Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT COLOSSIANS Chapter 4

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Colossians chapter 4.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 4 ||

COLOSSIANS Chapter 4

1.
3588//2962
hoi kurioi
οἱ κύριοι
Art-VMP//N-VMP
Masters,
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
1342
dikaion
δίκαιον
Adj-ANS
right
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2471
isotēta
ἰσότητα
N-AFS
equality
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to your
1401
doulois
δούλοις
N-DMP
slaves
3930
parechesthe
παρέχεσθε
V-2PPMM
render,
1492
eidotes
εἰδότες
V-NMP-RAP
knowing
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2532
kai
καὶ
Conj
also
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2NMP
you
2192
echete
ἔχετε

V-2PPAI
have
2962
kurion
κύριον
N-AMS
a Lord
1722
en
ἐν
Prep
in
3772
ouranois
οὐρανοῖς
N-DMP
the heavens.
2.
3588

τῇ
Art-DFS
In the
4335
proseuchē
προσευχῇ
N-DFS
prayer
4342
proskartereite
προσκαρτερεῖτε
V-2PPAM
continue,
1127
grēgorountes
γρηγοροῦντες
V-NMP-PAP
watching
1722
en
ἐν
Prep
in
846
autē
αὐτῇ
PPr-3DFS
it
1722
en
ἐν
Prep
with
2169
eucharistia
εὐχαριστίᾳ
N-DFS
thanksgiving,
3.
4336
proseuchomenoi
προσευχόμενοι
V-NMP-PDP
Praying
260
hama
ἅμα
Adv
together
2532
kai
καὶ
Conj
also
4012
peri
περὶ
Prep
for
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
us,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
455
anoixē
ἀνοίξῃ
V-3SAAS
would open
2254
hēmīn
ἡμῖν
PPr-1DMP
for us
2374
thuran
θύραν
N-AFS
a door
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
3056
logou
λόγου
N-GMS
word,
2980
lalēsai
λαλῆσαι
V-AAN
to speak
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
3466
mustērion
μυστήριον
N-ANS
mystery
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
1223
di'
δι᾽
Prep
for
3739
ho

RlPr-ANS
which
2532
kai
καὶ
Conj
also
1210
dedemai
δέδεμαι
V-1SRPI
I have been bound,
4.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
5319
thanerōsō
φανερώσω
V-1SAAS
I may manifest
846
auto
αὐτὸ
PPr-3ANS
it
5613
hōs
ὡς
Adv
as
1163
dei
δεῖ
V-3SPAI
it is necessary
3165
me
με
PPr-1AMS
for me
2980
lalēsai
λαλῆσαι
V-AAN
to speak.
5.
1722
en
ἐν
Prep
In
4678
sophia
σοφίᾳ
N-DFS
wisdom
4043
peripateite
περιπατεῖτε
V-2PPAM
walk
4314
pros
πρὸς
Prep
to
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
1854
exō
ἔξω
Adv
outside,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2540
kairon
καιρὸν
N-AMS
time
1805
exagoradzomenoi
ἐξαγοραζόμενοι
V-NMP-PMP
redeeming.
6.
3588
ho

Art-NMS
The
3056
logos
λόγος
N-NMS
word
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
3842
pantote
πάντοτε
Adv
always be
1722
en
ἐν
Prep
with
5485
chariti
χάριτι
N-DFS
grace,
217
halati
ἅλατι
N-DNS
with salt
741
ērtumenos
ἠρτυμένος
V-NMS-RPP
seasoned,
1492
eidenai
εἰδέναι
V-RAN
that you may know
4459
pōs
πῶς
Adv
how
1163
dei
δεῖ
V-3SPAI
it is necessary
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
for you
1520
heni
ἑνὶ
NAdj-DMS
one
1538
ekastō
ἑκάστῳ
Adj-DMS
every
611
apokrinesthai
ἀποκρίνεσθαι
V-PDN
to answer.
7.
3588
ta
τὰ
Art-ANP
The things
2596
kat'
κατ᾽
Prep
concerning
1691
eme
ἐμὲ
PPr-1AS
me
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
all
1107
gnōrisei
γνωρίσει
V-3SFAI
he will make known
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you
5190
tuchikos
τυχικὸς
N-NMS
Tychicus,
3588
ho

Art-NMS
the
27
agapētos
ἀγαπητὸς
Adj-NMS
beloved
80
adelphos
ἀδελφὸς
N-NMS
brother
2532
kai
καὶ
Conj
and
4103
pistos
πιστὸς
Adj-NMS
faithful
1249
diakonos
διάκονος
N-NMS
minister,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4889
sundoulos
σύνδουλος
N-NMS
fellow-servant
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord,
8.
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
Whom
3992
epempsa
ἔπεμψα
V-1SAAI
I sent
4314
pros
πρὸς
Prep
to
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1519
eis
εἰς
Prep
for
846
auto
αὐτὸ
PPr-3ANS
same thing
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
1097
gnō
γνῷ
V-3SAAS
he may know
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3870
parakalesē
παρακαλέσῃ
V-3SAAS
he may encourage
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
2588
kardias
καρδίας
N-AFP
hearts
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
9.
4862
sun
σὺν
Prep
With
3682
onēsimō
ὀνησίμῳ
N-DMS
Onesimus,
3588

τῷ
Art-DMS
the
4103
pistō
πιστῷ
Adj-DMS
faithful
2532
kai
καὶ
Conj
and
27
agapētō
ἀγαπητῷ
Adj-DMS
beloved
80
adelphō
ἀδελφῷ
N-DMS
brother,
3739
hos
ὅς
RlPr-NMS
who
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
1537
ex
ἐξ
Prep
of
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you;
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
all things
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you
1107
gnōriousin
γνωριοῦσιν
V-3PFAI
they will make known,
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
5602
hōde
ὧδε
Adv
here.
10.
782
aspadzetai
ἀσπάζεται
V-3SPDI
Greets
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
708
aristarchos
ἀρίσταρχος
N-NMS
Aristarchus,
3588
ho

Art-NMS
the
4869
sunaichmalōtos
συναιχμάλωτός
Adj-NMS
prisoner with
3450
mou
μου
PPr-1GMS
me,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3138
mārkos
μᾶρκος
N-NMS
Mark,
3588
ho

Art-NMS
the
431
anepsios
ἀνεψιὸς
N-NMS
cousin
921
barnabā
βαρναβᾶ
N-GMS
of Barnabus
4012
peri
περὶ
Prep
(concerning
3739
hou
οὗ
RlPr-GMS
whom
2983
elabete
ἐλάβετε
V-2PAAI
you received
1785
entolas
ἐντολάς
N-AFP
orders,
1437
ean
ἐὰν
Conj
if
2064
elthē
ἔλθῃ
V-3SAAS
he may come
4314
pros
πρὸς
Prep
to
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1209
dexasthe
δέξασθε
V-2PADM
receive
848
auton
αὐτόν
PPr-3AMS
him),
11.
2532
kai
καὶ
Conj
And
2424
yēsous
ἰησοῦς
N-NMS
Jesus,
3588
ho

Art-NMS
the one
3004
legomenos
λεγόμενος
V-NMS-PPP
being called
2459
youstos
ἰοῦστος
N-NMS
Justus,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
1510
ontes
ὄντες
V-NMP-PAP
being
1537
ek
ἐκ
Prep
of
4061
peritomēs
περιτομῆς
N-GFS
the circumcision,
3778
houtoi
οὗτοι
DPr-NMP
these
3440
monoi
μόνοι
Adj-NMP
only
4904
sunergoi
συνεργοὶ
Adj-NMP
co-workers
1519
eis
εἰς
Prep
in
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
932
basileian
βασιλείαν
N-AFS
kingdom
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
3748
hoitines
οἵτινες
RlPr-NMP
who
1096
egenēthēsan
ἐγενήθησάν
V-3PAPI
have been
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
to me
3931
parēgoria
παρηγορία
N-NFS
a comfort.
12.
782
aspadzetai
ἀσπάζεται
V-3SPDI
Greets
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1889
epaphrās
ἐπαφρᾶς
N-NMS
Epaphras,
3588
ho

Art-NMS
the
1537
ex
ἐξ
Prep
of
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you
1401
doulos
δοῦλος
N-NMS
servant
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
of Christ,
3842
pantote
πάντοτε
Adv
always
75
agōnidzomenos
ἀγωνιζόμενος
V-NMS-PDP
striving
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
4335
proseuchais
προσευχαῖς
N-DFP
prayers,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
2476
stēte
στῆτε
V-2PAAS
you may stand
5046
teleioi
τέλειοι
Adj-NMP
perfect
2532
kai
καὶ
Conj
and
4137
peplērōmenoi
πεπληρωμένοι
V-NMP-RPP
complete
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
panti
παντὶ
Adj-DNS
all
2307
thelēmati
θελήματι
N-DNS
the will
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God.
13.
3140//1063
marturō gar
μαρτυρῶ γὰρ
V-1SPAI//Conj
For I bear witness
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DM/NS
to him,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2192
echei
ἔχει
V-3SPAI
he has
2205
zēlon
ζῆλον
N-AMS
zeal
4183
polun
πολὺν
Adj-AMS
much
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
those
1722
en
ἐν
Prep
in
2993
laodikeia
λαοδικείᾳ
N-DFS
Laodicea,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
those
1722
en
ἐν
Prep
in
2404
heirapolei
ἱεραπόλει
N-DFS
Hierapolis.
14.
782
aspadzetai
ἀσπάζεται
V-3SPDI
Greets
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
3065
loukās
λουκᾶς
N-NMS
Luke
3588
ho

Art-NMS
the
2395
hiatros
ἰατρὸς
N-NMS
healer,
3588
ho

Art-NMS
the
27
agapētos
ἀγαπητὸς
Adj-NMS
beloved,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1214
dēmās
δημᾶς
N-NMS
Demas.
15.
782
aspasasthe
ἀσπάσασθε
V-2PADM
Greet
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
1722
en
ἐν
Prep
in
2993
laodikeia
λαοδικείᾳ
N-DFS
Laodicea
80
adelphous
ἀδελφοὺς
N-AMP
brothers,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3564
numphan
νύμφαν
N-AMS
Nymphas,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2596
kat'
κατ᾽
Prep
in
3624
oikon
οἶκον
N-AMS
the house
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
1577
ekklēsian
ἐκκλησίαν
N-AFS
church.
16.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3752
hotan
ὅταν
Conj
when
314
anagnōsthe
ἀναγνωσθῇ
V-3SAPS
it may be read
3844
par'
παρ᾽
Prep
before
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
3588


Art-NFS
the
1992
epistolē
ἐπιστολή
N-NFS
letter,
4160
poiēsate
ποιήσατε
V-2PAAM
cause
2443
hina
ἵνα
Conj
that
2532
kai
καὶ
Conj
also
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
1537
ek
ἐκ
Prep
of
2993
laodikeōn
λαοδικέων
N-GMP
Laodicea
1577
ekklēsia
ἐκκλησίᾳ
N-DFS
church
314
anagnōsthē
ἀναγνωσθῇ
V-3SAPS
it may be read,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the letter
1537
ek
ἐκ
Prep
from
2993
laodikeias
λαοδικείας
N-GFS
Laodicea,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
2532
kai
καὶ
Conj
also
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2NMP
you
314
anagnōte
ἀναγνῶτε
V-2PAAS
read.
17.
2532
kai
καὶ
Conj
And
2036
eipate
εἴπατε
V-2PAAM
tell
751
archippō
ἀρχίππῳ
N-DMS
Archippus;
991
blepe
βλέπε
V-2SPAM
See to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1248
diakonian
διακονίαν
N-AFS
ministry
3739
hēn
ἣν
RlPr-AFS
which
3880
parelabes
παρέλαβες
V-2SAAI
you received
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
846
autēn
αὐτὴν
PPr-3AFS
it
4137
plērois
πληροῖς
V-2SPAS
you may fulfil.
18.
3588
ho

Art-NMS
The
783
aspasmos
ἀσπασμὸς
N-NMS
greeting
3588

τῇ
Art-DFS
by the
1699
emē
ἐμῇ
DPr-DFS
of me
5495
cheiri
χειρὶ
N-DFS
hand
3972
paulou
παύλου
N-GMS
of Paul,
3421
mnēmoneuete
μνημονεύετέ
V-2PPAM
Remember
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
the
1199
desmōn
δεσμῶν
N-GMP
bonds.
3588


Art-NFS
The
5485
charis
χάρις
N-NFS
grace be
3326
meth'
μεθ᾽
Prep
with
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you.
281
amēn
ἀμήν
Heb
Amen.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 4 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top