητα
N-AFS
meekness,
3115
makrothumian
μακροθυμίαν
N-AFS
long-suffering,
13.
430
anechomenoi
ἀνεχόμενοι
V-NMP-PDP
Enduring with
240
allēlōn
ἀλλήλων
RcPr-GMP
one another
2532
kai
καὶ
Conj
and
5483
charidzomenoi
χαριζόμενοι
V-NMP-PDP
forgiving
1438
heautois
ἑαυτοῖς
RfPr-3DMP
each other
1437
ean
ἐάν
Conj
if
5100
tis
τις
IdPr-NMS
anyone
4314
pros
πρός
Prep
against
5100
tina
τινα
IdPr-AMS
any
2193
echē
ἔχῃ
V-3SPAS
may have
3437
momphēn
μομφήν
N-AFS
a complaint,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
even as
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588
ho

Art-NMS
the
5547
christos
χριστὸς
N-NMS
Christ
5483
echarisato
ἐχαρίσατο
V-3SADI
forgave
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you,
3779
houtōs
οὕτως
Adv
so
2532
kai
καὶ
Conj
also
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2NVMP
you do.
14.
1909//3956//1161
epi pāsin de
ἐπὶ πᾶσιν δὲ
Prep//Adj-DNP//Conj
But above all add
5125
toutois
τούτοις
DPr-DNP
to these
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
26
agapēn
ἀγάπην
N-AFS
love,
3748
hētis
ἥτις
RlPr-NFS
which
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
4886
sundesmos
σύνδεσμος
N-NMS
the bond
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
5047
teleiotētos
τελειότητος
N-GFS
perfection.
15.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3588


Art-NFS
the
1515
eirēnē
εἰρήνη
N-NFS
peace
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
1018
brabeuetō
βραβευέτω
V-3SPAM
let rule
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
2588
kardiais
καρδίαις
N-DFP
hearts
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you,
1519
eis
εἰς
Prep
in
3739
hēn
ἣν
RlPr-AFS
which
2532
kai
καὶ
Conj
also
2564
eklēthēte
ἐκλήθητε
V-2PAPI
you were called
1722
en
ἐν
Prep
in
1520
heni
ἑνὶ
NAdj-DNS
one
4983
sōmati
σώματι
N-DNS
body,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2170
eucharistoi
εὐχάριστοι
Adj-NMP
thankful
1096
ginesthe
γίνεσθε
V-2PPDM
be.
16.
3588
ho

Art-NMS
The
3056
logos
λόγος
N-NMS
word
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
1774
enoikeitō
ἐνοικείτω
V-3SPAM
let dwell
1722
en
ἐν
Prep
in
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
4146
plousiōs
πλουσίως
Adv
richly,
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
pasē
πάσῃ
Adj-DFS
all
4678
sophia
σοφίᾳ
N-DFS
wisdom;
1321
didaskontes
διδάσκοντες
V-NMP-PAP
teaching
2532
kai
καὶ
Conj
and
3560
nouthetountes
νουθετοῦντες
V-NMP-PAP
admonishing
1438
heautous
ἑαυτοὺς
RfPr-3AMP
yourselves
5568
psalmois
ψαλμοῖς
N-DMP
with psalms
2532
kai
καὶ
Conj
and
5215
humnois
ὕμνοις
N-DMP
hymns
2532
kai
καὶ
Conj
and
5603
ōdais
ᾠδαῖς
N-DFP
songs
4152
pneumatikais
πνευματικαῖς
Adj-DFP
spiritual,
1722
en
ἐν
Prep
with
5485
chariti
χάριτι
N-DFS
grace
103
adontes
ᾄδοντες
V-NMP-PAP
singing
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
2588
kardia
καρδίᾳ
N-DFS
heart
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
3588

τῷ
Art-DMS
to the
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
Lord.
17.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3956
pān
πᾶν
Adj-ANS
everything
3748//302
ho ti an
ὅ τι ἂν
RlPr-ANS//IdPr-ANS//Prt
whatever
4160
poiēte
ποιῆτε
V-2PPAS
you may do
1722
en
ἐν
Prep
in
3056
logō
λόγῳ
N-DMS
word
2228
ē

Conj
or
1722
en
ἐν
Prep
in
2041
ergō
ἔργῳ
N-DNS
work,
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
do all
1722
en
ἐν
Prep
in
3686
onomati
ὀνόματι
N-DNS
the name
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus,
2168
eucharistountes
εὐχαριστοῦντες
V-NMP-PAP
giving thanks
3588

τῷ
Art-DMS
to the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
2532
kai
καὶ
Conj
and
3962
patri
πατρὶ
N-DMS
Father
1223
di'
δι᾽
Prep
through
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
him.
18.
3588
hai
αἱ
Art-VFP
The
1135
gunaikes
γυναῖκες
N-VFP
wives
5293
huotassesthe
ὑποτάσσεσθε
V-2PPMM
be subject
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to their
2398
idiois
ἰδίοις
Adj-DMP
own
435
andrasin
ἀνδράσιν
N-DMP
husbands,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
433
anēken
ἀνῆκεν
V-3SIAI
is fitting
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord.
19.
3588
hoi
οἱ
Art-VMP
The
435
andres
ἄνδρες
N-VMP
husbands
25
agapāte
ἀγαπᾶτε
V-2PPAM
love
3588
tas
τὰς
Art-AFP
their
1135
gunaikas
γυναῖκας
N-AFP
wives,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3361

μὴ
Adv
not
4087
pikrainesthe
πικραίνεσθε
V-2PPPM
do be bitter
4314
pros
πρὸς
Prep
towards
846
autas
αὐτάς
PPr-3AFP
them.
20.
3588
ta
τὰ
Art-VNP
The
5043
tekna
τέκνα
N-VNP
children
5219
hupakouete
ὑπακούετε
V-2PPAM
obey
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
the
1118
goneusin
γονεῦσιν
N-DMP
parents
2596
kata
κατὰ
Prep
in
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
all things,
5124//1063
touto gar
τοῦτο γὰρ
DPr-NNS//Conj
for this
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
2101
euareston
εὐάρεστόν
Adj-NNS
well-pleasing
3588

τῷ
Art-DMS
to the
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
Lord.
21.
3588//3962
hoi pateres
οἱ πατέρες
Art-VMP//N-VMP
Fathers,
3361//2042
mē erethidzete
μὴ ἐρεθίζετε
Adv//V-2PPAM
do not provoke
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
5043
tekna
τέκνα
N-ANP
children
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3361//120
mē athumōsin
μὴ ἀθυμῶσιν
Adv//V-3PPAS
they may not lack passion.
22.
3588
hoi
οἱ
Art-VMP
The
1401
douloi
δοῦλοι
N-VMP
slaves
5219
hupakouete
ὑπακούετε
V-2PPAM
obey
2596
kata
κατὰ
Prep
in
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
all things
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
those
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
4561
sarka
σάρκα
N-AFS
flesh
2952
kuriois
κυρίοις
N-DMP
lords,
3361

μὴ
Adv
not
1722
en
ἐν
Prep
with
3787
ophthalmodouleiais
ὀφθαλμοδουλείαις
N-DFP
eye-service
5613
hōs
ὡς
Adv
as
441
anthrōpareskoi
ἀνθρωπάρεσκοι
Adj-NMP
men-pleasers,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
1722
en
ἐν
Prep
in
572
haplotēti
ἁπλότητι
N-DFS
singleness
2588
kardias
καρδίας
N-AFP??
of heart,
5399
phoboumenoi
φοβούμενοι
V-NMP-PDP
fearing
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2316
theon
θεόν
N-AMS
God
23.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3956
pān
πᾶν
Adj-ANS
everything
3748
ho ti
ὃ τι
RlPr-ANS//IdPr-ANS
whatever,
1437
ean
ἐὰν
Conj
if
4160
poiēte
ποιῆτε
V-2PPAS
you may do
1537
ek
ἐκ
Prep
from
5590
psuchēs
ψυχῆς
N-GFS
the soul,
2038
ergadzesthe
ἐργάζεσθε
V-2PPDM
work
5613
hōs
ὡς
Adv
as
3588

τῷ
Art-DMS
to the
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
Lord
2532
kai
καὶ
Conj
and
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
444
anthrōpois
ἀνθρώποις
N-DMP
to men,
24.
1492
eidotes
εἰδότες
V-NMP-RAP
Knowing
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
the Lord
618
apolēpsesthe
ἀπολήψεσθε
V-3PFDI
you will receive
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
469
antapodosin
ἀνταπόδοσιν
N-AFS
reward
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
2817
klēronomias
κληρονομίας
N-GFS
inheritance,
3588//1063
tō gar
τῷ γὰρ
Art-DMS//Conj
for the
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
Lord
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
1398
douleuete
δουλεύετε
V-2PPAM
you serve.
25.
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
Art-NMS//Conj
And the one
91
adikōn
ἀδικῶν
V-NMS-PAP
doing wrong
2865
komieitai
κομιεῖται
V-3SFDI
shall receive


 

for
3739
ho

RlPr-ANS
what
91
ēdikēsen
ἠδίκησεν
V-3SAAI
he did wrong,
2532
kai
καὶ
Conj
and
356//2076
ouk estin
οὐκ ἔστιν
Adv//V-3SPAI
there is no
4382
prosōpolēpsia
προσωποληψία
N-NFS
respect of persons.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 3 || 04 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top