Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT COLOSSIANS Chapter 2

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Colossians chapter 2.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 ||

COLOSSIANS Chapter 2

1.
2309//1063
thelō gar
θέλω γὰρ
V-1SPAI//Conj
For I want
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1492
eidenai
εἰδέναι
V-RAN
to know
2246
hēlikon
ἡλίκον
Adj-AMS
how great
73
agōna
ἀγῶνα
N-AMS
a struggle
2192
echō
ἔχω
V-1SPAI
I have
4012
peri
περὶ
Prep
for
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
those
1722
en
ἐν
Prep
in
2993
laodikeia
λαοδικείᾳ
N-DFS
Laodicea,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3745
hosoi
ὅσοι
RlPr-NMP
as many as
3756//3708
ouch heōrakasin
οὐχ ἑωράκασιν
Adv//V-3PRAI
have not seen
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
4383
prosōpon
πρόσωπόν
N-ANS
face
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
1722
en
ἐν
Prep
in
4561
sarki
σαρκί
N-DFS
the flesh,
2.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
3870
paraklēthōsin
παρακληθῶσιν
V-3PAPS
may be encouraged
3588
hai
αἱ
Art-NFP
the
2588
kardiai
καρδίαι
N-NFP
hearts
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them,
4822
sumbibasthentōn
συμβιβασθέντων
V-GMP-APP
having been joined
together
1722
en
ἐν
Prep
in
26
agapē
ἀγάπῃ
N-DFS
love,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1519
eis
εἰς
Prep
into
3956
panta
πάντα
Adj-ANS
all
4149
plouton
πλοῦτον
N-AMS
the riches
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4136
plērophoias
πληροφορίας
N-GFS
full assurance
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4907
suneseōs
συνέσεως
N-GFS
understanding,
1519
eis
εἰς
Prep
into
1922
epignōsin
ἐπίγνωσιν
N-AFS
full knowledge
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
3466
mustēriou
μυστηρίου
N-GNS
mystery
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
2532
kai
καὶ
Conj
and
3962
patros
πατρὸς
N-GMS
Father,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.
3.
1722
en
ἐν
Prep
In
3739


RlPr-DMS
whom
1510
eisin
εἰσιν
V-3PPAI
are
3956
pantes
πάντες
Adj-NMP
all
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
2344
thēsauroi
θησαυροὶ
N-NMP
treasures
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4678
sophias
σοφίας
N-GFS
wisdom
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1108
gnōseōs
γνώσεως
N-GFS
knowledge
614
apokruphoi
ἀπόκρυφοι
Adj-NMP
hidden.
4.
5124//1161
touto de
τοῦτο δὲ
DPr-ANS//Conj
And this
3004
legō
λέγω
V-1SPAI
I say,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3361

μή
Adv
no
5100
tis
τις
IdPr-NMS
one
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
3884
paralogidzētai
παραλογίζηται
V-3SPDS
may deceive
1722
en
ἐν
Prep
with
4086
pithanalogia
πιθανολογίᾳ
N-DFS
persuasive words.
5.
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
Conj
For if
2532
kai
καὶ
Conj
even
3588

τῇ
Art-DFS
in the
4561
sarki
σαρκὶ
N-DFS
flesh
548
apeimi
ἄπειμι
V-1SPAI
I am absent,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
yet
3588

τῷ
Art-DNS
in the
4152
pneumati
πνεύματι
N-DNS
spirit
4862
sun
σὺν
Prep
with
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
1510
eimi
εἰμι
V-1SPAI
I am,
5463
chairōn
χαίρων
V-NMS-PAP
rejoicing
2532
kai
καὶ
Conj
and
991
blepōn
βλέπων
V-NMS-PAP
seeing
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5010
taxin
τάξιν
N-AFS
order
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
4733
stereōma
στερέωμα
N-ANS
firmness
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1519
eis
εἰς
Prep
in
5547
christon
χριστὸν
N-AMS
Christ
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you.
6.
3739
hōs
ὡς
Adv
As
3767
oun
οὖν
Conj
then
3880
parelabete
παρελάβετε
V-2PAAI
you received
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
5547
christon
χριστὸν
N-AMS
Christ
2424
yēsoun
ἰησοῦν
N-AMS
Jesus
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2962
kurion
κύριον
N-AMS
Lord,
1722
en
ἐν
Prep
in
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
him
4043
peripateite
περιπατεῖτε
V-2PPAM
walk.
7.
4492
erridzōmenoi
ἐῤῥιζωμένοι
V-NMP-RPP
Having been rooted
2532
kai
καὶ
Conj
and
2026
epoikodomoumenoi
ἐποικοδομούμενοι
V-NMP-PM/PP
being built up
1722
en
ἐν
Prep
in
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
him,
2532
kai
καὶ
Conj
and
950
bebaioumenoi
βεβαιούμενοι
V-NMP-PM/PP
being confirmed
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
4102
pistei
πίστει
N-DFS
faith
2531
kathōs
καθὼς
Adv
even as
1321
edidachthēte
ἐδιδάχθητε
V-2PAPI
you were taught,
4052
perisseuontes
περισσεύοντες
V-NMP-PAP
abounding
1722
en
ἐν
Prep
in
846
autē
αὐτῇ
PPr-3DFS
it
1722
en
ἐν
Prep
with
2169
eucharistia
εὐχαριστίᾳ
N-DFS
thanksgiving.
8.
991
blepete
βλέπετε
V-2PPAM
See that
3361

μή
Adv
not
5100
tis
τις
IdPr-NMS
anyone
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
2071
estai
ἔσται
V-3SFI
shall be
3588
ho

Art-NMS
the one
4812
sulagōgōn
συλαγωγῶν
V-NMS-PAP
carrying off
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
5385
philosophias
φιλοσοφίας
N-GFS
philosophy
2532
kai
καὶ
Conj
and
2756
kenēs
κενῆς
Adj-GFS
vain
539
apatēs
ἀπάτης
N-GFS
deceit,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3862
paradosin
παράδοσιν
N-AFS
tradition
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of the
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
N-GMP
men,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
4747
stoicheia
στοιχεῖα
N-ANP
principles
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2889
cosmou
κόσμου
N-GMS
world,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3756
ou
οὐ
Adv
not
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
5547
christon
χριστόν
N-AMS
Christ;
9.
3754
hoti
ὅτι
Conj
For
1722
en
ἐν
Prep
in
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
him
2730
katoikei
κατοικεῖ
V-3SPAI
dwells
3956
pān
πᾶν
Adj-NNS
all
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
4138
plērōma
πλήρωμα
N-NNS
fullness
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
2320
theotētos
θεότητος
N-GFS
deity
4985
sōmatikōs
σωματικῶς
Adv
bodily.
10.
2532
kai
καὶ
Conj
And
2075
este
ἐστὲ
V-2PPAI
you are
1722
en
ἐν
Prep
in
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
him
4137
peplērōmenoi
πεπληρωμένοι
V-NMP-RPP
complete,
3739
hos
ὅς
RlPr-NMS
who
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
3588


Art-NFS
the
2776
kephalē
κεφαλὴ
N-NFS
head
3956
pasēs
πάσης
Adj-GFS
of all
746
archēs
ἀρχῆς
N-GFS
principality
2532
kai
καὶ
Conj
and
1849
exousias
ἐξουσίας
N-AFP
authority,
11.
1722
en
ἐν
Prep
In
3739


RlPr-DMS
whom
2532
kai
καὶ
Conj
also
4059
perietmēthēte
περιετμήθητε
V-2PAPI
you were circumcised
4061
peritomē
περιτομῇ
N-DFS
with a circumcision
886
acheiropoiētō
ἀχειροποιήτῳ
Adj-DFS
not made by hand,
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
555
apekdusei
ἀπεκδύσει
N-DFS
putting off
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
4983
sōmatos
σώματος
N-GNS
body
3588
tōn
τῶν
Art-GFP
of the
266
hamartiōn
ἁμαρτιῶν
N-GFP
sins
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4561
sarkos
σαρκός
N-GFS
flesh
1722
en
ἐν
Prep
by
3588

τῇ
Art-DFS
the
4061
peritomē
περιτομῇ
N-DFS
circumcision
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
12.
4916
suntaphentes
συνταφέντες
V-NMP-APP
Having been buried
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
with him
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DNS
the
908
baptismati
βαπτίσματι
N-DNS
baptism,
1722
en
ἐν
Prep
in
3739


RlPr-DNS
which
2532
kai
καὶ
Conj
also
4891
sunēgerthēte
συνηγέρθητε
V-2PAPI
you were raised
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1753
energeias
ἐνεργείας
N-GFS
working
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the God
1453
egeirantos
ἐγείραντος
V-GMS-AAP
having raised
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
him
1537
ek
ἐκ
Prep
from
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
the
3498
nekrōn
νεκρῶν
Adj-GMP
dead.
13.
2532
kai
καὶ
Conj
And
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
3498
nekrous
νεκροὺς
Adj-AMP
dead
1510
ontas
ὄντας
V-AMP-PAP
being
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tois
τοῖς
Art-DNP
the
3900
paraptōmasin
παραπτώμασιν
N-DNP
trespasses
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588

τῇ
Art-DFS
the
203
akrobustia
ἀκροβυστίᾳ
N-DFS
uncircumcision
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4561
sarkos
σαρκὸς
N-GFS
of flesh
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
4806
sunedzōpoiēsen
συνεζωποίησεν
V-3SAAI
he made alive together
4862
sun
σὺν
Prep
with
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
him,
5483
charisamenos
χαρισάμενος
V-NMS-ADP
having forgiven
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
all
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
3900
parapaptōmata
παραπτώματα
N-ANP
trespasses;
14.
1813
exaleipsas
ἐξαλείψας
V-NMS-AMP
Having blotted out
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2596
kath'
καθ᾽
Prep
against
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
us
5498
cheirographon
χειρόγραφον
N-ANS
handwriting
3588
tois
τοῖς
Art-DNP
in the
1378
dogmasin
δόγμασιν
N-DNP
ordinances,
3739
ho

RlPr-NNS
which
2258
ēn
ἦν
V-3SIAI
were
5227
hupenantion
ὑπεναντίον
Adj-NNS
contrary
2254
hēmīn
ἡμῖν
PPr-1DMP
to us,
2532
kai
καὶ
Conj
and
846
auto
αὐτὸ
PPr-3ANS
it
142
ērken
ἦρκεν
V-3SRAI
he has taken
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
the
3319
mesou
μέσου
Adj-GNS
midst,
4338
prosēlōsas
προσηλώσας
V-NMS-AMP
having nailed
846
auto
αὐτὸ
PPr-3ANS
it
3588

τῷ
Art-DMS
to the
4716
staurō
σταυρῷ
N-DMS
cross;
15.
554
apekdusamenos
ἀπεκδυσάμενος
V-NMS-AMP
Having stripped
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
746
archas
ἀρχὰς
N-AFP
principalities
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
1849
exousias
ἐξουσίας
N-AFP
authorities,
1165
edeigmatisen
ἐδειγμάτισεν
V-3SAAI
he made a show
1722
en
ἐν
Prep
in
3954
parrēsia
παῤῥησίᾳ
N-DFS
public,
2358
thriambeusas
θριαμβεύσας
V-NMS-AAP
triumphing
846
autous
αὐτοὺς
PPr-3AMP
over them
1722
en
ἐν
Prep
in
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
it.
16.
3361

μὴ
Adv
Not
3767
oun
οὖν
Conj
then
5100
tis
τις
IdPr-NMS
anyone
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
2919
krinetō
κρινέτω
V-3SPAM
let judge
1722
en
ἐν
Prep
in
1035
brōsei
βρώσει
N-DFS
grain
2228
ē

Conj
or
1722
en
ἐν
Prep
in
4213
posei
πόσει
N-DFS
drink


 

offerings,
2228
ē

Conj
or
1722
en
ἐν
Prep
in
3313
merei
μέρει
N-DNS
respect of
1859
heortēs
ἑορτῆς
N-GFS
a feast,
2228
ē

Conj
or
3561
noumēnias
νουμηνίας
N-GFS
of a new month,
2228
ē

Conj
or
4521
sabbatōn
σαββάτων
N-GNP
of Sabbaths,
17.
3739
ha

RlPr-NNP
Which
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
are
4639
skia
σκιὰ
N-NFS
a shadow
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
of the things
3195
mellontōn
μελλόντων
V-GNP-PAP
coming,
3588//1161
to de
τὸ δὲ
Art-NNS//Conj
and the
4983
sōma
σῶμα
N-NNS
body
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.
18.
3367
mēdeis
μηδεὶς
Adj-NMS
No one
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
2603
katabrabeuetō
καταβραβευέτω
V-3SPAM
let defraud of the prize,
2309
thelōn
θέλων
V-NMS-PAP
desiring
1722
en
ἐν
Prep
with


 

a false
5012
tapeinophrosunē
ταπεινοφροσύνῃ
N-DFS
humility of mind
2532
kai
καὶ
Conj
and
2356
thrēskeia
θρησκείᾳ
N-DFS
worship
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of the
32
angelōn
ἀγγέλων
N-GMP
angels,
3739
ha

RlPr-ANP
what
3361

μὴ
Adv
not
3708
heōraken
ἑώρακεν
V-3SRAI
he has seen
1687
embateuōn
ἐμβατεύων
V-NMS-PAP
pressing into,
1500
eikē
εἰκῇ
Adv
vainly
5448
phusioumenos
φυσιούμενος
V-NMS-PPP
puffed up
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
3563
noos
νοὸς
N-GMS
mind
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4561
sarkos
σαρκὸς
N-GFS
of flesh
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
19.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3756
ou
οὐ
Adv
not
2902
kratōn
κρατῶν
V-NMS-PAP
holding on to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2776
kephalēn
κεφαλήν
N-AFS
head,
1537
ex
ἐξ
Prep
from
3739
hou
οὗ
RlPr-GMS
whom
3956
pān
πᾶν
Adj-NNS
all
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
4983
sōma
σῶμα
N-NNS
body,
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tōn
τῶν
Art-GFP
the
860
aphōn
ἁφῶν
N-GFP
joints
2532
kai
καὶ
Conj
and
4886
sundesmōn
συνδέσμων
N-GMP
bonds
2023
epichorēgoumenon
ἐπιχορηγούμενον
V-NNS-PPP
being supplied,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4822
sumbibadzomenon
συμβιβαζόμενον
V-NNS-PPP
being joined together,
837
auxei
αὔξει
V-3SPAI
grows
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
with the
838
auxēsin
αὔξησιν
N-AFS
growth
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
from the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God.
20.
1487
ei
εἰ
Conj
If
3767
oun
οὖν
Conj
then
599
apethanete
ἀπεθάνετε
V-2PAAI
you died
4862
sun
σὺν
Prep
with
3588

τῷ
Art-DMS
the
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
the
4747
stoicheiōn
στοιχείων
N-GNP
principles
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2889
cosmou
κόσμου
N-GMS
world,
5101
ti
τί
ItPr-ANS
why
5613
hōs
ὡς
Adv
as
2198
zōntes
ζῶντες
V-NMP-PAP
living
1722
en
ἐν
Prep
in
2889
kosmō
κόσμῳ
N-DMS
the world
1379
dogmatidzesthe
δογματίζεσθε
V-2PPMI
are you subject
to ordinances;
21.
3361//680
mē hapsē
μὴ ἅψῃ
Adv//V-2SAMS
You should not touch,
3366
mēde
μηδὲ
Conj
nor
1089
geusē
γεύσῃ
V-2SAMS
taste,
3366
mēde
μηδὲ
Conj
nor
2345
thigēs
θίγῃς
V-2SAMS
handle,
22.
3739
ha

RlPr-NNP
Which
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
are
3956
panta
πάντα
Adj-NNP
all
1519
eis
εἰς
Prep
for
5356
phthoran
φθορὰν
N-AFS
corruption
3588

τῇ
Art-DFS
in the
671
apochrēsei
ἀποχρήσει
N-DFS
using,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
1778
entalmata
ἐντάλματα
N-ANP
commandments
2532
kai
καὶ
Conj
and
1319
didaskalias
διδασκαλίας
N-AFP
teachings
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of the
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
N-GMP
men?
23.
3748
hatina
ἅτινά
RlPr-NNP
Which
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
are
3056
logon
λόγον
N-AMS
a form
3303
men
μὲν
Prt
indeed
2192
echonta
ἔχοντα
V-NNS-PAP
having
4678
sophias
σοφίας
N-GFS
of wisdom
1722
en
ἐν
Prep
in
1479
ethelothrēskeia
ἐθελοθρησκεία
N-DFS
self-will worship
2532
kai
καὶ
Conj
and
5012
tapeinophrosunē
ταπεινοφροσύνῃ
N-DFS
humility of mind,
2532
kai
καὶ
Conj
and
857
apheidia
ἀφειδίᾳ
N-DFS
not sparing
4983
sōmatos
σώματος
N-GNS
the body,
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1722
en
ἐν
Prep
in
5092
timē
τιμῇ
N-DFS
honour
5100
tini
τινι
IdPr-DFS
any
4314
pros
πρὸς
Prep
to
4140
plēsmonēn
πλησμονὴν
N-AFS
the satisfaction
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4561
sarkos
σαρκός
N-GFS
flesh.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top